(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Gamink ir Balsuok
Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Prekyba žmonėmis plečiasi (2)

2016 m. spalio 27 d.
Pre­ky­bos žmo­nė­mis au­kos gy­ve­na ne kaž­kur Af­ri­ko­je, Azi­jo­je ar tik di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, bet gre­ta mū­sų, tik jos neat­pa­žįs­ta­mos, nes ap­lin­ki­niai ne­su­ge­ba ar bai­mi­na­si, kad įsi­ki­šę pa­tys ne­nu­ken­tė­tų. O nu­ken­tė­ju­sie­ji ne­re­tai ne­su­vo­kia ta­pę au­ko­mis, nes iš­nau­do­ji­mo for­mos kin­ta, Jo­niš­ky­je su­reng­ta­me fo­ru­me sa­kė Lie­tu­vos „Ca­ri­to“ at­sto­vė Kris­ti­na Mi­ši­nie­nė.Jos tei­gi­nius šo­ki­ruo­jamai iliust­ra­vo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos spe­cia­lis­tės...

Po praloštų rinkimų mero skambučio nesulaukė (17)

2016 m. spalio 27 d.
Įta­kin­gi Šiau­lių so­cial­de­mok­ra­tai – par­ti­jos mies­to sky­riaus ly­de­ris Ed­var­das Ža­ka­ris ir Ar­vy­das Moc­kus po pra­lai­mė­ji­mo Sei­mo rin­ki­muo­se skir­tin­gai ver­ti­na ne­sėk­mės prie­žas­tis. Ski­ria­si jų po­žiū­ris ir į tai, kas tu­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę.Šiau­liai ga­lu­ti­nai at­su­ko nu­ga­rą su­si­skal­džiu­siems mies­to so­cial­de­mok­ra­tams.
Ar­vy­das Moc­kus ne­sle­pia nuo­skau­dos dėl pra­lai­mė­ji­mo vien­man­da­tė­je „Sau­lės“ apy­gar­do­je. Ti­kė­jo­si, jog šiau­lie­čiai įver­tins jo...

„Polifonija“ apsigynė nuo partiečių (3)

2016 m. spalio 26 d.
Va­kar įvy­ko Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­s kon­cer­ti­nės įstai­gos Šiau­lių vals­ty­bi­nio ka­me­ri­nio cho­ro „Po­li­fo­ni­ja“ va­do­vo kon­kur­sas. „Po­li­fo­ni­jos“ pro­fsą­jun­gos na­riai ja­me da­ly­va­vo ste­bė­to­jų tei­sė­mis, kad va­do­vas bū­tų iš­rink­tas skaid­riai. Ko­lek­ty­vas įta­rė, jog kon­kur­są ban­dy­ta „pri­temp­ti“ prie ka­den­ci­ją bai­gian­čio kul­tū­ros mi­nist­ro bend­ra­par­tie­tės. Par­ti­jos „spąs­tai“ su­by­rė­jo.2015 me­tų spa­lio mė­ne­sį, at­si­sta­ty­di­nus įstai­gos va­do­vui To­mui Amb­ro­zai­čiui, kul­tū­ros mi­nist­ras...

Iš teatro spektaklių – į Tarybos spektaklius (24)

2016 m. spalio 26 d.
Į Šiau­lių mies­to ta­ry­bą ateis du nau­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai – ak­to­rius Au­ri­mas Žvi­nys ir gy­dy­to­jas Pra­nas Nai­nys. Ta­ry­bo­je jie pa­keis į Sei­mą iš­rink­tus ko­le­gas. „Šiau­lių kraš­tas“ do­mė­jo­si, ko­kios yra bū­si­mų Ta­ry­bos na­rių nuo­sta­tos? Koks jų žvilgs­nis iš ša­lies, praė­jus pu­sant­rų me­tų po Sa­vi­val­dos rin­ki­mų?
Į Sei­mą yra iš­rink­ti Ta­ry­bos na­riai – vi­ce­me­ras Sta­sys Tu­mė­nas ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas. Jie pri­klau­so val­dan­čia­jai...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Vla­das VER­TE­LISIš­gąs­tį, pa­ma­čius, kad val­dy­ti Lie­tu­vos grįž­ta nak­ti­niai 2008-ųjų re­for­ma­to­riai, pi­lie­čiai...

Vilius Puronas

Kaip be­žiū­rė­si – nuo tei­sy­bės ne­pa­bėg­si. Jau­niū­nuo­se te­bet­vy­ro epo­chos skau­du­lys – Sau­lės...

Kol nau­jai iš­rink­ti po­li­ti­kai bu­ria koa­li­ci­jas ir de­ri­na bū­si­mos vy­riau­sy­bės pro­gra­mos nuo­sta­tas...Ne vie­ne­rius me­tus Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­jų pa­vo­jaus šauks­mą dėl mil­ži­niš­kų me­džio drož­lių kal­nų įmo­nė­je...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Di­džiau­sias rin­ki­mų pa­ra­dok­sas (2)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 27 d.
Vla­das VER­TE­LISIš­gąs­tį, pa­ma­čius, kad val­dy­ti Lie­tu­vos grįž­ta nak­ti­niai 2008-ųjų re­for­ma­to­riai, pi­lie­čiai per­lei­do rin­ki­mų pra­lai­mė­to­jams.
Jiems va­le­ri­jo­nų la­šai ne­be­pa­dės, reik­tų stip­res­nių vais­tų. Gal ir pa­vyk­tų ma­žu­mė­lę iš­sie­li­tin­ti ir į rea­ly­bę pa­žvelg­ti be pyk­čio, prie­kaiš­tų, rin­kė­jų įžei­di­nė­ji­mo (bal­suo­jat kaip šus­taus­ki­nin­kai), be gra­si­ni­mų spe­cia­lio­sio­mis tar­ny­bo­mis? Abe­jo­ti­na.
O gal jau iš­siųs­tas žy­gū­nas su skun­du į krem­lių Briu­se­ly­je ar po­niai A. Mer­kel. (Pri­si­me­na­me, po...

SAU­LĖS MŪ­ŠIO VIE­TA RE­KOR­DU PAK­VI­PO (1)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 27 d.
Vilius Puronas

Kaip be­žiū­rė­si – nuo tei­sy­bės ne­pa­bėg­si. Jau­niū­nuo­se te­bet­vy­ro epo­chos skau­du­lys – Sau­lės mū­šio kąs­nis, ku­riuo pa­spring­ta: neuž­baig­ti že­mės dar­bai, telk­šo neaiš­kūs tven­ki­niai...
O juk Sau­lės mū­šio bū­ta ir prie Kar­sa­kiš­kio Pa­ne­vė­žio kai­my­nys­tė­je, ir prie Ak­me­nės ar kaž­ko­kios Kam­nos, ir Anykš­čių ra­jo­ne, prie Ru­bi­kių eže­ro, kur nuo se­no ži­no­mas Šiau­lių so­džius ir trys pi­lia­kal­niai, Pak­ruo­jo ra­jo­ne ar prie Šir­vin­tų. Lat­vi­jos moks­li­nin­kai te­be­si­vi­lia, kad...

Pakalbėkime apie kirpėją Liusią (1)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 27 d.
Kol nau­jai iš­rink­ti po­li­ti­kai bu­ria koa­li­ci­jas ir de­ri­na bū­si­mos vy­riau­sy­bės pro­gra­mos nuo­sta­tas, pa­kal­bė­ki­me apie kir­pė­ją – kir­pė­ją Liu­sią.
Kaip su­pran­ta­te, kir­pė­ja Liu­sia nė­ra ko­kia vers­lo mag­na­tė, oli­gar­chi­nės struk­tū­ros sa­vi­nin­kė ar var­to­to­jus dro­žian­ti mo­no­po­li­nin­kė. Ta­čiau ne­pai­sant to, kad at­sto­vau­ja pa­tį smul­kiau­sią vers­lą ir už­sii­ma in­di­vi­dua­lia veik­la, kir­pė­ja Liu­sia ta­po ko­ne vals­ty­bės biu­dže­to ir vi­sos Lie­tu­vos grio­vė­ja.
Ko­dėl? Nes jai...

Ar tikrai Šiauliuose apiplėštas „Olialia“ pupytės vyras?

Teisėtvarka
2016 m. spalio 27 d.
Šiau­lių po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis kū­no su­ža­lo­ji­mus pa­ty­rė ir as­me­ni­nius daik­tus pra­ra­do 40 me­tų Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­lie­tis. In­ci­den­tas, ku­rio me­tu už­sie­nie­tis tei­gia bu­vęs su­muš­tas ir ap­vog­tas Šiau­liuo­se, Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re, jau spė­jo apaug­ti le­gen­do­mis.Pir­ma­die­nį vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vu­si „Olia­lia“ mer­gai­tė Sand­ra Gra­fi­ni­na pa­skel­bė, kad jos su­tuok­ti­nis, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­lie­tis šeš­ta­die­nio nak­tį bu­vo žiau­riai...

Kultūrizmo atstovų pergalės

Sportas
2016 m. spalio 27 d.
Var­žy­bų lau­rea­tais ta­po Šiau­lių klu­bų „Fit hou­se“ (tren. Ar­man­das Na­ru­šis ir Arū­nas Van­dys), „Gy­lys“ (Vid­man­tas Lu­kys) ir „For­tū­na“ (Arū­nas Van­dys) at­le­tai.
Tau­ra­gė­je Lie­tu­vos kul­tū­riz­mo, fit­ne­so ir bi­ki­nio 26-osios tau­rės bi­ki­nio rung­ties ab­so­liu­čia nu­ga­lė­to­ja bu­vo pri­pa­žin­ta Sand­ra Kaz­laus­kie­nė ("Fit hou­se"). Ji lai­mė­jo ir ūgio ka­te­go­ri­jo­je iki 169 cen­ti­met­rų. Pir­mą­ją vie­tą ūgio ka­te­go­ri­jo­je per 169 cen­ti­met­rų pel­nė Sand­ros ko­man­dos drau­gė As­ta Ko­če­nai­tė, o Ra­sa...

Rudens darbai sode ir gėlyne įpusėjo

Keturi kampai
2016 m. spalio 27 d.
Bai­gia­si ant­ras ru­dens mė­nuo. Pir­mo­sios šal­nos nu­kan­do va­sa­ri­nes gė­les, pra­dė­jo bir­ti me­džių la­pai. Nors der­lius be­veik vi­sas jau su­vež­tas į na­mus, san­dė­liu­kus, ta­čiau so­de ir gė­ly­nuo­se dar yra ką veik­ti. Apie ru­dens dar­bus kal­ba­mės su Šiau­lių uni­ver­si­te­to Bo­ta­ni­kos so­do spe­cia­lis­tais.
Ru­de­nį ge­nė­ti me­džius dend­ro­lo­gas Vai­das Juk­ne­vi­čius pa­ta­ria mi­ni­ma­liai – tik nu­lū­žu­sias, pa­žeis­tas ar nu­džiū­vu­sias ša­kas. Me­džiai ir krū­mai jau ruo­šia­si žie­mai, be to, ru­de­nį...

La troškinys: europietiškas ir azijietiškas

Keturi kampai
2016 m. spalio 27 d.
Pa­sak Is­to­ri­nio pran­cū­zų kal­bos žo­dy­no, „ra­ta­touil­le“ pir­mą kar­tą pa­mi­nė­tas 1778 me­tais. „Ra­ta“ reiš­kia „mais­tas“, o „touil­le“ – mai­šy­ti.
Ma­no­ma, jog kla­si­ki­nis „ra­ta­tu­jis“, ar­ba troš­ki­nys, ku­rio pa­grin­das – svo­gū­nai, pa­pri­kos, cu­ki­ni­jos, bak­la­ža­nai ir po­mi­do­rai, pir­mą kar­tą bu­vo pa­ga­min­tas XIX am­žiaus pa­bai­go­je Ni­co­je.
Jo pirm­ta­ku lai­ko­mas dar­žo­vių kra­ti­nys, ku­rį XVI am­žiu­je Pie­tų Pran­cū­zi­jo­je – Pro­van­se ir Lan­ge­do­ke, ruoš­da­vo ne­tur­tin­gi...

Ieškant Saulės mūšio vietos prireikė išminuotojų (4)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 26 d.
Šeš­ta­die­nį Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Il­guo­čių kai­mo lau­kuo­se, to­liau ieš­ko­ta ga­li­mos Sau­lės mū­šio vie­tos įro­dy­mų. Ap­ti­kus Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro svie­di­nio sprog­dik­lį, te­ko kvies­ti ka­ro in­ži­nie­rius iš­mi­nuo­to­jus.Ra­šė­me, kad is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis vy­ko ties da­bar­ti­niu Il­guo­čių kai­mu. Per pir­mą­sias lau­ko žva­lgy­tu­ves prieš po­rą sa­vai­čių ty­ri­nė­to­jų gru­pei – T. Ba­ra­naus­kui, ar­cheo­lo­gui Gin­tau­tui Za­bie­lai, Ze­no­nui...

Ekstremalią situaciją stengiamasi valdyti

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 26 d.
Ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja Rad­vi­liš­ky­je ir Pak­ruo­jo ra­jo­ne tę­sia­si. Va­kar jung­ti­nė­je Rad­vi­liš­kio ir Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bių ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos val­dy­mo ko­mi­si­jo­je pra­neš­ta: kal­kė­mis ge­si­na­mas į Pet­rai­čių tven­ki­nį pa­ten­kan­čio van­dens rūgš­tin­gu­mas, o de­guo­nies ty­ri­mai ir li­ku­sios gy­vos tven­ki­ny­je žu­vys ro­do, jog tar­šos in­ten­sy­vu­mas ma­žė­ja. Kaip bus gel­bė­ja­ma­si nuo eko­lo­gi­nės ka­tast­ro­fos pa­sek­mių, lau­kia­ma Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mų.Po­sė­dy­je...

Degam! Bet, Kisa, dainuok, kad niekas neįtartų (4)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 26 d.


Ne vie­ne­rius me­tus Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­jų pa­vo­jaus šauks­mą dėl mil­ži­niš­kų me­džio drož­lių kal­nų įmo­nė­je „Gai­re­li­ta“ gir­dė­jo tik žur­na­lis­tai.
„Deg­si­me!“ – nors gy­ven­to­jai ko­ne ket­ve­rius me­tus šau­kė­si įvai­riau­sių ins­tan­ci­jų pa­gal­bos su­stab­dy­ti de­gių kal­nų py­li­mą.
De­gė. Ir jau ne kar­tą. Tik anks­tes­niais kar­tais bu­vo lai­ku su­spė­ta už­ge­sin­ti.
Ar po gy­ven­to­jų ir ug­nies sig­na­lų kas nors iš at­sa­kin­gų pa­rei­gū­nų su­ju­do? Sa­vi­val­dy­bės? Ap­lin­ko­sau­gos? Prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos...

Su kuo obuoliauti eis „valstiečiai“? (22)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 26 d.

„Neik su vel­niu obuo­liau­ti, o ne­tek­si ir mai­šo, ir obuo­lių“, – sa­ko liau­dies pa­tar­lė.
Di­le­ma, su kuo ei­ti obuo­liau­ti ar­ba su kuo su­da­ry­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, iš­ki­lo rin­ki­mus lai­mė­ju­siems Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vams.
„Pirš­liai“, ap­si­me­tę pro­tin­gais po­li­ti­kais, žur­na­lis­tais ar po­li­to­lo­gais, lie­žu­vius smai­li­no jau rin­ki­mų nak­tį. Vie­ni no­rė­jo įpirš­ti ža­liai ir dar pa­ly­gin­ti jau­nai po­li­ti­nei jė­gai ne­pil­na­ver­tiš­ku­mo komp­lek­są...

Receptų knyga pravers visai šeimai

Budintis reporteris
2016 m. spalio 26 d.
Rug­sė­jo mė­ne­sio „Die­nos re­cep­to“ rub­ri­kos nu­ga­lė­to­ju skai­ty­to­jų iš­rink­tas Poš­kie­čių (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) ūki­nin­kas Al­gir­das Lau­ri­kie­tis. Jis pri­zą, Juo­zo Va­si­liaus­ko kny­gą „Žo­li­nin­kas pa­ta­ria. 140 re­cep­tų svei­ka­tai, gro­žiui, mais­tui“, par­ve­žė vi­sai šei­mai.
Dau­giau­siai skai­ty­to­jų bal­sų pel­nė ūki­nin­ko pa­ta­ri­mai, kaip na­muo­se pa­si­ga­min­ti svei­ko alie­jaus ir kaip jį var­to­ti.
Do­va­ną at­si­ver­tęs A. Lau­ri­kie­tis nu­si­šyp­so­jo – ir pa­tai­kyk at­vers­ti pus­la­pį su...

Bušido turnyre – aistros, kraujas ir nokautai

Sportas
2016 m. spalio 26 d.
Sa­vait­ga­lį Šiau­lių are­no­je vy­ko Sau­lės mū­šio ir mies­to ju­bi­lie­jui skir­tas tarp­tau­ti­nis tur­ny­ras Bus­hi­do SWAT 65 „Sau­lės mū­šis 780“. Žiū­ro­vai iš­vy­do 11 ko­vų. Ko­vo­jo spor­ti­nin­kai iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Len­ki­jos ir Mol­do­vos. Dau­giau­siai aist­rų su­kė­lė 33 me­tų šiau­lie­čio Egi­di­jaus Ba­raus­ko ("Fight-Fit­ness gym") ir 30 me­tų ma­žei­kiš­kio Ai­do Kat­ke­vi­čiaus ko­va.
Sep­tin­ta­sis bu­ši­do tur­ny­ras „Sau­lės mū­šis“ su­reng­tas ne krep­ši­nio aka­de­mi­jos „Sau­lė“ sa­lė­je, kur vyk­da­vo...

Festivalis „Nepatogus kinas“ atvyksta į Šiaulius (1)

Afiša
2016 m. spalio 26 d.
Lapk­ri­čio 4 – 8 die­no­mis Šiau­liuo­se, ki­no teat­re At­lan­tis Ci­ne­ma bei Ch. Fren­ke­lio vi­lo­je vyks de­šim­ta­sis do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis „Ne­pa­to­gus ki­nas“. Šių­me­ti­nė­je žmo­gaus tei­sių ki­no fes­ti­va­lio pro­gra­mo­je pri­sta­to­ma ryš­kiau­sia praė­ju­sių me­tų do­ku­men­ti­ka. Vi­sa­me pa­sau­ly­je ki­no kri­ti­kų ir žiū­ro­vų pri­pa­žin­tais do­ku­men­ti­niais fil­mais fes­ti­va­lis sie­kia ak­tua­li­zuo­ti tai, kas to­li­ma ir ne­re­tai – ne­sup­ran­ta­ma, kar­tu opo­nuo­jant po­li­ti­kų ir...

Dienos populiariausi

Po praloštų rinkimų mero skambučio nesulaukė (17)

lankomiausias
daugiausiai komentuotas


Kelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Var­žy­bų lau­rea­tais ta­po Šiau­lių klu­bų „Fit hou­se“ (tren. Ar­man­das Na­ru­šis ir Arū­nas Van­dys), „Gy­lys“ (Vid­man­tas Lu­kys) ir...

Keturi kampai

Bai­gia­si ant­ras ru­dens mė­nuo. Pir­mo­sios šal­nos nu­kan­do va­sa­ri­nes gė­les, pra­dė­jo bir­ti me­džių la­pai. Nors der­lius...

Centas prie cento

Už sėk­min­gą smul­kiojo ir vi­du­ti­nio vers­lo plėt­rą, dar­bo vie­tų Šiau­lių re­gio­ne kū­ri­mą šie­met Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kai gar­bės...

Atolankos

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­tės vai­kiš­kų kny­ge­lių au­to­rės, dai­li­nin­kės Li­nos Žu­tau­tės po­pu­lia­ru­mas – fe­no­me­na­lus. Jos is­to­ri­jos...

Ža­ga­rės (Jo­niš­kio r.) „puo­dų na­mo“ sa­vi­nin­kui, me­džio meist­rui Ed­mun­dui VAI­ČIU­LIUI te­ko nuo le­gen­di­nio...

Uk­rai­no­je ne­to­li fron­to li­ni­jos ties Ma­riu­po­liu šią va­sa­rą be­veik mė­ne­sį sa­va­no­ria­vo Nau­jo­sios Ak­me­nės...

Ja­po­nų pa­tar­lė sa­ko, kad vie­nas mie­las žo­dis ga­li su­šil­dy­ti trims žie­mos mė­ne­siams. Ar­ba­tos puo­de­liui...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [71682]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai