(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­gir­das LAU­RI­KIE­TIS, ūkininkas
Gamink ir balsuok
Al­gir­das LAU­RI­KIE­TIS, ūkininkas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Darbininkus išstums technologijos ir kitų idėjos

2016 m. rugsėjo 29 d.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to bib­lio­te­ko­je su stu­den­tais su­si­ti­kęs Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis ra­gi­no gal­vo­ti sa­vo gal­va ir mąs­ty­ti kri­tiš­kai. „Prieš rin­ki­mus vi­si po­li­ti­kai pa­sa­ko­ja, kaip jus pa­da­rys lai­min­gus ir ke­lią pa­klos ro­žė­mis. Nuo to pra­si­de­da di­dy­sis me­las, ku­ris yra la­bai svai­gus ir sal­dus“, – sa­ko R. Dar­gis. Ypač di­de­lį dė­me­sį jis at­krei­pė į tech­no­lo­gi­jas, ku­rios ne tik atims dar­bo vie­tas iš žmo­gaus, bet ir...

Šiltam namui įkvėpė Norvegija (1)

2016 m. rugsėjo 29 d.
Šiau­lių re­gio­ne pa­sta­ty­tas pir­ma­sis in­di­vi­dua­lus na­mas, ati­tin­kan­tis ener­gi­nio nau­din­gu­mo A kla­sę. Na­mo šei­mi­nin­kas Ka­ro­lis Ro­da do­mė­jo­si pa­žan­giau­sio­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, skai­čia­vo, ta­rė­si su spe­cia­lis­tais ir pa­ma­tė, kad C kla­sei su­pro­jek­tuo­tą na­mą ga­na ne­sun­kiai ga­li pa­vers­ti A kla­sės būs­tu. Vy­ras ti­ki­si, kad di­des­nės in­ves­ti­ci­jos at­si­pirks jau po aš­tuo­ne­rių me­tų.
K. Ro­da sep­ty­ne­rius me­tus dir­bo Nor­ve­gi­jo­je sta­ty­da­mas kar­ka­si­nius...

Mo­kes­tį didina lietus (6)

2016 m. rugsėjo 28 d.
Šiau­lių įmo­nės su­lau­kė ke­lis kar­tus išau­gu­sių są­skai­tų už pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mą rugp­jū­čio mė­ne­sį. Sa­vi­val­dy­bė ir bend­ro­vė „Šiau­lių van­de­nys“ gi­na­si, jog lie­tus „šok­di­na“ mo­kes­tį. Įmo­nėms ir be lie­taus šis mo­kes­tis šie­met au­go 100 pro­cen­tų. Vers­li­nin­kai siū­lo Sa­vi­val­dy­bei naš­ta da­ly­tis, nes ly­ja ne tik įmo­nių te­ri­to­ri­jo­se, bet ir gat­vė­se.ru­ta@sk­ras­tas
Vie­nos mies­to įmo­nės va­do­vas „Šiau­lių kraš­tui“ tei­gė, jog pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo mo­kes­tis pa­šo­ko dau­giau nei 5 kar­tus.
„Praei­tų me­tų rugp­jū­tį mo­kė­jo­me 152...

Gamyklos istorija – 5 kilogramų knygoje (1)

2016 m. rugsėjo 28 d.
Šį ru­de­nį Šiau­lių te­le­vi­zo­rių ga­myk­lai „Tau­ras“ bū­tų su­ka­kę 55 me­tai. Ta pro­ga il­ga­me­tis ga­myk­los dar­buo­to­jas Jo­nas Vai­čys daug per gy­ve­ni­mą su­kaup­tos me­džia­gos ir bu­vu­sių dar­buo­to­jų pri­si­mi­ni­mus su­gu­ldė į kny­gą „Mū­sų is­to­ri­ja“. Ji abe­jin­gų ne­pa­lie­ka – nei tu­ri­niu, nei dy­džiu. Kny­go­je sa­vo pa­žįs­ta­mų, gi­mi­nių, ar­ti­mų­jų at­ras­tų, ko ge­ro, daž­nas šiau­lie­tis.
Il­ga­me­čiai „Tau­ro“ dar­buo­to­jai J. Vai­čys ir Sta­nis­lo­vas Ul­či­nas ant sta­lo gul­do nau­ją kny­gą. „Čia šal­ta­sis gink­las. 5...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Pa­gal pa­tvir­tin­tą nau­ją­jį so­cia­li­nį mo­de­lį, nuo 2018 me­tų kei­sis se­nat­vės pen­si­jų skai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo tvar­ka...


Štai kas apie mū­sų mies­tą bu­vo ra­šo­ma XIX pra­džios en­cik­lo­pe­di­niuo­se lei­di­niuo­se (ver­ti­mai iš len­kų ir ru­sų...

Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas pa­siū­lė bū­dą le­ga­li­zuo­ti me­di­kams duo­da­mus ky­šius...


Šį sek­ma­die­nį, va­ka­ro su­te­mo­se, Rė­ky­vo­je įvy­ko įdo­mus ren­gi­nys. Iš Jo­niš­kė­lio at­va­žia­vęs gi­das nuo­sta­biai...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Va­kar Jau­niū­nuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas), kur prieš 780 me­tų vy­ko lem­tin­go­ji ko­va su ka­la­vi­juo­čiais, įve­du­si Lie­tu­vą ir...

Do­va­no­tų kny­gų pri­sta­ty­mu va­kar ren­gi­ny­je „Bal­tus jun­gia bib­lio­te­kos ir kny­gos“ Šiau­lių uni­ver­si­te­te pa­mi­nė­ta...

imestamp]" border="0" alt="" />
 

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Šiauliečiams paskaitą skaitė garsus šalies kardiochirurgas

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugsėjo 29 d.
„Pa­kel­ki­te ran­ką, kas šian­dien nuė­jo­te aš­tuo­nis ki­lo­met­rus? O da­bar tie, ku­rie svei­kai mai­ti­na­tės. Ku­rių krau­jo spau­di­mas yra nor­ma­lus? O kiek iš jū­sų rū­ko?“ – to­kiais klau­si­mais pa­skai­tą pra­dė­jo R. Be­ne­tis.
56 pro­cen­tai lie­tu­vių mirš­ta dėl šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Pa­sak gy­dy­to­jo, svei­kai gy­ven­ti yra la­bai svar­bu, ta­čiau net tai ne­ga­ran­tuo­ja, kad ne­pri­reiks šir­dies ar krau­ja­gys­lių ope­ra­ci­jos, kad vi­są gy­ve­ni­mą ga­lė­si­te nu­gy­ven­ti be vais­tų, nes daug le­mia ir ge­ne­ti­ka...

Mieste naikins vizualinę taršą

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugsėjo 29 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė nuo spa­lio mė­ne­sio pra­dės tik­rin­ti, kaip lai­ko­ma­si išo­ri­nės vaiz­di­nės rek­la­mos įren­gi­mo ir sklei­di­mo tvar­kos. Mies­te yra 10 tūks­tan­čių rek­la­mos įren­gi­nių ir iš­ka­bų. Va­kar per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­brėž­ta, jog pa­tik­ros tiks­las – „kad mies­te ne­lik­tų vi­zua­li­nės tar­šos“.
„Tiks­las – su­tvar­ky­ti mies­te rek­la­mą taip, kad ne­be­bū­tų iš­ka­bų su klai­di­nan­čiais už­ra­šais, už­mirš­tos rek­la­mos“, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis...

Kodėl lietuviai emigruoja? (1)

Budintis reporteris
2016 m. rugsėjo 29 d.
Kas va­lan­dą iš Lie­tu­vos iš­vyks­ta 4–5 žmo­nės; per die­ną – be­veik 100; per me­tus ša­lį pa­lie­ka per 35 000 as­me­nų. Nuo 1990 me­tų Lie­tu­va ne­te­ko be­veik 900 000 gy­ven­to­jų ir šiuo me­tu jų ša­ly­je gy­ve­na 2,8 mi­li­jo­no. Ko­dėl lie­tu­viai emig­ruo­ja?
– Kvai­liai yra, tai ir emig­ruo­ja. Ten nie­ko ge­riau nė­ra. Gy­ve­na nuo al­gos iki al­gos ir grįž­ta su pa­sko­lom. Pro­tin­gas žmo­gus dar­bą tu­ri, o kur nė­ra pro­to – nė­ra ir dar­bo. Žmo­nės yra iš­le­pin­ti su vi­som pa­šal­pom. Kas iš­va­žiuo­ja? Iš­va­žiuo­ja tin­gi­niai...

Pensija, kaip miražas (1)

Budintis reporteris
2016 m. rugsėjo 29 d.
Pa­gal pa­tvir­tin­tą nau­ją­jį so­cia­li­nį mo­de­lį, nuo 2018 me­tų kei­sis se­nat­vės pen­si­jų skai­čia­vi­mo ir mo­kė­ji­mo tvar­ka. Nau­ja­sis Vals­ty­bi­nių so­cia­li­nio drau­di­mo pen­si­jų įsta­ty­mas ne tik per­kė­lė ba­zi­nės pen­si­jos mo­kė­ji­mą iš Sod­ros į Vals­ty­bės biu­dže­tą, bet ir prail­gi­no pen­si­jai gau­ti bū­ti­ną­jį so­cia­li­nio drau­di­mo sta­žą. Da­bar­ti­niu me­tu bū­ti­na­sis sta­žas yra 30 me­tų, o pa­gal nau­ją­jį įsta­ty­mą jis bus pa­laips­niui il­gi­na­mas iki 35-erių me­tų.
Svar­bu tai, kad da­bar­ti­niu me­tu ne vi­si į pen­si­ją...

Pranešimas apie užminavimą sutrikdė Šiaulių teismų darbą

Teisėtvarka
2016 m. rugsėjo 29 d.
Va­kar, apie 14 va­lan­dą, iš BPC gau­ta in­for­ma­ci­ja, kad pa­skam­bi­nęs as­muo pra­ne­šė apie už­mi­nuo­tus teis­mus Šiau­liuo­se.Iš tri­jų pa­sta­tų – Vil­niaus ir Dva­ro gat­vė­je esan­čio Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo ir iš Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo – eva­kuo­ti dar­buo­to­jai, nu­trauk­ti tuo me­tu vy­kę teis­mo po­sė­džiai, teis­mų klien­tai ir posėdžių da­ly­viai pa­pra­šy­ti sku­biai pa­lik­ti pa­tal­pas.
Įves­tas pla­nas „Sky­das“, prie teis­mo pa­sta­tų bu­dė­jo spe­cia­lio­sios tar­ny­bos: me­di­kai, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai ir...

Dėl svajonės atvažiavo iš tolimosios Afrikos

Sportas
2016 m. rugsėjo 29 d.
Lai­mės ki­to­se ša­ly­se ieš­ko ne tik emig­ruo­jan­tys lie­tu­viai. Pus­me­tį Šiau­liuo­se gy­ve­nan­ti fut­bo­li­nin­kė iš Na­mi­bi­jos Ze­nat­ha Co­le­man džiau­gia­si ir di­džiuo­ja­si, kad ga­li sa­vo ša­lies var­dą gar­sin­ti Eu­ro­po­je.Ma­no­te, kad Na­mi­bi­ja ir Lie­tu­va ne­tu­ri pa­na­šu­mų? Klys­ta­te! Abi ša­lys šie­met šven­čia 26-erius Nep­rik­lau­so­my­bės me­tus. Lie­tu­viai dėl lais­vės ko­vo­jo su So­vie­tų Są­jun­ga, o Na­mi­bi­jos gy­ven­to­jai au­ko­jo­si dėl švie­saus ry­to­jaus ko­vo­je su Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ka...

Gamino natūralų lūpų balzamą ir virė muilą

Keturi kampai
2016 m. rugsėjo 29 d.
Stun­gių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) mer­gi­nos ir mo­te­rys vie­ną sa­vait­ga­lio po­pie­tę rin­ko­si į bū­si­mo­sios kos­me­to­lo­gės Ro­ber­tos Ka­no­vie­nės mo­ky­mus, kaip pa­si­ga­min­ti lū­pų bal­za­mo ir mui­lo. Na­tū­ra­lus iš ko­ko­so alie­jaus, vaš­ko, džio­vin­tų ro­žių žied­la­pių ir ki­tų prie­dų pa­ruoš­tas bal­za­mas ne­tru­kus bu­vo iš­ban­dy­tas, jo ir kve­pian­čio mui­lo ren­gi­nio da­ly­vės ža­dė­jo pa­si­ga­min­ti ar­tė­jant di­džiau­sioms me­tų šven­tėms – pui­kiai tiks sim­bo­li­nėms do­va­nė­lėms.
Šiau­lių vals­ty­bi­nė­je ko­le­gi­jo­je...

Stebina įspūdingas moliūgų derlius (1)

Keturi kampai
2016 m. rugsėjo 29 d.
Ši ver­tin­ga ru­dens dar­žo­vė yra ki­lu­si iš Šiau­rės bei Pie­tų Ame­ri­kos (An­dų kal­nų), bet po Ame­ri­kos ko­lo­ni­za­ci­jos iš­pli­to Šiau­rės Ame­ri­ko­je, Azi­jo­je ir ga­liau­siai – 16 am­žiu­je – Eu­ro­po­je. Yra iš­ves­ta daug jo at­mai­nų. Lie­tu­vos kli­ma­tas pui­kiai tin­ka au­gin­ti šias dar­žo­ves, tik der­lių bū­ti­na nuim­ti iki šal­nų.
Ko­kia nau­da?
Liau­dies me­di­ci­nos ži­no­vai pa­ta­ria ru­dens va­ka­rais ger­ti nuo­vi­rą iš minkš­ti­mo nuo ne­mi­gos ir ru­de­ni­nės dep­re­si­jos. Pa­de­da ser­gant...

Teisingumo ministras: atlyginimai, statybos ir Teismų reforma

Pirmas puslapis
2016 m. rugsėjo 28 d.
Pir­ma­die­nį Šiau­liuo­se lan­kė­si tei­sin­gu­mo mi­nist­ras Juo­zas Ber­na­to­nis.Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­si­ra­šy­ta Są­ži­nin­gų rin­ki­mų dek­la­ra­ci­ja.Mi­nist­ras da­ly­va­vo Šiau­lių re­gio­no pro­ba­ci­jos tar­ny­bos pa­reng­ta­me ne­pil­na­me­čių, esan­čių pro­ba­ci­jos tar­ny­bų įskai­to­je, so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos pro­jek­to pri­sta­ty­me.Pa­rei­gū­nų dar­bo ge­ri­ni­mo są­ly­gas ir at­ly­gi­ni­mų kė­li­mo per­spek­ty­vas ap­ta­rė su Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riaus va­do­vy­be.Mi­nist­ras lan­kė­si ir „Šiau­lių...

Regiono pramonininkai pagerbė savo kolegas (6)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugsėjo 28 d.
Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja (ŠPA) ant­ra­die­nį tre­čią kar­tą įtei­kė pres­ti­ži­nes Chai­mo Fren­ke­lio no­mi­na­ci­jas. Šie­met jos ati­te­ko bend­ro­vės „Šiau­lių plen­tas“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Al­fon­sui Ar­ma­lui bei bend­ro­vės „Pu­tokš­nis“ val­dy­bos pir­mi­nin­kui, nau­jai ka­den­ci­jai iš­rink­tam Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tui Al­vy­dui Stul­pi­nui.ŠPA na­riai va­kar tre­jų me­tų ka­den­ci­jai rin­ko pre­zi­den­tą ir ta­ry­bą. Pre­zi­den­tu per­rink­tas A. Stul­pi­nas, prie ta­ry­bos...

Jaunėja Šiaulių ligoninės kolektyvas

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugsėjo 28 d.
De­šimt 2016 me­tais Vil­niaus uni­ver­si­te­to me­di­ci­nos fa­kul­te­te bei Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­te gy­dy­to­jų dip­lo­mus įgi­ju­sių gy­dy­to­jų re­zi­den­tų sa­vo pir­mą­ja dar­bo­vie­te pa­si­rin­ko Šiau­lių li­go­ni­nę. Tai – Vi­li­ja Gun­tai­tė, Kon­sul­ta­ci­jų po­lik­li­ni­kos gy­dy­to­ja en­dok­ri­no­lo­gė, Lau­ra Jo­vai­šė, Chi­rur­gi­jos rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus gy­dy­to­ja anes­te­zio­lo­gė rea­ni­ma­to­lo­gė, Zi­nai­da Ko­va­lio­va, Suau­gu­sių­jų in­fek­ci­nių li­gų sky­riaus...

Šiauliečiai laikė konstitucijos egzaminą

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugsėjo 28 d.
Va­kar ju­bi­lie­ji­nį de­šim­tą­jį kar­tą ša­lies pi­lie­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­tik­rin­ti sa­vo ži­nias Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­ne. Jis bu­vo lai­ko­mas ir Šiau­liuo­se.Sep­ty­ni stu­den­tai ir vie­na dės­ty­to­ja sa­vo ži­nias pa­si­tik­ri­no Šiau­lių uni­ver­si­te­to So­cia­li­nių, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų ir me­nų fa­kul­te­te.
Eg­za­mi­nui bu­vo skir­tos 45 mi­nu­tės, bet dau­gu­mai ne­pri­rei­kė nė pu­sės lai­ko. Eg­za­mi­nas bu­vo fil­muo­ja­mas.
„Klau­si­mai bu­vo aiš­kūs, tin­ka­mai su­for­muo­ti. Bu­vo...

SZAWLE–ŠAVLI PRIEŠ DU ŠIMTUS METŲ (10)

Budintis reporteris
2016 m. rugsėjo 28 d.

Štai kas apie mū­sų mies­tą bu­vo ra­šo­ma XIX pra­džios en­cik­lo­pe­di­niuo­se lei­di­niuo­se (ver­ti­mai iš len­kų ir ru­sų lei­di­nių). Ap­ra­šo­ma tai, kas anais lai­kais ne­bu­vo ra­šo­ma vi­ki­pe­di­jo­se, nes jų dar ne­bu­vo. Ne­gau­sus bu­vo ir to­kios in­for­ma­ci­jos skai­ty­to­jų rin­ki­nu­kas: mes, šiau­lie­čiai, ži­no­jo­me, kas esa­me, o apie ki­tus mies­tus – Ry­gą, Ra­sei­nius ar Kau­ną, spren­dė­me pa­gal tur­gaus ži­no­vus, ma­čiu­sius pa­sau­lio iš sa­vo girgž­dan­čių fū­rų. Kaip ir jie apie mus.
Kal­ba ne­tai­sy­ta...

Atidaryta daktaro Algimanto Taškūno biblioteka

Budintis reporteris
2016 m. rugsėjo 28 d.
Bib­lio­te­kos ati­da­ry­me da­ly­va­vu­si pe­da­go­gė iš Tas­ma­ni­jos Re­gi­na Sha­re pa­si­džiau­gė Aust­ra­li­jos lie­tu­vių pa­trio­tų, pa­sky­ru­sių sa­vo gy­ve­ni­mą lie­tu­vy­bei puo­se­lė­ti, veik­la.
„Ši bib­lio­te­ka ne tik gy­vuos, bet ir pla­čiai pa­skleis ži­nią apie Aust­ra­li­jos išei­vių veik­lą, at­si­da­vi­mą ir mei­lę Tė­vy­nei“, – sa­kė gim­na­zi­jos vieš­nia.
Dr. A. Taš­kū­nas, lie­tu­vy­bės puo­se­lė­to­jas, gim­na­zi­jai do­va­no­jo per 50 sa­vo dar­bo me­tų kaup­tą bib­lio­te­ką apie Lie­tu­vą ir lie­tu­vius ang­lų, lie­tu­vių ir...

Nuo Joniškio iki Rio de Žaneiro parolimpiados aukso

Sportas
2016 m. rugsėjo 28 d.
Jo­niš­kie­tis Jus­tas Pa­ža­raus­kas bu­vo tarp še­šių Lie­tu­vos gol­bo­lo, ki­taip va­di­na­mo ak­lų­jų rie­du­lio, rink­ti­nės na­rių, pa­si­da­bi­nu­sių Rio de Ža­nei­ro pa­ro­lim­pia­dos auk­su. Jei ne pu­sės ki­log­ra­mo svo­rio me­da­lis, svei­ki­ni­mo skam­bu­čiai, su­si­ti­ki­mas su Vo­kei­ti­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­ne ir su­ti­ki­mas Vil­niaus oro uos­te, 24-erių vai­ki­nas gal­būt ir da­bar sun­kiai su­vok­tų per­ga­lę, ku­ri po fi­na­li­nio su­si­ti­ki­mo su ame­ri­kie­čių rink­ti­ne jam at­ro­dė kaip vie­nas iš ei­li­nių eta­pų.
24...

Dienos populiariausiKelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Lai­mės ki­to­se ša­ly­se ieš­ko ne tik emig­ruo­jan­tys lie­tu­viai. Pus­me­tį Šiau­liuo­se gy­ve­nan­ti fut­bo­li­nin­kė iš...

Keturi kampai

Šiau­lių re­gio­ne pa­sta­ty­tas pir­ma­sis in­di­vi­dua­lus na­mas, ati­tin­kan­tis ener­gi­nio nau­din­gu­mo A kla­sę. Na­mo...

Centas prie cento

Šį ru­de­nį Šiau­lių te­le­vi­zo­rių ga­myk­lai „Tau­ras“ bū­tų su­ka­kę 55 me­tai. Ta pro­ga il­ga­me­tis ga­myk­los dar­buo­to­jas...

Atolankos

El­vy­ra Kai­riūkš­ty­tė (1950–2006) – vie­na įdo­miau­sių, ta­len­tin­giau­sių praė­ju­sio am­žiaus 8–9 de­šimt­me­čio Lie­tu­vos gra­fi­kių. Ji...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Jei nak­tį pa­bu­dęs ne­ga­li už­mig­ti, pa­klau­sai kly­kian­tį apuo­ką, nak­ti­nį gam­tos gy­ve­ni­mą ir lai­min­gas už­mie­gi vėl...

Šiau­lie­tis An­ta­nas Ged­vi­las bai­gė kur­ti Kris­taus gy­ve­ni­mo tri­lo­gi­ją. Prieš tre­jus me­tus pra­dė­jęs nuo...

Žur­na­lis­tė„Kaip grei­tai vis­kas praė­jo. Pra­lė­kė, kaip tie me­džiai ir krū­mai pro au­to­mo­bi­lio lan­gą. Švyst, ir nė ne­sus­pė­jai...

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ant Gir­ni­kų kal­no (Šiau­lių r.) bū­rys žmo­nių, dau­giau­siai jau­ni­mas, su­si­rin­ko ug­nies są­šau­ka...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [68202]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai