(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Re­gi­na LEK­NIC­KIE­NĖ, Sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sioji kraš­tot­var­kos spe­cia­lis­tė
GAMINK ir balsuok
Re­gi­na LEK­NIC­KIE­NĖ, Sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sioji kraš­tot­var­kos spe­cia­lis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Lai­mę su­ra­do Lon­do­ne

2016 m. balandžio 30 d.
Lo­re­ta Sto­ny­tė-Jons prieš še­še­rius me­tus ga­vo tei­si­nin­kės dip­lo­mą. Ta­čiau iš ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jos at­ly­gi­ni­mo bū­tų įsten­gu­si su­si­mo­kė­ti tik už bu­to nuo­mą. Ad­vo­ka­tės kar­je­ra bū­tų kai­na­vu­si ne­ma­žai var­go ir skur­do. Mer­gi­na pa­si­rin­ko ki­tą per­spek­ty­vą – kur­ti šei­mą. Šian­dien, praė­jus še­še­riems me­tams po stu­di­jų, ji tu­ri na­mus ne­to­li Lon­do­no cent­ro, my­lin­tį vy­rą, duk­re­lę ir ad­mi­nist­ra­to­rės dar­bą tarp­tau­ti­nia­me lo­gis­ti­kos cent­re.Tė­vy­nės pa­siilgs­ta, ta­čiau pui­kiai...

Černobylio žaizdos

2016 m. balandžio 30 d.
Maž­daug še­ši tūks­tan­čiai – tiek lie­tu­vių 1986 me­tais bu­vo iš­siųs­ti lik­vi­duo­ti Čer­no­by­lio ato­mi­nės elekt­ri­nės ket­vir­to­jo blo­ko spro­gi­mo pa­da­ri­nių. Iš Šiau­lių ap­skri­ties – ke­li šim­tai. Kiek da­bar li­ku­sių gy­vų, ga­li­ma tik spė­lio­ti.Kal­bin­ti šiau­lie­čiai ir da­bar, po ava­ri­jos praė­jus 30-iai me­tų, vis­ką at­si­me­na. Sa­ko vis dar sap­nuo­jan­tys koš­ma­rus. Ir jau­čia­si esan­tys „nu­ra­šy­ti“.Šiau­lie­čiui Ri­man­tui Gas­čiū­nui 1986-ai­siais bu­vo 30. Dir­bo Te­le­vi­zo­rių ga­myk­lo­je. Įsa­ky­mą iš ka­ri­nio ko­mi­sa­ria­to...

Pakilti įmanoma (4)

2016 m. balandžio 29 d.
Mo­te­ris baikš­čiai pa­ke­lia akis. Ne, ne­be­ge­ria. Jau gal mė­ne­sį. Abu su vy­ru nuo al­ko­ho­lio už­si­ko­da­vo tą pa­čią die­ną. Pa­kil­ti iš dug­no ap­si­spren­dė dėl ne­prie­žiū­ros pra­ra­dę sa­vo vai­kus. Ne­be­ge­rian­čių al­ko­ho­li­kų so­dy­bo­je Šiau­lių ra­jo­ne šian­dien vėl čiauš­ka vai­kai, šilt­na­my­je dygs­ta sa­lo­tos ir ri­di­kė­liai, am­si šuo.Pen­kių vai­kų ma­ma tu­ri gau­sy­bę pla­nų. Bet ne­sle­pia: la­biau­siai bi­jo vėl pa­slys­ti.
Jei ne mo­ti­nos bai­mė pa­slys­ti, grei­čiau­siai nė ne­kil­tų įta­ri­mų, kad gau­sio­je šei­mo­je dar ne­se­niai...

„Busturo“ istorijoje – naujos bangos (48)

2016 m. balandžio 29 d.
Po to, kai Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vė „Bus­tu­ras“ pa­te­ko į tei­sė­sau­gos aki­ra­tį dėl ga­li­mai ne­tei­sė­tų bu­vu­sio va­do­vo To­mo Bie­lins­ko veiks­mų, jis nu­ta­rė vie­šai pa­reikš­ti, kad pa­ty­rė Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko spau­di­mą dėl dviaukš­čių au­to­bu­sų. Taip pat pa­tei­kė sa­vo ver­si­ją, ko­dėl te­ko pa­lik­ti di­rek­to­riaus kė­dę.Me­ras bu­vu­sio „Bus­tu­ro“ va­do­vo ver­si­ją nei­gia.ru­ta@sk­ras­tas.lt
T. Bie­lins­kas va­kar pa­skam­bi­no „Šiau­lių kraš­tui“, rea­guo­da­mas į ket­vir­ta­die­nio nu­me­rio pub­li­ka­ci­ją...

Politikos aktualijosDaugiau

Vie­šo­ji įstai­ga Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­ja tu­ri du stei­gė­jus – Sa­vi­val­dy­bę ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Me­ras Ar­tū­ras...

Šiau­lių vie­šo­jo lo­gis­ti­kos cent­ro pro­jek­tas ne­ju­da iš vie­tos. Eu­ro­pi­nė pa­ra­ma pra­ras­ta. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas...

Šiau­liuo­se iš ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo krep­še­lio da­ly­bų šie­met iš­brauk­tos Sa­vi­val­dy­bės įstai­gos. 15 eu­rų krep­še­lis...

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2016–2018 me­tams. Pa­tys po­li­ti­kai pa­si­gen­da...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Kar­tą gy­ve­no žmo­gus. Ir mi­rė – kar­tą.
Per pa­čią mė­nu­lio pil­na­tį, bau­giai ir di­din­gai bliz­gan­čią juo­da­me...

Vi­lius PU­RO­NAS
Is­to­ri­ja su­si­de­da iš at­si­tik­ti­nu­mų. Ei­da­mas ša­li­gat­viu at­si­tik­ti­nis praei­vis...

Tik bul­do­ze­ris ver­čia nuo sa­vęs...Tai Nor­ve­gi­jos pa­ra­ma, kad Lie­tu­va kur­tų ver­ty­bes ir jas sau­go­tų.
Klau­siau...

Akib­rokš­tą skė­lė vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­ja, vie­šai iš­var­di­ju­si re­gu­lia­vi­mus, ku­riuos val­džia tu­rė­tų įves­ti...

Politikų tribūnaDaugiau

– Ko­kiais ar­gu­men­tais opo­nuo­si­te į šiuos opo­zi­ci­jos prie­kaiš­tus?– Tai opo­zi­ci­jos ban­do­ma įpirš­ti nuo­mo­nė, nors...

Praė­jo šiek tiek dau­giau nei me­tai nuo to lai­ko, kai Lie­tu­vo­je pir­mą kar­tą tie­sio­giai bu­vo iš­rink­ti ir pra­dė­jo...

Eu­ro­pos Par­la­men­tas to­liau ūžia nuo kal­bų apie mig­ran­tus: bai­mi­na­ma­si nau­jo jų ant­plū­džio, o da­bar­ti­nei...

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio Bro­nio Ro­pės nuo­mo­ne, šią pro­gra­mą bū­tų ga­li­ma iš­plės­ti, įtrau­kiant į ją ne tik pie­ną, bet ir...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Paš­ne­ke­siai prie „Sau­lės mū­šio“Po­kal­bį mo­de­ra­vo ir pa­veiks­lo is­to­ri­ją pri­sta­tė kū­ri­nio au­to­rius, dai­li­nin­kas Arū­nas...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Motinos įvertintos už motinystės nuopelnus

Įvykiai, aktualijos
2016 m. balandžio 30 d.
Jau tra­di­ci­ja ta­pu­sia­me ren­gi­ny­je vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mai bu­vo įteik­ti 44 ma­moms iš vi­sos Lie­tu­vos, išau­gi­nu­sioms ir ge­rai išauk­lė­ju­sioms sep­ty­nis ir dau­giau vai­kų.
Tarp pa­gerb­tų mo­te­rų – ir gau­sių šei­mų mo­ti­nos iš Šiau­lių kraš­to. Me­da­liu ap­do­va­no­ta Re­gi­na Biels­kie­nė iš Kel­mės ra­jo­no, do­rai išau­gi­nu­si de­vy­nis vai­kus, ir Ire­na Al­do­na Ka­ti­nie­nė iš Pak­ruo­jo ra­jo­no, išau­gi­nu­si ir ge­rai išauk­lė­ju­si sep­ty­nias at­ža­las.
„Vals­ty­bė, dė­ko­da­ma Jums už nuo­pel­nus Lie­tu­vai...

SVEIKINIMAS

Įvykiai, aktualijos
2016 m. balandžio 30 d.
Bran­gio­sios, mie­lo­sios mū­sų Ma­mos,
Vi­sa­da lik­si­me Jums sko­lin­gi už tai, kad ne­pa­dė­ko­jo­me, neat­sip­ra­šė­me, ne­pa­guo­dė­me, ne­pa­sa­kė­me ge­ro žo­džio... Tei­si­na­mės tuo, kad ne­spė­jo­me, kad ne­pa­gal­vo­jo­me... O Jūs juk vi­sa­da su­spė­jo­te, vi­sa­da lau­kė­te ir su­pra­to­te, at­lei­do­te ne­pra­šo­mos, my­lė­jo­te mus ne tik per­ga­lių ir šlo­vės, bet ir pra­lai­mė­ji­mų aki­mir­ko­mis.
Ačiū Jums už tai, kad bu­vo­te, kad esa­te ir bū­si­te su mu­mis „ir tam­sią nak­tį, ir švie­sią die­ną – bū­ties aki­mir­ką kiek­vie­ną“...

SVEIKINIMAS

Įvykiai, aktualijos
2016 m. balandžio 30 d.
Ar­tė­jant Mo­ti­nos die­nai, tur­būt ne vie­nas su­si­mąs­to, kad sun­ku ras­ti tin­ka­mų žo­džių api­bū­din­ti be­ga­li­nei mo­ti­nos mei­lei – jai nė­ra jo­kių sver­tų ir ma­tų. Pa­sak ku­ni­go P. By­tau­to, ma­ma – ar­ti­miau­sias žmo­gus pa­sau­ly­je, su­tei­kęs gy­vy­bę ir gy­ve­ni­mo pra­dme­nis, jo­je su­si­jun­gia kan­čia ir mei­lė, ne­ri­mas ir pa­siau­ko­ji­mas, mes vi­si ne­šio­ja­me sa­vy­je mo­ti­nos pa­mo­ky­mus ir jos šir­dies ši­lu­mą ir esa­me daug kuo joms sko­lin­gi.
Svei­kin­da­mas šven­tės pro­ga, ta­riu AČIŪ Jums, mie­los...

Didės autobusų bilietų kainos

Įvykiai, aktualijos
2016 m. balandžio 30 d.
Šiau­liuo­se brangs da­lis ke­lio­nių mies­to au­to­bu­sais. Nuo 70 iki 80 cen­tų di­dės po­pie­ri­nių bi­lie­tų, įsi­gy­ja­mų vie­ša­ja­me trans­por­te, kai­na. Treč­da­liu dau­giau mo­kės ir pri­ve­ža­mai­siais marš­ru­tais su per­sė­di­mu per 30 mi­nu­čių be­si­nau­do­jan­tys ke­lei­viai.si­mo­na.Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė pa­siū­ly­mui dėl bi­lie­tų kai­nų kei­ti­mo. De­šim­čia eu­ro cen­tų (iki 80 cen­tų) brangs bi­lie­tai, įsi­gy­ja­mi mies­to au­to­bu­suo­se. Bi­lie­tas su 50 pro­cen­tų nuo­lai­da kai­nuo­tų 40 cen­tų, 80 pro­cen­tų nuo­lai­da – 16 cen­tų...

Kon­ser­vuo­tą Bo­ra­ko Chvei­de­no na­mą ren­gia­ma­si par­duo­ti

Įvykiai, aktualijos
2016 m. balandžio 30 d.
Ty­tu­vė­nų mies­te, So­dų gat­vė­je ant kal­ne­lio (Kelmės r.), sto­vin­tis gy­dy­to­jo Bo­ra­ko Chvei­de­no na­mas ap­sau­go­tas nuo to­les­nio griu­vi­mo. Sa­vi­val­dy­bė šiam me­di­nės ar­chi­tek­tū­ros pa­mink­lui kon­ser­vuoti sky­rė lė­šų. Koks to­les­nis šio pa­sta­to li­ki­mas? Jį ren­gia­ma­si par­duo­ti.Kaip in­for­ma­vo Ty­tu­vė­nų se­niū­nas Ro­mas Čer­kaus­kas, pa­keis­ti kai ku­rie su­pu­vę Bo­ra­ko Chvei­de­no na­mo sie­nų rąs­tai, pa­sta­ty­tos nau­jos lai­ki­nos geg­nės. Sto­gas ap­trauk­tas spe­cia­lia plė­ve­le. Lan­gai už­kal­ti...

Pasaka apie save ir apie kitus

Budintis reporteris
2016 m. balandžio 30 d.

Kar­tą gy­ve­no žmo­gus. Ir mi­rė – kar­tą.
Per pa­čią mė­nu­lio pil­na­tį, bau­giai ir di­din­gai bliz­gan­čią juo­da­me dan­gu­je. O gal – per su­di­lu­sio ska­ti­ko ne­ver­tą pjau­tu­vė­lį? Mi­rė vi­du­die­nį, kaž­kur ir kaž­kam jau skam­bi­nant var­pais. O gal – vos be­praš­vin­tan­tį raus­vą ry­tą, pil­ną švie­sos ir ge­ros die­nos vil­ties? O gal – ir po­pie­tę, ska­lam­bi­jant šu­nims, ūkiant trau­ki­niams į tik jiems vie­niems svar­bias sto­tis.
Nei se­nas tas žmo­gus bu­vo, nei jau­nas. Nei ge­ras, nei per­ne­lyg...

Jonas Ohmanas: „Nemanyk, jog nieko negali“

Budintis reporteris
2016 m. balandžio 30 d.
Šiau­lių vers­lo in­ku­ba­to­riu­je su šiau­lie­čiais su­si­ti­kęs Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis šve­das ver­tė­jas, pub­li­cis­tas, ki­no fil­mų kū­rė­jas Jo­nas Oh­ma­nas, Uk­rai­nos pa­ra­mos or­ga­ni­za­ci­jos „Blue/Yellow“ įkū­rė­jas, tei­gė, jog „bai­sus pa­sa­ky­mas – nie­ko ne­pa­da­ry­si“. Jis pa­brė­žė pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės svar­bą.ru­ta@sk­ras­tas.lt
J. Oh­ma­nas „Šiau­lių kraš­tui“ sa­ve įvar­di­jo vi­suo­me­ni­nin­ku, kū­rė­ju ir pa­brė­žė: „Rei­ka­lui esant – esu ka­rys, žmo­gus, ku­ris no­ri ir ga­li kaž­ką pa­keis­ti.“
Jis...

Su 130-ąja GEGUŽĖS 1-ąja! (1)

Budintis reporteris
2016 m. balandžio 30 d.
Vi­lius PU­RO­NAS
Is­to­ri­ja su­si­de­da iš at­si­tik­ti­nu­mų. Ei­da­mas ša­li­gat­viu at­si­tik­ti­nis praei­vis kils­te­lė­jo skry­bė­lę prieš at­si­tik­ti­nę mo­te­riš­kę. At­si­tik­ti­nu­mas at­si­tik­ti­nai bu­vo už­fik­suo­tas fo­tog­ra­fo St. Iva­naus­ko, at­si­tik­ti­nai nu­spau­du­sio fo­toa­pa­ra­to myg­tu­ką bū­tent tą aki­mir­ką. Šis skry­bė­lė­tas at­si­tik­ti­nu­mas da­vė pa­va­di­ni­mą mū­sų rub­ri­kai „Iš po skry­bė­lės“. Tai­gi, to­ji at­si­tik­ti­nė aki­mir­ka pri­me­na tei­gi­nį, kad
am­ži­ny­bė su­si­de­da iš aki­mir­kų...

Už eurų klastotes – cigaretės, alus, maistas

Teisėtvarka
2016 m. balandžio 30 d.
Še­ši Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no bei Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­jai stos prieš teis­mą dėl ne­tik­rų pi­ni­gų pa­ga­mi­ni­mo, lai­ky­mo ir rea­li­za­vi­mo. Ne­tik­ros va­liu­tos pla­tin­to­jai ne tik ne­pra­lo­bo, bet ir sa­vo biog­ra­fi­ją papildys teis­tu­mu.Du Pak­ruo­jo ra­jo­ne, Pak­ruo­jo kai­me, gy­ve­nan­tys vy­rai į pa­rei­gū­nų aki­ra­tį pa­te­ko 2015-ųjų ru­de­nį.
40-me­tis pa­kruo­jie­tis, iš­vy­kęs į Ga­riū­nų tur­ga­vie­tę kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių, pa­ties žo­džiais, grį­žo be rū­ka­lų, bet su pen­kio­mis ne­tik­ro­mis eu­rų...

Su­si­dū­rė mies­to sve­čiai

Teisėtvarka
2016 m. balandžio 30 d.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, for­das, va­žiuo­da­mas iš ša­lu­ti­nio ke­lio, ne­pra­lei­do pa­grin­di­niu ke­liu va­žiuo­jan­čio kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio ir su juo su­si­dū­rė.
Per ava­ri­ją nu­ken­tė­jo, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, pa­ti eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­kė. Me­di­kams su­tei­kus pa­gal­bą, mo­te­ris iš­leis­ta gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Regbio klubas švenčia 10 metų jubiliejų

Sportas
2016 m. balandžio 30 d.
Su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je reg­bio klu­bo „Šiau­liai-PRC“ va­do­vas, tre­ne­riai ir žai­dė­jai da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais apie di­džiau­sius klu­bo lai­mė­ji­mus, svar­bias per­ga­les, išug­dy­tus pa­jė­gius žai­dė­jus. Taip pat pri­sta­ty­ta nau­ja klu­bo ap­ran­ga, su ku­ria žai­dė­jai rung­ty­niaus ar­tė­jan­čia­me se­zo­ne. Ju­bi­lie­jų ko­man­da pa­mi­nės sek­ma­die­nį su­žais­da­ma rung­ty­nes su pir­mą­ja sa­vo var­žo­ve Klai­pė­dos „Ko­vo“ ko­man­da.
Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo ko­man­dos...

Aktorė Gražina Baikštytė atrado talentą rašyti

Kultūra
2016 m. balandžio 30 d.
Be­veik 40 vaid­me­nų ki­no fil­muo­se at­li­ku­si ak­to­rė Gra­ži­na Baikš­ty­tė Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos or­ga­ni­zuo­ta­me bib­lio­te­kų sa­vai­tei skir­ta­me su­si­ti­ki­me Jo­niš­ky­je pri­sta­tė sa­vo ant­rą kny­gą „Gy­ve­ni­mas kaip teat­ras“, ku­rio­je pra­kal­bi­na 21 ži­no­mą Lie­tu­vos teat­ro ir ki­no akto­rių. Vieš­nia tei­gė, kad kiek­vie­nas tu­ri­me neatsk­leis­tų, neat­ras­tų ta­len­tų. Ji po­lin­kį li­te­ra­tū­rai pa­vel­dė­jo iš re­dak­to­riu­mi dir­bu­sio tė­ve­lio, bet gy­ve­ni­me at­si­tik­ti­nu­mai ir ap­lin­ky­bės lė­mė...

Skaidriuose paveiksluose plevena gamta

Kultūra
2016 m. balandžio 30 d.
Au­to­rius eks­po­nuo­ja pa­veiks­lus, nu­ta­py­tus ak­va­re­le. Kraš­to, dau­giau­siai Kur­tu­vė­nų apy­lin­kių, pei­za­žai – skaid­rūs, vaiz­din­go­se vie­to­vė­se pa­si­jun­ti esąs įvai­riais me­tų lai­kais. Upės pa­kraš­ty­je ra­miai il­si­si val­tis. Me­džių ka­mie­nai skaid­ria­me dan­gaus fo­ne. To­lu­mo­je – Kur­tu­vė­nų baž­ny­čios bokš­tai...
Dai­li­nin­kui šil­tai pra­bil­ti apie sa­vą­jį kraš­tą pa­de­da su­dė­tin­ga ak­va­re­lės tech­ni­ka.
„No­rint pa­da­ry­ti šva­rų dar­bą, rei­kia, kad čia bū­tų šva­ru. Jei­gu čia bus ne­šva­ru – nie­ko nei­šeis...

Pirmoji kapitono basedlė

Gyvenimo spalvos
2016 m. balandžio 30 d.
Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos Vals­ty­bi­nės prieš­gais­ri­nės prie­žiū­ros po­sky­rio vy­res­ny­sis ins­pek­to­rius, vi­daus tar­ny­bos ka­pi­to­nas Do­na­tas Stak­vi­le­vi­čius su­de­ri­no mu­zi­ką, šo­kį, dai­ną, meist­rys­tę ir ug­nia­ge­sio tar­nys­tę.Iki šiol iš me­džio dro­žęs šaukš­tus, įvai­rius de­ko­ra­ty­vi­nius dir­bi­nius, būg­nus, šie­met įsto­jo į kraš­to ba­sed­li­nin­kų di­nas­ti­ją ir iš­mo­ko ga­min­ti se­no­vi­nį inst­ru­men­tą ba­sed­lę. To­kių meist­rų – vie­ne­tai.Kai lan­kė­mės...

Krivaičiai – kaimas, po kuriuo dreba žemė

Gyvenimo spalvos
2016 m. balandžio 30 d.
Pak­ruo­jo ra­jo­ne, ne­to­li Klo­vai­nių mies­te­lio, yra spar­čiai sa­vo kraš­to­vaiz­dį kei­čian­tis Kri­vai­čių kai­mas. Čia že­mė dre­ba ke­lis kar­tus per die­ną, vie­to­je bu­vu­sių vien­kie­mių au­ga aukš­ti kal­nai, ša­lia jų ryš­kė­ja bū­si­mų eže­rų kon­tū­rai. Kri­vai­čių kraš­to­vaiz­dį neat­pa­žįs­ta­mai kei­čia do­lo­mi­to ka­sė­jai, kai­mą – de­mog­ra­fi­niai po­ky­čiai.pa­kruo­jis@sk­ras­tas.lt
Vie­to­var­džių žo­dy­ne žo­džiai kri­vis ir kri­vai­tis sie­ja­mi su pa­go­ny­bės lai­kais. Ar Kri­vai­čių kai­mas te­bė­ra sa­vo pa­va­di­ni­mą iš­lai­kęs nuo tų lai­kų...

IŠ TIK­RŲ­JŲ ŽA­LIA...

Gyvenimo spalvos
2016 m. balandžio 30 d.
Pa­va­sa­ris ei­na lė­tai. Iš­si­gan­du­si žo­lė at­sar­giai smaigs­to­si ža­liom ada­tom, o iš­brin­kę me­džių pum­pu­rai ne­sku­ba sprog­ti. Ta­čiau ore vis tiek tvy­ro ža­lė­sio nuo­jau­ta. Esa­ma ja­me kaž­ko, kas akim ne­ma­to­ma, kas tik at­sar­giai pra­si­mu­ša pro per­nykš­čių la­pų, ša­pų ir že­mių plu­tą.
O ža­lu­mos pa­siu­tu­siai no­ri­si. Ypač, kai po dar­bo die­nos biu­re pė­di­ni į na­mus dau­gia­bu­čių la­bi­rin­tais, ko­ja ne­ty­čia kliu­dy­da­mas per­nykš­tį po­pier­ga­lį ar die­vai­žin iš kur at­pūs­tą pus­juo­dį ąžuo­lo la­pą.
Ri­mui...

Devyni vaikai Paprūdžiuose surado motinas

Krašto žinios
2016 m. balandžio 30 d.
Ke­tu­rios Pap­rū­džių kai­mo šei­mos nu­spren­dė priim­ti į sa­vo na­mus de­vy­nis Vi­jur­kų vai­kų na­mų glo­bo­ti­nius, su­teik­ti jiems na­mų ši­lu­mą, mo­ti­niš­ką ir tė­viš­ką rū­pes­tį, iš­mo­ky­ti tvar­ky­ti sa­vo bui­tį ir gy­ven­ti vi­sa­ver­tį gy­ve­ni­mą.Ge­ru­mo pa­vyz­dį kai­mui pa­ro­dė bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ko ūki­nin­ko Vy­tau­to Pab­rė­žos šei­ma. Praė­ju­sios sa­vai­tės penk­ta­die­nį jie į sa­vo so­dy­bą par­si­ve­žė pen­kis Vi­jur­kų vai­kų na­mų glo­bo­ti­nius: tris bro­liu­kus bei mer­gai­tę ir ber­niu­ką iš dvie­jų skir­tin­gų šei­mų. Trys vai­kai – pu­siau naš­lai­čiai, vie­na...

Medicina ir demografija

Krašto žinios
2016 m. balandžio 30 d.
Ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je ata­skai­tas pa­tei­kę ir ma­te­ria­li­nio ap­rū­pi­ni­mo pro­ble­mas iš­kė­lę ra­jo­no am­bu­la­to­ri­jų ir svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rų va­do­vai ne­su­lau­kė nei pa­guo­dos, nei pa­ža­dų iš ra­jo­no val­džios ir Ta­ry­bos na­rių. Jų klaus­ta, kiek lė­šų tu­ri są­skai­to­se ir siū­ly­ta kiau­rus sto­gus lo­py­ti pa­tiems.Tuo tar­pu me­di­ci­nos įstai­gos lin­ku­sios sa­vo pi­ni­gus pa­tau­py­ti, nes, pra­stė­jant de­mog­ra­fi­nei si­tua­ci­jai, ma­žė­ja pri­si­ra­šiu­sių pa­cien­tų – Li­go­nių ka­sos ski­ria ma­žiau lė­šų. Ga­li...

Per gyvenimą – viena šalia kitos

Krašto žinios
2016 m. balandžio 30 d.
Man­kiš­kių kai­me gy­ve­nan­čios drau­gės Ele­na Šegž­die­nė ir Ge­no­vai­tė Čer­vins­kie­nė ry­toj su­lauks iš­skir­ti­nio vai­kų ir anū­kų dė­me­sio. Jo dau­gia­vai­kėms ma­moms ne­trūks­ta ir ki­to­mis die­no­mis, ne tik Mo­ti­nos die­ną.Pre­zi­den­tės ap­do­va­no­ji­mus gar­bio­je vie­to­je sau­gan­čios mo­te­rys džiau­gia­si – nors jų gy­ve­ni­me bu­vo ir sun­kes­nių pe­rio­dų, vis­ką at­pir­ko ge­rais žmo­nė­mis užau­gę vai­kai.Kai per­nai abiem man­kiš­kie­tėms bu­vo pra­neš­ta, kad joms teks vyk­ti į Pre­zi­den­tū­rą at­siim­ti ap­do­va­no­ji­mų, ski­ria­mų ge­rus...

Paminėta medikų profesinė šventė

Krašto žinios
2016 m. balandžio 30 d.
Me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­nai skir­ta­me ren­gi­ny­je Rad­vi­liš­ky­je ne­gai­lė­ta pa­dė­kų bei svei­ki­ni­mo žo­džių me­di­kams. Tra­di­ciš­kai svei­ki­ni­mų su­lauk­ta ir iš moks­lei­vių.
Sau­lius JUŠ­KE­VI­ČIUS

Me­di­kams įteik­tos pa­dė­kos
Po dau­ge­lio me­tų per­trau­kos Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės me­di­kai pro­fe­si­nę šven­tę pa­mi­nė­jo sa­vo pa­tal­po­se.
Į Rad­vi­liš­kio grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sa­lę su­si­rin­ku­sius me­di­kus su pro­fe­si­ne šven­te pa­svei­ki­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai...

Motinos dienai – gimtosios kalbos diktantas

Įvykiai, aktualijos
2016 m. balandžio 29 d.
Va­kar Šiau­lių uni­ver­si­te­to So­cia­li­nių, hu­ma­ni­ta­ri­nų moks­lų ir me­nų fa­kul­te­te su­reng­tas jau 25-asis lie­tu­vių kal­bos dik­tan­to kon­kur­sas, skir­tas Mo­ti­nos die­nai. Kon­kur­są or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vių kal­bos drau­gi­jos Šiau­lių sky­rius ir Hu­ma­ni­ta­ri­nis fa­kul­te­tas.
Pa­sak Lie­tu­vių kal­bos drau­gi­jos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­ko, uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jo ir kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riaus Al­gir­do Ma­la­kaus­ko, tai uni­ka­lus reiš­ki­nys Lie­tu­vo­je, vyks­tan­tis jau 25 me­tus iš ei­lės, kai...

Pakruojo vicemeras atleistas iš pareigų (3)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. balandžio 29 d.
Ta­ry­bo­je spren­di­mas priim­tas, re­mian­tis G. Gry­bės pa­reiš­ki­mu, ku­ria­me ra­šo­ma: „Pra­šau pa­ruoš­ti Ta­ry­bai spren­di­mą dėl ma­no at­lei­di­mo iš viceme­ro pa­rei­gų“. Bu­vo pa­reng­tas spren­di­mo pro­jek­tas dėl jo „at­si­sta­ty­di­ni­mo“ ir pa­teik­tas Ta­ry­bai bal­suo­ti. Ta­ry­bo­s o­po­zi­ci­jos at­sto­vai sua­be­jo­jo, ar toks spren­di­mo pro­jek­tas ati­tin­ka G. Gry­bės pra­šy­mą „pa­ruoš­ti spren­di­mą“.
G. Gry­bė ke­lis kar­tus pa­kar­to­jo, jog dirb­ti ga­li, svei­ka­ta lei­džia, o pa­reiš­ki­mą pa­ra­šė...

Regiono plėtros agentūrą apleidžia dalininkai

Įvykiai, aktualijos
2016 m. balandžio 29 d.
Šiau­lių re­gio­no plėt­ros agen­tū­ros da­li­nin­kai trau­kia­si. Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba su­ti­ko pe­rim­ti Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo, Jo­niš­kio ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių ka­pi­ta­lą ir tei­ses šio­je agen­tū­ro­je. Da­li­nin­kai tei­gia, kad į teis­mus įklim­pu­si vie­šo­ji įstai­ga jiems ne­rei­ka­lin­ga.si­mo­na.Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo ir Jo­niš­kio ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių ka­pi­ta­lo da­lys sie­kė po 86,89 eu­ro ir po 3 bal­sus.
Pak­ruo­jo ra­jo­no me­ras Sau­lius Ge­giec­kas sa­ko, kad agen­tū­ra nė­ra rei­ka­lin­ga, nes...

Šiaulių „Akropolyje“ gausu Mamos dienai skirtų renginių

Įvykiai, aktualijos
2016 m. balandžio 29 d.
Ba­lan­džio 30 d., šeš­ta­die­nį, Mo­ti­nos die­nos iš­va­ka­rė­se, Šiau­lių „Ak­ro­po­ly­je“ bus gau­su kon­cer­tų ir ki­tų ren­gi­nių, skir­tų šiai gra­žiai šei­mos šven­tei.„Ma­mos die­na – vie­na gra­žiau­sių pa­va­sa­rio ir šei­mos šven­čių, o mū­sų pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ras yra gau­siai lan­ko­mas šei­mų ir ma­mų. Tad no­ri­me, kad šis šven­ti­nis sa­vait­ga­lis joms bū­tų ne­kas­die­niš­kas, ypa­tin­gas. Kad kiek­vie­nas lan­ky­to­jas ga­lė­tų sma­giai pra­leis­ti lai­ką ir pa­svei­kin­ti sa­vo ma­mą“, – sa­ko Šiau­lių „Ak­ro­po­lio“ val­dy­to­ja So­na­ta Jo­cie­nė ir kvie­čia...

Verslumo ugdymas – vienas iš 2016 m. jaunimo politikos prioritetų

Įvykiai, aktualijos
2016 m. balandžio 29 d.
Jau­ni­mo vers­lu­mui ug­dy­ti šiais me­tais pa­reng­ta Jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo pro­gra­ma, ku­riai skir­tas fi­nan­sa­vi­mas iš Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Prog­ra­mą įgy­ven­dins VšĮ Pak­ruo­jo vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras, bend­ra­dar­biau­da­mas su Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­riu­mi, Švie­ti­mo cent­ru, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ug­dy­mo įstai­go­mis, Pak­ruo­jo ra­jo­no vers­li­nin­kų ir darb­da­vių aso­cia­ci­ja, Dar­bo bir­ža...

Unikalaus meistro lino skulptūros

Įvykiai, aktualijos
2016 m. balandžio 29 d.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­ju­je eks­po­nuo­ja­ma švie­saus at­mi­ni­mo Gin­tau­to Ga­ve­na­vi­čiaus, ori­gi­na­laus, sa­vi­to me­ni­nin­ko, pa­ro­da „Ne­min­to li­no skulp­tū­ros“. Žiū­ro­vui at­si­ve­ria Kry­žiaus ke­lio vaiz­dai, šven­tų­jų ir an­ge­lų pa­vi­da­lai. Dar­bai at­ke­lia­vo iš Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus fon­dų.
Pa­ro­do­je, ski­ria­mo­je Jo­niš­kio pa­ra­pi­jos 480 me­tų įkū­ri­mo su­kak­čiai, pir­miau­sia pa­si­tin­ka me­ni­nin­ko žmo­nos Ma­ri­jos Ga­ve­na­vi­čie­nės iš li­no tar­si tink­las nu­pin­tas...

Pasodinta Saugaus eismo giraitė (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. balandžio 29 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Pa­kir­ši­nio kai­me, pa­so­din­to­je Sau­gaus eis­mo gi­rai­tė­je augs per 60 ąžuo­liu­kų. Jie sim­bo­li­zuos vi­sas ša­lies sa­vi­val­dy­bes ir jų pa­stan­gas stip­rin­ti eis­mo sau­gu­mą.Be­maž 130 kai­mo bend­ruo­me­nių at­sto­vų iš pen­kio­li­kos Lie­tu­vos ra­jo­nų, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos, Lie­tu­vos kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­gos, ke­lius pri­žiū­rin­čių įmo­nių, ne­pa­bū­gę pro­tar­piais pra­trūks­tan­čio lie­taus, su­si­rin­ko į Pa­kir­ši­nio kai­mą Bai­so­ga­los se­niū­ni­jo­je. Čia, ne­to­li nuo kai­mo cent­ro...

Tik buldozeris verčia nuo savęs... (7)

Budintis reporteris
2016 m. balandžio 29 d.
Tik bul­do­ze­ris ver­čia nuo sa­vęs...Tai Nor­ve­gi­jos pa­ra­ma, kad Lie­tu­va kur­tų ver­ty­bes ir jas sau­go­tų.
Klau­siau teo­ri­nių iš­ve­džio­ji­mų ir abe­jo­jau, ar nuo to­kių ren­gi­nių kas nors mū­sų ša­le­lė­je pa­si­keis. Kiek po to­kio se­mi­na­ro ver­ty­bių su­kur­si­me ir iš­sau­go­si­me? Juo­lab kad tie, ku­riems la­biau­siai gre­sia bū­ti ko­rum­puo­tiems, pa­val­gę pie­tus, už ku­riuos taip pat, ma­tyt, mo­kė­jo nor­ve­gai, o ki­tas dar ir prieš pie­tus pa­li­ko sa­lę.
Ir kas da­bar įro­dys – ar iš­vi­jo dar­bai, ar tie­siog...

Viešnagė „Šiaulių krašto“ redakcijoje

Budintis reporteris
2016 m. balandžio 29 d.
Do­mė­jo­mės, kaip žur­na­lis­tai ren­ka in­for­ma­ci­ją, ra­šo straips­nius, kaip su­ran­da pa­šne­ko­vų. Su­ži­no­jo­me, kad kai ka­da pa­šne­ko­vus bū­na sun­ku pra­kal­bin­ti.
Žur­na­lis­tų dar­bas mums pa­si­ro­dė įdo­mus, ku­pi­nas ne­ti­kė­tu­mų, kū­ry­biš­ku­mo ir įdo­mių si­tua­ci­jų.
Tech­ni­nia­me cent­re pa­ma­tė­me, kaip ma­ke­tuo­to­jai bū­si­ma­me laik­raš­ty­je su­dė­lio­ja straips­nius, nuo­trau­kas, kry­žia­žo­džius, ho­ros­ko­pus. La­bai įdo­mu bu­vo pa­ma­ty­ti, kaip laik­raš­čio di­zai­ne­ris pie­šia, nau­do­da­ma­sis...

Šiaulių universiteto regbininkai tapo Lietuvos čempionais

Sportas
2016 m. balandžio 29 d.
Fi­na­li­nia­me Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų reg­bio-7 tu­re da­ly­va­vo še­šios ko­man­dos: Šiau­lių uni­ver­si­te­to, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to, Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to, Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos, Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro ir Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės (ko­man­dą su­da­ro Šiau­lių ap­skri­ties ka­riai sa­va­no­riai).
Še­šios ko­man­dos bu­vo su­skirs­ty­tos į dvi gru­pes. Nu­ga­lė­to­jo­mis gru­pė­se ta­po ŠU ir Šiau­lių spor­to...

Darželinukai išbandė jėgas krepšinio aikštelėje

Sportas
2016 m. balandžio 29 d.
Tur­ny­re da­ly­va­vo try­li­ka lop­še­lių-dar­že­lių: „Ži­bu­tė“, „Sau­lu­tė“, „Eže­rė­lis“, „Gluos­nis“, „Sal­du­vė“, „Ąžuo­liu­kas“, „Kregž­du­tė“, „Ban­ge­lė“, „Ru­gia­gė­lė“, „Dai­ne­lė“, „Žio­ge­lis“, „Var­pe­lis“ ir „Trys nykš­tu­kai“. Dau­gu­ma dar­že­lių tur­ny­re da­ly­vau­ja jau ne­be pir­mą kar­tą. Šie­met pri­si­jun­gė ir Kel­mės dar­že­li­nu­kai – lop­še­lio-dar­že­lio „Ąžuo­liu­kas“ at­sto­vai.
Ko­man­dos var­žė­si dvie­juo­se po­gru­piuo­se. Po įnir­tin­gų ko­vų paaiš­kė­jo, kad į ki­tą eta­pą pa­te­ko „Ži­bu­tės“, „Eže­rė­lio“, Šiau­lių „Ąžuo­liu­ko“...

Šiaulių šokėjai siekė pergalių tarptautinėse varžybose

Sportas
2016 m. balandžio 29 d.
Pa­sau­lio Lo­ty­nų Ame­ri­kos šo­kių rei­tin­go var­žy­bo­se jau­ni­mo gru­pė­je Ma­tas Klup­šas ir Li­vi­ja Ado­mai­ty­tė pa­te­ko į fi­na­lą ir lai­mė­jo penk­tą­ją vie­tą.
Tarp­tau­ti­nė­se var­žy­bo­se jau­ni­mo gru­pė­je, B+C kla­sė­je, stan­dar­ti­nių šo­kių pro­gra­mo­je į fi­na­lą pa­te­ko pen­kios klu­bo po­ros: Liu­tau­ras Su­vo­ro­vas ir Eli­na Smil­ge­vi­čiū­tė iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą, Ar­nol­das Kar­ve­lis ir Ug­nė Da­mans­ky­tė – ant­rą­ją, Ri­man­tas Da­nie­lius ir Ka­mi­lė Duns­ky­tė – ket­vir­tą­ją, Liud­vi­kas Su­vo­ro­vas ir Jus­ti­na...

Mamą lydės Lietuvoje likę vaikai

Krašto žinios
2016 m. balandžio 29 d.
Pak­ruo­jie­tei Ire­nai Al­do­nai Ka­ti­nie­nei skir­tas or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­lis. Mo­ters nuo­pel­nas – do­rais, darbš­čiais žmo­nė­mis užau­gin­ti sep­ty­ni vai­kai. Šian­dien ap­do­va­no­ji­mą pa­kruo­jie­tei tei­kia Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, iš­kil­min­go­je ce­re­mo­ni­jo­je ma­mą ly­di sū­nūs, mar­čios ir anū­kai – tie, ku­rie gy­ve­na Lie­tu­vo­je.
I. A. Ka­ti­nie­nės šei­mos, kaip ir dau­ge­lio ki­tų, neap­len­kė emig­ra­ci­ja: abi duk­ros jau ke­lio­li­ka me­tų įsi­kū­rusios Jung­ti­nė­se...

Kryžiuojamos ietys dėl Pakruojo sinagogos šiltinimo (2)

Krašto žinios
2016 m. balandžio 29 d.
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, res­tau­ra­to­rių są­jun­gos at­sto­vai, pa­vel­do­sau­gi­nin­kai bei ar­chi­tek­tai ap­žiū­rė­jo pra­dė­tą res­tau­ruo­ti Pak­ruo­jo si­na­go­gą ir ban­dė ras­ti su­ta­ri­mą, kaip ge­riau pa­sta­tą ap­šil­tin­ti, kad ma­žiau­siai nu­ken­tė­tų jo au­ten­ti­ka. Ra­jo­no val­džia sa­ko, kad to­kios dis­ku­si­jos – jau pa­vė­luo­tos.
Be­veik tris­de­šim­ties spe­cia­lis­tų gru­pė Pak­ruo­jy­je dis­ku­ta­vo dėl me­di­nio kul­tū­ros pa­vel­do – Pak­ruo­jo si­na­go­gos – tvar­ky­bos. Dis­ku­si­ja, pra­dė­jus...

Mes buvome, mes esame...

Atolankos
2016 m. balandžio 29 d.
Kaip grei­tai bė­ga lai­kas... Ro­dos, dar va­kar, pra­si­dė­jus fo­to­me­no są­jū­džiui, vie­nas iš ak­ty­viau­sių­jų jo da­ly­vių, vis jau­nas ir jau­nas, vis bręs­tan­tis ir to­bu­lė­jan­tis, toks kas­die­­nis, kad kar­tais net ne­beiš­sis­ki­rian­tis, bet vis tas, na, tas Al­gir­das... Mus­nec­kis. Kiek pa­ro­dų, kiek nuo­trau­kų spau­do­je, kny­go­se, al­bu­muo­se – ir štai – so­li­dus ju­bi­lie­jus, lei­džiąs pa­ro­dy­ti ir per­žvelg­ti il­gą kū­ry­bos ke­lią.
Fo­tog­ra­fas, fo­to­me­ni­nin­kas Al­gir­das Mus­nec­kis gi­mė 1936 m...

Susitikimų šviesa: Kazimierą Kalibatą prisimenant... (1)

Atolankos
2016 m. balandžio 29 d.
Gi­mė­me be­veik tuo pa­čiu me­tu. Ka­zi­mie­ras ma­ne ap­len­kė tik ke­tu­riomis die­nomis (jis – sau­sio 29-ąją, aš – va­sa­rio 3-ąją). Ir vi­sai ne­to­li nuo viens ki­to. Mus gai­vi­no to pa­ties upe­lio ban­gos, bet ne­bė­gio­jo­me to­mis pa­čio­mis pie­vo­mis, tais pa­čiais ta­ke­liais. Sky­rė miš­kas. Mū­sų vai­kys­tė­je jis bu­vo ne­ma­ža kliū­tis. Mū­sų kū­di­kys­tės bei vai­kys­tės me­tai (1938–1951) bu­vo ne­ra­mūs...
Pra­džios moks­lus krim­to­me skir­tin­go­se mo­ky­klo­se: Ka­zi­mie­ras – Alek­nai­čių, aš – Pa­lie­čių kai­me...

Viskas jau parašyta?

Atolankos
2016 m. balandžio 29 d.
Jei­gu mąs­ty­si­me taip, kaip An­ta­nas Ma­cei­na, tuo­met ne­be­kils klau­si­mų, ko­dėl žmo­nės ra­šo, ta­po, ku­ria mu­zi­ką, dro­žia iš me­džio, ka­la iš me­ta­lo, ta­šo ak­me­nį, siu­vi­nė­ja, pro­jek­tuo­ja na­mus... O kur dar tech­ni­nė, kur dar moks­li­nė kū­ry­ba... Kū­ry­biš­ku­mas glū­di žmo­gaus pri­gim­ty­je, tad nė­ra ko ste­bė­tis, kad tiek daug ku­rian­čių.
Nors kar­tais psi­cho­lo­gai šiek tiek at­šal­do mū­sų op­ti­miz­mą ir pri­me­na: be­veik 90 pro­cen­tų vai­kų iki 5 me­tų yra kū­ry­biš­ki, 7 me­tų – kū­ry­biš­kų be­lie­ka vos 20 pro­cen­tų, o suau­gu­sių­jų tik 5...

Genovaitė Jacėnaitė: „Vilniuje aš esu, bet gyvenu Kuršėnuose“

Atolankos
2016 m. balandžio 29 d.
Lauk­da­mi šios kny­gos, kal­bi­na­me šiuo me­tu Vil­niu­je gy­ve­nan­čią dai­li­nin­kę ke­ra­mi­kę, Kur­šė­nų mies­to gar­bės pi­lie­tę Ge­no­vai­tę JA­CĖ­NAI­TĘ. Taip pat spaus­di­na­me pluoš­te­lį jos at­si­mi­ni­mų, ku­riuos ji pa­siū­lė „Ato­lan­koms“.
- Gim­tie­ji Kur­šė­nai... Ko­kios min­tys už­val­do iš­gir­dus šiuos žo­džius?
- Iš­gir­du­si žo­dį Kur­šė­nai pa­jun­tu už­plūs­tant šil­tų pri­si­mi­ni­mų ban­gą – lyg va­sa­ros vė­ją.
- Mies­tai, kaip ir žmo­nės, kei­čia­si. Ku­rie Kur­šė­nai jums mie­les­ni, įdo­mes­ni – jū­sų jau­nys­tės ar da­bar­ti­niai?...

Knygų etažerė

Atolankos
2016 m. balandžio 29 d.
Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­tas iš­lei­do Dan­gi­ro Ma­čiu­lio ir Da­riaus Sta­liū­no mo­nog­ra­fi­ją „Vil­nius – Lie­tu­vos sos­ti­nė: pro­ble­ma tau­ti­nės vals­ty­bės pro­jek­te (XIX a. pa­bai­ga – 1940 m.).“
Iš pir­mo žvilgs­nio ga­li­ma nu­steb­ti: nie­ko nau­jo, dar vie­na kny­ga apie Vil­nių. Taip, apie Vil­nių, bet ty­ri­nė­ji­mo ra­kur­sas pa­si­rink­tas kiek ki­toks, nei įpras­ta. Tai kny­ga apie Vil­niaus, kaip Lie­tu­vos sos­ti­nės, idė­jos at­si­ra­di­mą, vys­ty­mą­si, kai­tą ir jos die­gi­mą Lie­tu­vos pi­lie­čiams...

Šiuolaikinė Lietuvos visuomenė: (ne)prisitaikę, bet įveikę „pergalės traumą“?

Atolankos
2016 m. balandžio 29 d.
„Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­nės ko­le­gi­jos na­rys

Šiuo­lai­ki­nis len­kų so­cio­lo­gas Piot­ras Sztomp­ka stu­di­jo­je „So­cia­li­nės per­mai­nos trau­ma: po­stko­mu­nis­ti­nių vi­suo­me­nių at­ve­jis“ (2004) tei­gia, kad vi­suo­me­nė eg­zis­tuo­ja tol, kol ji kei­čia­si.
„On­to­lo­giš­kai vi­suo­me­nė yra ne kas ki­ta kaip kei­ti­ma­sis, ju­dė­ji­mas ir trans­for­ma­ci­ja, veiks­mas ir są­vei­ka, konst­ruk­ci­ja ir re­konst­ruk­ci­ja, grei­čiau nuo­la­ti­nis taps­mas, nei sta­bi­li bū­tis“ (Piotr Sztomp­ka, „The...

PASAULIO KULTŪROS ŽMOGUS

Atolankos
2016 m. balandžio 29 d.
Kul­tū­ro­lo­gas
Dai­li­nin­ko Vin­co Ki­sa­raus­ko gy­ve­ni­mas, jo kū­ry­ba mums ar­ti­ma ir tuo, kad jis ki­lęs iš Šiau­lių kraš­to, nuo ly­riš­kai ra­mių Bai­so­ga­los ly­gu­mų. Šiam kraš­tui, jo žmo­nėms dai­li­nin­kas vi­sa­dos jau­tė nos­tal­gi­ją ir prie­rai­šu­mą. Bū­tent iš čia, iš vi­du­rio Lie­tu­vos kraš­to, at­si­vež­tas po­jū­tis spal­vai, for­mai ir gam­tos har­mo­ni­jai gi­liau­siai pra­si­skver­bė į jo kū­ry­bą – jos me­ni­nę kon­cep­ci­ją bei plas­ti­nę kal­bą.
V. Ki­sa­raus­kas gi­mė 1934 m. ko­vo 1 d. Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Aug­mė­nų kai­me. Čia...

DVI „ŽAROS“ KNYGOS

Atolankos
2016 m. balandžio 29 d.
Kuo gi pa­trau­kė skai­ty­to­jus Li­ber­to Klim­kos kny­ga? Ja au­to­rius ke­liau­ja per Vil­niaus is­to­ri­ją, pra­dė­da­mas nuo Ka­ted­ros laik­ro­džio ir baig­da­mas pa­sku­ti­niais Vil­niaus pi­lė­nais – dai­li­nin­ku ir me­no­ty­ri­nin­ku Vla­du Drė­ma, mu­zie­ji­nin­ku Vin­cu Ži­lė­nu, Si­gi­tu Ben­ja­mi­nu La­sa­vic­ku – žmo­nė­mis, ku­rie puo­se­lė­jo se­no­jo Vil­niaus pa­vel­dą.
Kny­gą su­da­ro dvi di­de­lės da­lys: „Mies­tas upių slė­ny­je tarp kal­vų“ ir „Pa­li­kę pėd­sa­kus Vil­niaus grin­di­ny­je“...

Dienos populiariausi


Keturi kampai

Šeš­ta­die­nį Pak­ra­žan­ty­je (Kel­mės ra­jo­nas) de­vin­tą kar­tą su­reng­ta Jur­gi­nių šven­tė „Jur­gis, Jor­gis ir Jur­ge­lis –...

Centas prie cento

Atolankos

Kaip grei­tai bė­ga lai­kas... Ro­dos, dar va­kar, pra­si­dė­jus fo­to­me­no są­jū­džiui, vie­nas iš ak­ty­viau­sių­jų jo da­ly­vių, vis...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos Rad­vi­liš­kio prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos Vals­ty­bi­nės...

Pak­ruo­jo ra­jo­ne, ne­to­li Klo­vai­nių mies­te­lio, yra spar­čiai sa­vo kraš­to­vaiz­dį kei­čian­tis Kri­vai­čių kai­mas. Čia že­mė...

Pa­va­sa­ris ei­na lė­tai. Iš­si­gan­du­si žo­lė at­sar­giai smaigs­to­si ža­liom ada­tom, o iš­brin­kę me­džių pum­pu­rai ne­sku­ba...

Vi­dur­die­nis, bet Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­kos skai­tyk­lo­je tuš­čia. Cak­si tik hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rės...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [41218]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [42638]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai