(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Gamink ir Balsuok
Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Seimo rinkimus užtikrintai laimėjo „valstiečiai“ (9)

2016 m. spalio 22 d.
Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų ko­mi­si­ją pus­va­lan­dį po vi­dur­nak­čio pa­sie­kę duo­me­nys iš vi­sų 1922 rin­ki­mų apy­lin­kių ro­do, kad pa­kar­to­ti­nia­me bal­sa­vi­me, ku­ris sek­ma­die­nį vy­ko 68 rin­ki­mų apy­gar­do­se, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai iš­ko­vo­jo 35 par­la­men­ta­ro man­da­tus.
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tai pel­nė 10 man­da­tų, Li­be­ra­lų są­jū­dis – 6, so­cial­de­mok­ra­tai – 4, par­ti­ja Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas – 3, Dar­bo par­ti­ja – 2.
Po vie­ną man­da­tą iš­ko­vo­jo...

Kada kitas fa­ke­las? (8)

2016 m. spalio 22 d.
Vi­si Rad­vi­liš­kio ka­tast­ro­fos pa­da­ri­niai, nors gais­ras už­ge­sin­tas, iki šiol neaiš­kūs. Gais­ras „Gai­re­li­tos“ įmo­nė­je vir­to eko­lo­gi­ne ka­tast­ro­fa. Bio­ka­ti­li­nių Šiau­lių kraš­te dau­gė­ja, bio­ku­ro kal­nai au­ga. Ar įma­no­ma nau­ja ka­tast­ro­fa? Kur ji pir­miau­sia ga­li įvyk­ti? Vie­nas fa­ke­las jau „pa­ruoš­tas“ ne­to­li Šiau­lių.
Vos apie 10 ki­lo­met­rų nuo Šiau­lių, Kai­rių mies­te­ly­je, be­veik ša­lia pa­grin­di­nės gat­vės ir gy­ve­na­mų­jų na­mų – ke­lių met­rų aukš­čio ir ke­lias­de­šim­ties met­rų il­gio me­džio drož­lių kal­nai...

Ekologinė katastrofa: penkioliktą dieną nutarta veikti (11)

2016 m. spalio 22 d.
Va­kar, praė­jus pen­kio­li­kai die­nų nuo pju­ve­nų kal­no gais­ro pra­džios Rad­vi­liš­ky­je ir ke­tu­rio­li­kai die­nų, kai dėl gais­ra­vie­tės van­de­nų nu­sto­ję funk­cio­nuo­ti va­ly­mo įren­gi­niai pra­dė­jo leis­ti ter­ša­lus į Pet­rai­čių tven­ki­nį Pak­ruo­jo ra­jo­ne, ap­lin­kos vi­ce­mi­nist­ras Al­gir­das Ge­ne­vi­čius da­vė nu­ro­dy­mą veik­ti.Pet­rai­čių tven­ki­nys jau lai­do­ja­mas. Ap­li­ko­sau­gi­nin­kų veiks­mus tirs ko­mi­si­ja.Į Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę bu­vo su­si­rin­kę ne tik ap­skri­ties ug­nia­ge­sių va­do­vai...

Po­nams rei­kė­jo li­mu­zi­nų (15)

2016 m. spalio 21 d.
Pir­ki­mą įvar­di­ju­si ne­skaid­riu, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) pa­ža­bo­jo Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės už­mo­jus įsi­gy­ti du bran­giau­sios komp­lek­ta­ci­jos au­to­mo­bi­lius, to­dėl su Šiau­liuo­se vei­kian­čia UAB „Tran­sal­da“ su­da­ry­ta au­to­mo­bi­lių pir­ki­mo su­tar­tis tu­rės bū­ti nu­trauk­ta.Tai jau ne­be pir­ma Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­tis, ku­rią ve­ta­vo VPT.Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos už­ma­čias įsi­gy­ti du pra­ban­gius au­to­mo­bi­lius su­stab­dė iš­sa­mų...

Neeiliniame posėdyje – neeiliniai žaidimai (65)

2016 m. spalio 21 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to ta­ry­bos neei­li­nia­me po­sė­dy­je me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas paaiš­ki­no, kas yra „ko­mu­nis­tai“. Zok­nių via­du­kas, dėl ku­rio šau­kė po­sė­dį, „ne­beak­tua­lus“. Li­be­ra­lai iš frak­ci­jos iš­me­tė sa­vo ly­de­rį Gin­ta­rą Ka­ra­le­vi­čių, o į kon­ser­va­to­rių frak­ci­ją ver­žia­si me­ro se­kė­jas Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis.
Neei­li­nis po­sė­dis pra­si­de­da ne­sklan­džiu him­no gie­do­ji­mu – lyg ženk­las, kad dar­nos ne­bus. Užst­rin­ga „Tau­tiš­kos gies­mės“ gar­so įra­šas. Bal­sin­gų po­li­ti­kų neat­si­ran­da. Lau­kia, kol įra­šas...

Ap­lin­ko­sau­gos ne­veik­lu­mas pe­rau­ga į ab­sur­dą: žūs­ta tven­ki­nys, o kal­ti­ni­mai – žu­vų gel­bė­to­jams (6)

2016 m. spalio 21 d.
Va­kar po­sė­džia­vu­si Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja nau­jų spren­di­mų dėl ne­stab­do­mos Pet­rai­čių tven­ki­nio tar­šos ne­priė­mė. Ta­čiau ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai sua­be­jo­jo, ar žve­jai mė­gė­jai, gel­bė­jan­tys žu­vis ir ga­be­nan­tys į ki­tus tel­ki­nius, ne­pa­žei­dė tei­sės ak­tų. Prie­kaiš­tau­ja ir Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas.Pa­na­šu, kad jau pra­de­da­mi plau­ti mun­du­rai. O žu­vys te­gul žūs­ta.
Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ

Vals­ty­bi­nės mais­to ir...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Lo­re­ta KLIC­NER

Iš­sit­rin­ti iš nuo­la­ti­nių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų są­ra­šo ga­li­ma vie­no myg­tu­ko spus­te­lė­ji­mu. Tą...


Mes, bu­vę ta­ry­bi­niai žmo­nės, Di­džiuo­ju Spa­liu va­din­da­viome Lapk­ri­čio 7-ąją, dėl mė­ne­sių kai­tos ne­suk­da­mi sa­vų...

Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

Sei­mo rin­ki­mų ant­rasis tu­ras va­kar pra­si­dė­jo išanks­ti­niu bal­sa­vi­mu. Ką rink­tis? Pir­mo­jo...


„Te­le­vi­zi­ja ro­do su­kčius! Kuo aš blo­ges­nė?“ – rau­kė no­sį na­mų dar­ky­to­ja Fre­ken Bok ani­ma­ci­nia­me fil­mu­ke...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Akvarelėmis išlieja gamtos lyriką (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 22 d.
A. Zi­ba­lis – Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys, me­no kū­rė­jas, Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas.
Me­ni­nin­kas stu­di­ja­vo tuo­me­ti­nio Šiau­lių pe­da­go­gi­nio ins­ti­tu­to Dai­lės fa­kul­te­te, kū­rė alie­ji­nės ta­py­bos pa­veiks­lus. Nuo 1988 me­tų įsi­jun­gė į tau­to­dai­li­nin­kų veik­lą, su­kū­rė tai­ko­mo­sios de­ko­ra­ty­vi­nės dai­lės dar­bų.
Da­bar dau­giau­siai dė­me­sio ski­ria ak­va­re­lei, ypač pei­za­žo žan­rui. A. Zi­ba­lio dar­bai bu­vo eks­po­nuo­ti Šiau­lių kraš­to, res­pub­li­ki­nė­se...

HERCUS mokėjimo kortelė su kredito limitu – patogus sprendimas, kai reikia pinigų (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 22 d.

Su­ge­do au­to­mo­bi­lis, o iki at­ly­gi­ni­mo dar de­šimt die­nų... Stai­ga Jū­sų vai­kui pri­rei­kė ne­pi­gių odon­to­lo­go pa­slau­gų, o ki­še­nė­se švil­pau­ja vė­jai... Pa­žįs­ta­ma? Su­val­dy­ti to­kią ar pa­na­šią si­tua­ci­ją pa­pras­ta, kai tu­ri HER­CUS mo­kė­ji­mo kor­te­lę su kre­di­to li­mi­tu. Tai pa­to­gus bū­das pa­si­sko­lin­ti pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis, o kre­di­to li­mi­tą nau­do­ti tik pri­rei­kus. Pa­lū­ka­nos mo­ka­mos tik už pa­nau­do­tą kre­di­to su­mą ir tik už tą lai­ko­tar­pį, per ku­rį pa­nau­do­ta kre­di­to da­lis bu­vo...

Komisaras sustojo padėti žmogui (3)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 22 d.
Šiau­lie­tis Pet­ras Ja­ra­šū­nas į „Šiau­lių kraš­tą“ užė­jo no­rė­da­mas pa­dė­ko­ti. 80-me­tis pa­šne­ko­vas dė­ko­ja po­li­ci­jos pa­rei­gū­nui už ke­ly­je su­teik­tą pa­gal­bą.Po­nas Pet­ras, bu­vęs il­ga­me­tis Šiau­lių įmo­nės „Že­mės ūkio tech­ni­ka“ pa­da­li­nio va­do­vas, ap­gai­les­tau­ja ne­sus­pė­jęs sa­vo gel­bė­to­jui pa­spaus­ti ran­kos, ta­čiau ti­ki­na, kad gra­žus jo poel­gis įsi­mins vi­są li­ku­sį gy­ve­ni­mą.P. Ja­ra­šū­nas ak­cen­ta­vo no­rin­tis pa­pa­sa­ko­ti ste­buk­lą. Koks ste­buk­las jį taip už­bū­rė?
Ant­ra­die­nio po­pie­tę po­nas...

Šeimynos susirinko į šventę

Budintis reporteris
2016 m. spalio 22 d.
Šiau­lie­čių glo­bė­jų ir įtė­vių šei­mos vėl, jau ant­rą­syk šie­met, bu­vo su­si­rin­ku­sios į šei­mų šven­tę. Dvy­li­ka šei­mų bu­vo sve­tin­gai priim­tos Nai­siuo­se Da­lios ir Vla­do Gu­mu­liaus­kų, glo­bo­jan­čių net ke­tu­rio­li­ka vai­kų, šei­my­no­je.Svar­biau­sias šven­tės „Kar­tu mes – jė­ga“ tiks­las – pa­si­da­ly­ti pa­tir­ti­mi, kaip se­ka­si au­gin­ti ir my­lė­ti vai­kus.Nai­siuo­se (Šiaulių r.) vy­ku­sio­je šven­tė­je da­ly­va­vo dvy­li­ka glo­bė­jų šei­mų: 24 suau­gu­sie­ji ir dau­giau nei 50 vai­kų. Daž­niau­siai šei­mos glo­bo­ja ne po vie­ną vai­ką, o po du...

Sporto metraštininkas pristato kultūrizmo istoriją

Sportas
2016 m. spalio 22 d.
Šiau­lie­tis žur­na­lis­tas, il­ga­me­tis Lie­tu­vos kul­tū­riz­mo ir kū­no ren­gy­bos fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis sek­re­to­rius Arū­nas Pet­rai­tis Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je pri­sta­tė sa­vo kny­gą „Lie­tu­vos kul­tū­riz­mas 1965–2015. Iliust­ruo­ta „ge­le­ži­nio“ spor­to is­to­ri­ja“. Kny­go­je ap­žvel­gia­ma ne tik Lie­tu­vos kul­tū­riz­mo is­to­ri­ja, bet ir šios spor­to ša­kos iš­ta­kos bei Lie­tu­vos kul­tū­riz­mas pa­sau­lio kon­teks­te.
Tai ant­ro­ji au­to­riaus kny­ga apie...

Ka­kė Ma­kė ne­ tik mokys, bet ir filosofuos (1)

Gyvenimo spalvos
2016 m. spalio 22 d.
Šiau­lie­tės vai­kiš­kų kny­ge­lių au­to­rės, dai­li­nin­kės Li­nos Žu­tau­tės po­pu­lia­ru­mas – fe­no­me­na­lus. Jos is­to­ri­jos vai­kams apie iš­dy­kė­lę mer­gai­tę Ka­kę Ma­kę ne­nu­si­lei­džia iš per­ka­miau­sių kny­gų vir­šū­nės. Per­so­na­žas ėmė gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­ką gy­ve­ni­mą – at­si­dū­rė ant įvai­riau­sių pre­kių: nuo šam­pū­no iki deš­re­lių, nuo teat­ro spek­tak­lio iki te­le­vi­zi­jos lai­dos. Da­bar kom­piu­te­ry­je – kny­gos su siau­bo ele­men­tais pir­ma­sis va­rian­tas.„Tik ne­klaus­ki­te, kaip aš pra­dė­jau ra­šy­ti ir pieš­ti“, – juo­kia­si L. Žu­tau­tė...

„Noriu – prikalu puodą, noriu – nuimu“

Gyvenimo spalvos
2016 m. spalio 22 d.
Ža­ga­rės (Jo­niš­kio r.) „puo­dų na­mo“ sa­vi­nin­kui, me­džio meist­rui Ed­mun­dui VAI­ČIU­LIUI te­ko nuo le­gen­di­nio pa­sta­to nuim­ti be­veik vi­sus puo­dus. Rei­kė­jo gel­bė­ti sa­vo na­mą. Ki­lo ne­ri­mas: ar ne­dings uni­ka­lus Ža­ga­rės ob­jek­tas? Meist­ras na­mą res­tau­ra­vo ir iš nau­jo ka­la me­ta­li­nius in­dus. E. Vai­čiu­lis ne­ma­no da­ran­tis ge­rą dar­bą, to­kiu lai­ko pa­gal­bą ki­tam, su­pra­tin­gu­mą ar­ba – me­džių so­di­ni­mą.
– Kai prieš dvi de­šim­tis metų ėmei kal­ti aliu­mi­ni­nius in­dus prie gy­ve­na­mo...

Me­no terapija ka­ro zo­no­je

Gyvenimo spalvos
2016 m. spalio 22 d.
Uk­rai­no­je ne­to­li fron­to li­ni­jos ties Ma­riu­po­liu šią va­sa­rą be­veik mė­ne­sį sa­va­no­ria­vo Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja Ri­ta Al­ma­nis. Ji ve­dė me­no te­ra­pi­jos už­siė­mi­mus dau­giau­sia iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams. Taip pat ir ka­riš­kiams.To­kia sa­va­no­rė ka­riau­jan­čio­je vals­ty­bė­je – pir­mo­ji.R. Al­ma­nis pa­kvie­tė tarp­tau­ti­nio pa­lai­ky­mo bend­ri­ja „Ke­lias į sva­jo­nę“ sek­re­to­rė In­ga Šven­dich. Or­ga­ni­za­ci­ja įkur­ta gru­pės bend­ra­min­čių...

Kaimo žmones gelbsti darbštumas (6)

Krašto žinios
2016 m. spalio 22 d.
Kiek­vie­na Re­gi­nos ir Juo­zo Kal­vai­čių iš Ker­ka­sių kai­mo die­na pra­si­de­da pu­sę pen­kių. Rei­kia pa­melž­ti tris kar­ves, dvi ož­kas, apei­ti bū­rį paukš­čių, triu­šių, ki­tų gy­vu­lių. Šei­mi­nin­kė dar dir­ba pie­no su­rin­kė­ja gre­ti­ma­me Žal­pių kai­me.Ker­ka­siš­kiai įsi­ti­ki­nę, jog kai­mo žmo­nes gelbs­ti tik darbš­tu­mas. Ne­tin­gi­niau­jant ga­li­ma ne tik iš­gy­ven­ti, bet ir ne­blo­gai gy­ven­ti.
Re­gi­na ir Juo­zas Kal­vai­čiai pir­miau­sia dė­ko­ja li­ki­mui, juos drau­gėn su­ve­du­siam. Ir džiau­gia­si pil­nu gy­vy­bės...

Tualetai seniūnijos, žemė po jais – privati

Krašto žinios
2016 m. spalio 22 d.
Kiau­no­riuo­se su­si­klos­tė keis­ta si­tua­ci­ja. Po že­mės per­ma­ta­vi­mų so­cia­li­niams būs­tams pri­klau­san­tys lau­ko tua­le­tai at­si­dū­rė pri­va­čio­je „Šim­šės“ že­mės ūkio bend­ro­vės va­do­vo Sta­nis­lo­vo Balt­ru­šai­čio že­mė­je. Bend­ro­vės va­do­vas ne­griau­na tua­le­tų, dar nu­siun­čia ir sa­vo dar­buo­to­jus, kad iš­siurb­tų duo­bes. Jei tik se­niū­nas pa­pra­šo...Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Kiau­no­rių kai­me esan­čio so­cia­li­nio būs­to gy­ven­to­jas Gin­ta­ras Me­de­lis. Laiš­ke re­dak­ci­jai jis ra­šo:
„Gy­ve­nu...

Savivaldybė praskleidė viešumo užuolaidą

Krašto žinios
2016 m. spalio 22 d.
Ra­jo­no val­džia žen­gė žings­ne­lį į prie­kį vie­šu­mo link – ket­vir­ta­die­nį žur­na­lis­tams pir­mą kar­tą bu­vo su­reng­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­ja. To­kias kon­fe­ren­ci­jas nuo šiol pa­ža­dė­ta reng­ti nuo­lat.Ket­vir­ta­die­nį su in­for­ma­ci­jos prie­mo­nių at­sto­vais ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ko ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis, Rad­vi­liš­kio mies­to se­niū­nas Leo­nas Gri­ga­liū­nas ir Sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Vi­čas.
Toks su­si­ti­ki­mas, ku­riam bu­vo skir­ta va­lan­da lai­ko, –...

Ar pa­gel­bės jau­ni­mui mes­tas gel­bė­ji­mo ra­tas? (5)

Krašto žinios
2016 m. spalio 22 d.
Rad­vi­liš­kio dar­bo bir­žos pa­tal­po­se du­ris at­vė­ręs Jau­ni­mo dar­bo cent­ras jau tu­ri sa­vo kon­tin­gen­tą, su ku­riuo sten­gia­si bend­rau­ti ne­tra­di­ciš­kai, jau­nam žmo­gui su­pran­ta­ma kal­ba. Ar pa­dės tai su­ma­žin­ti jau­ni­mo ne­dar­bą?Rad­vi­liš­kio dar­bo bir­žo­je ka­ban­tį Lie­tu­vos že­mė­la­pį ša­lia ki­tų mies­tų her­bų pa­pil­dė ir Rad­vi­liš­kio her­bas, reiš­kian­tis, kad ir šia­me ra­jo­ne pra­dė­jo veik­ti Jau­ni­mo dar­bo cent­ras.
Da­bar to­kių cent­rų ša­ly­je bus jau 40, o Šiau­lių re­gio­ne – pen­ki.
Pa­sak...

Tvarkė Linkaičių kaimo pilkapį (2)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 21 d.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus or­ga­ni­za­vo Lin­kai­čių kai­mo pil­ka­pio tvar­ky­mo ak­ci­ją, į ku­rią su­kvie­tė gau­sų bū­rį tal­ki­nin­kų. III–IV am­žiaus pil­ka­pis per dau­ge­lį me­tų bu­vo ap­leis­tas, apau­gęs krū­mais ir ne­nau­din­gais me­de­liais, ku­rie slė­pė jį nuo žmo­nių akių.
Į tal­ką en­tu­zias­tin­gai įsi­traukė apie 25 žmo­nės. Jo­niš­kio se­niū­ni­ja pa­si­rū­pi­no iš anks­to nu­pjau­ti žo­lę. Te­ri­to­ri­ja ten api­ma maž­daug hek­ta­rą. Lin­kai­čių kai­mo bibl­io­te­ki­nin­kė Alek­sand­ra Stul­gins­kie­nė, su­ži­no­ju­si apie...

VMVT: Radviliškio gaisro padariniai kelia pavojų sveikatai

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 21 d.
Gais­rui ge­sin­ti bu­vo pa­nau­do­tas di­de­lis kie­kis van­dens, ku­ris už­lie­jo ša­lia esan­čius gy­ven­to­jų skly­pus, to­dėl kai kur šach­ti­nių šu­li­nių van­duo ta­po ru­das ir ne­ma­lo­naus kva­po. Toks van­duo ypač ga­li bū­ti pa­vo­jin­gas kū­di­kiams ir nėš­čio­sioms.
Be to, gais­rui ge­sin­ti nau­do­tas van­duo pa­te­ko į Obe­lės upę ir ati­te­kė­jo iki Pet­rai­čių (Sta­čiū­nų) tven­ki­nio. Van­duo šia­me tel­ki­ny­je pa­kei­tė spal­vą, ja­me at­si­ra­do suo­džių, smar­kiai su­ma­žė­jo de­guo­nies kon­cent­ra­ci­ja.
„Pet­rai­čių (Sta­čiū­nų)...

Spust, ir mūsų nėra (7)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 21 d.
Lo­re­ta KLIC­NER

Iš­sit­rin­ti iš nuo­la­ti­nių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų są­ra­šo ga­li­ma vie­no myg­tu­ko spus­te­lė­ji­mu. Tą pa­ty­rė kiek­vie­nas emig­ran­tas, tu­rė­jęs „iš­si­dek­la­ruo­ti“. Spust, ir ta­vęs nė­ra. Nut­rūks­ta ta­vo ry­šys su vals­ty­bės PSD mo­kes­čiu. Ir nie­kas ta­vęs ne­ban­do stab­dy­ti ar per­kal­bė­ti.
Ne­ži­nia, gal to im­sis kaž­ko­kios emig­ra­ci­jos tar­ny­bos ir de­par­ta­men­tai, apie ku­riuos prieš rin­ki­mus kal­ba kan­di­da­tai į Sei­mą? Vi­si jie ba­do į emig­ra­ci­jos skai­čius ir ža­da ar­ba...

PASAULYJE IR ŠIAULIUOSE – DIDYSIS SPALIS! (1)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 21 d.

Mes, bu­vę ta­ry­bi­niai žmo­nės, Di­džiuo­ju Spa­liu va­din­da­viome Lapk­ri­čio 7-ąją, dėl mė­ne­sių kai­tos ne­suk­da­mi sa­vų sme­ge­nų. Mums bu­vo svar­bu jį su­tik­ti šau­nio­mis dar­bo per­ga­lė­mis, švie­siais vei­dais pra­žy­giuo­ti pro tri­bū­ną Per­ga­lės aikš­tė­je, pro pa­mink­lą „Ta­ry­bi­niam ka­riui – išvaduotojui”. Iš mik­ro­fo­nų ai­dė­da­vo tei­sin­gos kal­bos, iš dū­dų – op­ti­miz­mo ku­pi­ni mar­šai. Ži­no­jo­me vi­si, kad su mu­mis pro tri­bū­ną žy­giuo­da­vo vi­sa pa­žan­gio­ji žmo­ni­ja, da­bar ta­pu­si ne­be­pa­žan­gi, kai ją pauos­tė­me...

Kvie­čia­me da­ly­vau­ti na­cio­na­li­nia­me kon­kur­se „Ma­no žo­dy­nas“! (1)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 21 d.
At­si­ver­tęs Dai­ny­ną, at­pa­žįs­tu na­mus.
Dai­no­se yra pa­sa­ky­ta,
kur bu­vo var­tai, dar­že­lis, se­na obe­lis,
pro ku­rį lan­gą te­kė­da­vo sau­lė.
[...]
Vi­sa tai ga­li pa­tiks­lint Žo­dy­nas:
ja­me su­ra­šy­ti vi­si mū­sų įran­kiai, dar­bai,
pa­sta­tai, me­džiai, žo­ly­nai...
Ar žo­džiai yra ant­spau­duo­ti?
(Mar­ce­li­jus Mar­ti­nai­tis)
Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to Li­tua­nis­ti­kos ži­di­nys ir Bend­ri­nės kal­bos ty­ri­mų cent­ras kvie­čia da­ly­vau­ti jau tre­čią...

Automobilių sporto prezidentas kalės ilgiau

Teisėtvarka
2016 m. spalio 21 d.
Šiuo me­tu Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo ir lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mo ka­lin­tis Šiau­lių au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo pre­zi­den­tas 47 me­tų Ri­čar­das Abel­kis va­kar Šiau­lių apy­gar­dos teis­me iš­gir­do nuo­spren­dį ir dėl be­veik tri­jų mi­li­jo­nų li­tų (apie 800 tūks­tan­čių eu­rų) pa­si­sa­vi­ni­mo bei ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo.Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas va­kar R. Abel­kiui sky­rė dve­jų me­tų ir ke­tu­rių mėnesių lais­vės atė­mi­mo baus­mę.
Prie baus­mės pri­dė­jus da­lį anks­čiau skir­tos ir dar...

Tamsūs akiniai savamokslio advokato nepaslėpė

Teisėtvarka
2016 m. spalio 21 d.
Ad­vo­ka­tu pri­si­sta­ti­nė­ju­sio ir už žmo­nių mul­ki­ni­mą jau du kar­tus teis­to šiau­lie­čio 37 me­tų Ir­man­to Bal­čiū­no by­lą Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas už­va­kar ėmė nag­ri­nė­ti iš es­mės.At­kak­liai nuo žur­na­lis­tų po tam­siais aki­niais be­si­slaps­čiu­siam ta­ria­mam tei­si­nin­kui va­kar pa­si­slėp­ti ne­pa­vy­ko.Va­ka­rykš­čia­me teis­mo po­sė­dy­je bu­vo pa­gar­sin­tas kal­ti­na­ma­sis ak­tas. Pa­ro­dy­mus da­vė ir sa­vo vei­dą nuo žur­na­lis­tų at­kak­liai slė­pęs I. Bal­čiū­nas.
Kal­ti­na­ma­sis krei­pė­si į teis­mą, pra­šy­da­mas by­lą...

Vagis paspruko su beveik 47 tūkstančiais eurų (4)

Teisėtvarka
2016 m. spalio 21 d.
Va­gys­tė pa­ste­bė­ta spa­lio 18-osios po­pie­tę, kai į par­duo­tu­vę at­va­žia­vo in­ka­sa­to­riai paim­ti pi­ni­gų. De­ja, jiems ati­duo­ti ne­bu­vo ko, nes in­ka­sa­ci­jai pa­ruoš­tų 46 tūks­tan­čių 752 eu­rų ne­be­bu­vo – ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­po­se įreng­tas sei­fas bu­vo tuš­čias.
Per­žiū­rė­jus šios par­duo­tu­vės vaiz­do ka­me­rų įra­šus bu­vo iš­siaiš­kin­ta, kad ry­tą, at­ra­ki­nęs stal­čiu­je ras­tais rak­tais sei­fo spy­ną, pi­ni­gus pa­si­sa­vi­no šios par­duo­tu­vės dar­buo­to­jas 29 me­tų Ar­de­nas Doc­ke­vi­čius. Net­ru­kus jis pa­si­pra­šė...

Susidūrė au­to­bu­siu­kas ir mo­pe­das

Teisėtvarka
2016 m. spalio 21 d.
Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, mo­pe­dą vai­ra­vęs Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas, va­žia­vęs pir­mo­je eis­mo juos­to­je, stai­ga kir­to ant­rą­ją ir bu­vo kliu­dy­tas čia va­žia­vu­sio mik­roau­to­bu­so „Fiat Du­ca­to“, ku­rį vai­ra­vo 24 me­tų kur­šė­niš­kis.
Per ava­ri­ją su­ža­lo­tas mo­pe­do vai­ruo­to­jas. Dėl gal­vos trau­mos vy­ras grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu iš­ga­ben­tas į li­go­ni­nę ir gy­do­mas Neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­riu­je.
Abie­jų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai ava­ri­ją pa­ty­rė blai­vūs.
„Šiau­lių...

Saulės mūšio jubiliejui skirtas bušido turnyras

Sportas
2016 m. spalio 21 d.
Ren­gi­nio žiū­ro­vai iš­vys dau­giau kaip 10 ko­vų. At­vyks spar­čiai bu­ši­do kar­je­ros laip­tais ky­lan­tys ko­vo­to­jai: vil­nie­tis Igo­ris Osi­ni­nas ("Spar­ta gym“, 65 kg svo­rio ka­te­go­ri­ja), at­sto­vau­jan­tis Lie­tu­vai pa­sau­li­niuo­se tur­ny­ruo­se, kau­nie­tis Ka­ro­lis Bus­lys ("Dain­ral­fas“, 60 kg sv. kat.), vil­nie­tis Ri­čar­das Ku­lis ("Fight Aka­de­mi­ja“, 80 kg sv. kat.).
Šiau­liams tur­ny­re at­sto­vaus Ar­nol­das Mi­siū­nas ("Fight-fit­nes gym“, 82 kg sv. kat.) ir Egi­di­jus...

„Šypsenos“ šokėjai nugalėjo konkurentus

Sportas
2016 m. spalio 21 d.
Vai­kų gru­pė­je, E3 kla­sė­je, ab­so­liu­čiai ge­riau­sio­mis po­ro­mis bu­vo pri­pa­žin­tos Os­ka­ro Vi­li­mo ir Eli­jos Vai­no­ky­tės bei Arin­go Šliap­ni­ko­vo ir Vė­jos Be­niu­šy­tės po­ros.
Pir­mą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Ąžuo­las Švei­kaus­kas ir Eva Re­mei­kai­tė, Gus­tas Bei­no­ras ir Evi­ta Na­vic­kai­tė, Her­kus Miš­ki­nis ir Ger­da Ku­čins­kai­tė bei Do­mi­ny­kas Alek­na­vi­čius ir Bea­ta Nau­ro­ny­tė.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Sėkmingai dalyvavo sostinės čempionate (1)

Sportas
2016 m. spalio 21 d.
Kur­šė­niš­kiai lai­mė­jo 36 me­da­lius. Čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jais ku­mi­te rung­ty­je ta­po Mė­ta Sa­ly­gai­tė, No­jus Grikš­tas, Au­gus­ti­nas Dva­rio­nas, Rai­gar­das Sa­ly­ga, Go­tis Nauc­kū­nas, Gab­rie­lius Tin­te­ris, Ge­ral­das Dva­rio­nas, To­mas Mi­tu­zas, Gvi­das Rim­kus, Ju­lius Si­mo­no­vi­čius ir Gab­rie­lė Vis­man­tai­tė. Sep­ty­ni spor­ti­nin­kai lai­mė­jo ant­rą­sias, pen­ki – tre­čią­sias vie­tas.
Ka­ta rung­ty­je pir­mą­sias vie­tas lai­mė­jo Ka­jus Jo­nai­tis, Mig­lė Mi­siu­ly­tė, Ju­lius Si­mo­no­vi­čius ir...

„Vairo“ regbininkai tapo čempionais ir vicečempionais

Sportas
2016 m. spalio 21 d.
Pa­čių ma­žiau­sių (vai­ku­čių) gru­pė­je, kur rung­ty­nia­vo 8–9 me­tų reg­bi­nin­kai, čem­pio­nai ir pri­zi­nin­kai ne­bu­vo nu­sta­to­mi.
10–11 me­tų am­žiaus gru­pė­je nu­ga­lė­to­jais ta­po Kau­no FM „Ąžuo­las-Tau­ras“ vai­kai. Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Šiau­lių „Kle­vo-Vai­ro“ auk­lė­ti­niai, tre­ti li­ko Vil­niaus „Ge­le­ži­nio vil­ko“ jau­nie­ji reg­bi­nin­kai. Ge­riau­sių „Kle­vo-Vai­ro“ ko­man­dos žai­dė­jų pri­zai įteik­ti Ar­mi­nui Blan­kai ir Ai­ro­nui Mar­ma­zins­kiui.
Su­su­ma­vus vi­sų še­šių tu­rų re­zul­ta­tus, Lie­tu­vos...

Eko­lo­gi­nė ka­tast­ro­fa dau­giau ste­bi­ma, nei val­do­ma (2)

Krašto žinios
2016 m. spalio 21 d.
Nuo pir­ma­die­nio Pak­ruo­jy­je pa­skelb­tas ekst­re­ma­lus įvy­kis dėl Pet­rai­čių tven­ki­nį pa­sie­ku­sių ter­ša­lų ir ja­me žūs­tan­čių žu­vų per sa­vai­tę ne­pa­si­kei­tė: tven­ki­nio van­duo, už­terš­tas po pju­ve­nų kal­no ge­si­ni­mo Rad­vi­liš­ky­je, ne­truk­do­mai te­ka link Mū­šos že­mu­pio, gru­pe­lė žve­jų mė­gė­jų trau­kia to­nas leis­gy­vių žu­vų.Eko­lo­gi­ne ka­tast­ro­fa vir­tu­siam ekst­re­ma­liam įvy­kiui su­val­dy­ti Sa­vi­val­dy­bė iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos iš­si­kvie­tė eks­per­tus. Jie tu­rė­tų at­vyk­ti šian­dien. Aki­vaiz­dus fak­tas – eko­lo­gi­nė...

Neregintieji siekia išeiti iš atskirties

Krašto žinios
2016 m. spalio 21 d.
Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos (LASS) Pak­ruo­jo fi­lia­lo va­do­vy­bė pra­šo Pak­ruo­jo ra­jo­no ta­ry­bos skir­ti or­ga­ni­za­ci­jos veik­lai di­des­nes pa­tal­pas. Ši pro­ble­ma kel­ta, ir mi­nint Tarp­tau­ti­nę bal­to­sios laz­de­lės die­ną.Di­des­nių pa­tal­pų, nei šiuo me­tu Pak­ruo­jy­je nuo­mo­ja­mas ke­tu­rio­li­kos kvad­ra­ti­nių met­rų kam­ba­rys, neį­ga­lie­siems rei­kia ma­ži­nant so­cia­li­nę at­skir­tį bei įsi­jun­giant į vi­suo­me­nę.
Or­ga­ni­za­ci­jos pa­tal­po­se ne tik sau­go­mi do­ku­men­tai. Čia...

Šimto aitvarų arka pasiekė Lietuvos rekordą

Paskutinis
2016 m. spalio 21 d.
Šių me­tų ge­gu­žės 9-ąją, mi­nint Eu­ro­pos die­ną, Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos sta­dio­ne į dan­gų iš­kel­ta šim­to ait­va­rų ar­ka ta­po nau­ju Lie­tu­vos re­kor­du. Tai spa­lio 18 die­ną ofi­cia­liai pa­skel­bė jį įre­gist­ra­vu­si agen­tū­ra „Fac­tum“.Į dan­gų ant vie­nos ri­tės bu­vo pa­kel­ta Sa­vi­val­dy­bės ir Jo­niš­kio „Ro­ta­ry“ klu­bo šim­to ait­va­rų ar­ka, ku­rią su­vė­rė Kau­ne vei­kian­tis klu­bas „Lie­tu­vos ait­va­rų ju­dė­ji­mas“.
Prieš tai ant jos vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­jo pa­ra­šy­ti lin­kė­ji­mus 400 me­tų su­kak­tį šie­met šven­tu­siam Jo­niš­kio...

Rudens gė­ry­bės ti­ko ir kū­ry­bai, ir vai­šėms

Mokyklų naujienos
2016 m. spalio 21 d.
Pir­mo­kai ry­tą pra­dė­jo po­kal­biu „Kaip su­ma­žin­ti mais­to švais­ty­mą?“. Žiū­rė­jo fil­mu­ką, jį ap­ta­rė. Po to pa­ban­dė į mais­tą pa­žvelg­ti ki­taip – iš dar­žo­vių ir vai­sių lėkš­tė­se kū­rė pa­veiks­lus.
Ant­ros kla­sės mo­ki­niai sa­vo veik­lą pra­dė­jo nuo fo­to­se­si­jos su sa­vo ru­de­ni­nė­mis skulp­tū­ro­mis. Vė­liau mar­ke­riais puo­šė de­ko­ra­ty­vi­nius mo­liū­gus.
Tre­čiak­la­siai ne­tra­di­ci­nį ryt­me­tį pra­dė­jo nuo kla­sės drau­gų ir jų tė­ve­lių įspū­din­gų me­no kū­ri­nių iš vai­sių, uo­gų, dar­žo­vių ir ki­tų gam­tos gė­ry­bių ap­žiū­ros. Vai­kai pa­si­kar­to­jo jau ži­no­mus...

Šaškėmis žai­dė ir vai­kai, ir tė­vai

Mokyklų naujienos
2016 m. spalio 21 d.
Į fi­na­lą pa­te­ko 18 ge­riau­sių šaš­ki­nin­kų, įvei­ku­sių prie­ši­nin­kus pir­ma­jame tu­re, ku­ria­me šaš­kė­mis žai­dė net 198 mo­ki­niai.
Tur­ny­re sa­vo jė­gas iš­ban­dy­ti pa­no­ro 11 tė­ve­lių, 2 ma­my­tės bei 4 b kla­sės mo­ki­nio Ado­mo pro­se­ne­lis Al­fon­sas Re­mei­kis. Šia­me tur­ny­re nu­ta­rė da­ly­vau­ti net aš­tuo­nių fi­na­li­nin­kų tė­ve­liai.
Tur­ny­ro vy­riau­sio­ji tei­sė­ja bu­vo šaš­ki­nin­kė Sand­ra Lau­ru­tie­nė – daug­kar­ti­nė šaš­kių čem­pio­nė, ko­man­di­nių čem­pio­na­tų bei VII pa­pras­tų­jų šaš­kių pa­sau­lio mo­te­rų čem­pio­na­to 5-osios...

Dėlionės

Mokyklų naujienos
2016 m. spalio 21 d.

Dienos populiariausi

Tualetai seniūnijos, žemė po jais – privati

2016 m. spalio 22 d.
lankomiausias

Ekologinė katastrofa: penkioliktą dieną nutarta veikti (11)

2016 m. spalio 22 d.
daugiausiai komentuotas


Kelmės rajoneKelmės rajone
Keturi kampai

Jo­niš­kie­tis Al­gis Ma­tai­tis į ran­kas vie­to­je fo­toa­pa­ra­to vis daž­niau pai­ma sam­tį ar me­di­nę men­tę. Ra­jo­ne...

Centas prie cento

Už sėk­min­gą smul­kiojo ir vi­du­ti­nio vers­lo plėt­rą, dar­bo vie­tų Šiau­lių re­gio­ne kū­ri­mą šie­met Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kai gar­bės...

Atolankos

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­tės vai­kiš­kų kny­ge­lių au­to­rės, dai­li­nin­kės Li­nos Žu­tau­tės po­pu­lia­ru­mas – fe­no­me­na­lus. Jos is­to­ri­jos...

Ža­ga­rės (Jo­niš­kio r.) „puo­dų na­mo“ sa­vi­nin­kui, me­džio meist­rui Ed­mun­dui VAI­ČIU­LIUI te­ko nuo le­gen­di­nio...

Uk­rai­no­je ne­to­li fron­to li­ni­jos ties Ma­riu­po­liu šią va­sa­rą be­veik mė­ne­sį sa­va­no­ria­vo Nau­jo­sios Ak­me­nės...

Ja­po­nų pa­tar­lė sa­ko, kad vie­nas mie­las žo­dis ga­li su­šil­dy­ti trims žie­mos mė­ne­siams. Ar­ba­tos puo­de­liui...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [71522]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai