(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Gamink ir Balsuok
Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

„Polifonija“ apsigynė nuo partiečių (2)

2016 m. spalio 26 d.
Va­kar įvy­ko Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­s kon­cer­ti­nės įstai­gos Šiau­lių vals­ty­bi­nio ka­me­ri­nio cho­ro „Po­li­fo­ni­ja“ va­do­vo kon­kur­sas. „Po­li­fo­ni­jos“ pro­fsą­jun­gos na­riai ja­me da­ly­va­vo ste­bė­to­jų tei­sė­mis, kad va­do­vas bū­tų iš­rink­tas skaid­riai. Ko­lek­ty­vas įta­rė, jog kon­kur­są ban­dy­ta „pri­temp­ti“ prie ka­den­ci­ją bai­gian­čio kul­tū­ros mi­nist­ro bend­ra­par­tie­tės. Par­ti­jos „spąs­tai“ su­by­rė­jo.2015 me­tų spa­lio mė­ne­sį, at­si­sta­ty­di­nus įstai­gos va­do­vui To­mui Amb­ro­zai­čiui, kul­tū­ros mi­nist­ras...

Iš teatro spektaklių – į Tarybos spektaklius (8)

2016 m. spalio 26 d.
Į Šiau­lių mies­to ta­ry­bą ateis du nau­ji Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai – ak­to­rius Au­ri­mas Žvi­nys ir gy­dy­to­jas Pra­nas Nai­nys. Ta­ry­bo­je jie pa­keis į Sei­mą iš­rink­tus ko­le­gas. „Šiau­lių kraš­tas“ do­mė­jo­si, ko­kios yra bū­si­mų Ta­ry­bos na­rių nuo­sta­tos? Koks jų žvilgs­nis iš ša­lies, praė­jus pu­sant­rų me­tų po Sa­vi­val­dos rin­ki­mų?
Į Sei­mą yra iš­rink­ti Ta­ry­bos na­riai – vi­ce­me­ras Sta­sys Tu­mė­nas ir Šiau­lių uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas. Jie pri­klau­so val­dan­čia­jai...

Žalioji banga šlavė mandatus (44)

2016 m. spalio 25 d.
Sei­mo rin­ki­mų ant­rą­jį tu­rą vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se lai­mė­jo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga. Rin­kė­jai į nok­dau­ną pa­siun­tė kon­ser­va­to­rius – iš jų ran­kų iš­sly­do nau­jos koa­li­ci­jos for­ma­vi­mo ini­cia­ty­va. Šiau­liuo­se „vals­tie­čiai“ ga­lu­ti­nai nu­šla­vė so­cial­de­mok­ra­tus. Po­li­ti­kai svars­to, ko­kią įta­ką da­rys rin­ki­mai Šiau­lių po­li­ti­nei si­tua­ci­jai.
Šiau­lie­čiai „Auš­ros“ vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je į Sei­mą iš­rin­ko „vals­tie­čių“ at­sto­vą ne­par­ti­nį Sta­sį Tu­mė­ną, mies­to vi­ce­me­rą. Rin­kė­jų...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiauNe vie­ne­rius me­tus Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­jų pa­vo­jaus šauks­mą dėl mil­ži­niš­kų me­džio drož­lių kal­nų įmo­nė­je...


„Neik su vel­niu obuo­liau­ti, o ne­tek­si ir mai­šo, ir obuo­lių“, – sa­ko liau­dies pa­tar­lė.
Di­le­ma, su kuo...

– La­bai ge­rai, kad lai­mė­jo Sta­sys Tu­mė­nas. Ban­dy­čiau spė­ti, kad Ri­ma Baš­kie­nė ga­lė­tų tap­ti Sei­mo Pir­mi­nin­ke...

– Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su­rin­ko vi­sus pro­tes­to bal­sus: jiems pa­vy­ko kon­so­li­duo­ti...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis įvy­ko Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne...

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Ieškant Saulės mūšio vietos prireikė išminuotojų (2)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 26 d.
Šeš­ta­die­nį Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Il­guo­čių kai­mo lau­kuo­se, to­liau ieš­ko­ta ga­li­mos Sau­lės mū­šio vie­tos įro­dy­mų. Ap­ti­kus Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro svie­di­nio sprog­dik­lį, te­ko kvies­ti ka­ro in­ži­nie­rius iš­mi­nuo­to­jus.Ra­šė­me, kad is­to­ri­kas To­mas Ba­ra­naus­kas ke­lia hi­po­te­zę, kad 1236 me­tais Sau­lės mū­šis vy­ko ties da­bar­ti­niu Il­guo­čių kai­mu. Per pir­mą­sias lau­ko žva­lgy­tu­ves prieš po­rą sa­vai­čių ty­ri­nė­to­jų gru­pei – T. Ba­ra­naus­kui, ar­cheo­lo­gui Gin­tau­tui Za­bie­lai, Ze­no­nui...

Ekstremalią situaciją stengiamasi valdyti

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 26 d.
Ekst­re­ma­li si­tua­ci­ja Rad­vi­liš­ky­je ir Pak­ruo­jo ra­jo­ne tę­sia­si. Va­kar jung­ti­nė­je Rad­vi­liš­kio ir Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bių ekst­re­ma­lios si­tua­ci­jos val­dy­mo ko­mi­si­jo­je pra­neš­ta: kal­kė­mis ge­si­na­mas į Pet­rai­čių tven­ki­nį pa­ten­kan­čio van­dens rūgš­tin­gu­mas, o de­guo­nies ty­ri­mai ir li­ku­sios gy­vos tven­ki­ny­je žu­vys ro­do, jog tar­šos in­ten­sy­vu­mas ma­žė­ja. Kaip bus gel­bė­ja­ma­si nuo eko­lo­gi­nės ka­tast­ro­fos pa­sek­mių, lau­kia­ma Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mų.Po­sė­dy­je...

Degam! Bet, Kisa, dainuok, kad niekas neįtartų (2)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 26 d.


Ne vie­ne­rius me­tus Rad­vi­liš­kio gy­ven­to­jų pa­vo­jaus šauks­mą dėl mil­ži­niš­kų me­džio drož­lių kal­nų įmo­nė­je „Gai­re­li­ta“ gir­dė­jo tik žur­na­lis­tai.
„Deg­si­me!“ – nors gy­ven­to­jai ko­ne ket­ve­rius me­tus šau­kė­si įvai­riau­sių ins­tan­ci­jų pa­gal­bos su­stab­dy­ti de­gių kal­nų py­li­mą.
De­gė. Ir jau ne kar­tą. Tik anks­tes­niais kar­tais bu­vo lai­ku su­spė­ta už­ge­sin­ti.
Ar po gy­ven­to­jų ir ug­nies sig­na­lų kas nors iš at­sa­kin­gų pa­rei­gū­nų su­ju­do? Sa­vi­val­dy­bės? Ap­lin­ko­sau­gos? Prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos...

Su kuo obuoliauti eis „valstiečiai“? (7)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 26 d.

„Neik su vel­niu obuo­liau­ti, o ne­tek­si ir mai­šo, ir obuo­lių“, – sa­ko liau­dies pa­tar­lė.
Di­le­ma, su kuo ei­ti obuo­liau­ti ar­ba su kuo su­da­ry­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją, iš­ki­lo rin­ki­mus lai­mė­ju­siems Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vams.
„Pirš­liai“, ap­si­me­tę pro­tin­gais po­li­ti­kais, žur­na­lis­tais ar po­li­to­lo­gais, lie­žu­vius smai­li­no jau rin­ki­mų nak­tį. Vie­ni no­rė­jo įpirš­ti ža­liai ir dar pa­ly­gin­ti jau­nai po­li­ti­nei jė­gai ne­pil­na­ver­tiš­ku­mo komp­lek­są...

Receptų knyga pravers visai šeimai

Budintis reporteris
2016 m. spalio 26 d.
Rug­sė­jo mė­ne­sio „Die­nos re­cep­to“ rub­ri­kos nu­ga­lė­to­ju skai­ty­to­jų iš­rink­tas Poš­kie­čių (Pak­ruo­jo ra­jo­nas) ūki­nin­kas Al­gir­das Lau­ri­kie­tis. Jis pri­zą, Juo­zo Va­si­liaus­ko kny­gą „Žo­li­nin­kas pa­ta­ria. 140 re­cep­tų svei­ka­tai, gro­žiui, mais­tui“, par­ve­žė vi­sai šei­mai.
Dau­giau­siai skai­ty­to­jų bal­sų pel­nė ūki­nin­ko pa­ta­ri­mai, kaip na­muo­se pa­si­ga­min­ti svei­ko alie­jaus ir kaip jį var­to­ti.
Do­va­ną at­si­ver­tęs A. Lau­ri­kie­tis nu­si­šyp­so­jo – ir pa­tai­kyk at­vers­ti pus­la­pį su...

Bušido turnyre – aistros, kraujas ir nokautai

Sportas
2016 m. spalio 26 d.
Sa­vait­ga­lį Šiau­lių are­no­je vy­ko Sau­lės mū­šio ir mies­to ju­bi­lie­jui skir­tas tarp­tau­ti­nis tur­ny­ras Bus­hi­do SWAT 65 „Sau­lės mū­šis 780“. Žiū­ro­vai iš­vy­do 11 ko­vų. Ko­vo­jo spor­ti­nin­kai iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Len­ki­jos ir Mol­do­vos. Dau­giau­siai aist­rų su­kė­lė 33 me­tų šiau­lie­čio Egi­di­jaus Ba­raus­ko ("Fight-Fit­ness gym") ir 30 me­tų ma­žei­kiš­kio Ai­do Kat­ke­vi­čiaus ko­va.
Sep­tin­ta­sis bu­ši­do tur­ny­ras „Sau­lės mū­šis“ su­reng­tas ne krep­ši­nio aka­de­mi­jos „Sau­lė“ sa­lė­je, kur vyk­da­vo...

Festivalis „Nepatogus kinas“ atvyksta į Šiaulius

Afiša
2016 m. spalio 26 d.
Lapk­ri­čio 4 – 8 die­no­mis Šiau­liuo­se, ki­no teat­re At­lan­tis Ci­ne­ma bei Ch. Fren­ke­lio vi­lo­je vyks de­šim­ta­sis do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis „Ne­pa­to­gus ki­nas“. Šių­me­ti­nė­je žmo­gaus tei­sių ki­no fes­ti­va­lio pro­gra­mo­je pri­sta­to­ma ryš­kiau­sia praė­ju­sių me­tų do­ku­men­ti­ka. Vi­sa­me pa­sau­ly­je ki­no kri­ti­kų ir žiū­ro­vų pri­pa­žin­tais do­ku­men­ti­niais fil­mais fes­ti­va­lis sie­kia ak­tua­li­zuo­ti tai, kas to­li­ma ir ne­re­tai – ne­sup­ran­ta­ma, kar­tu opo­nuo­jant po­li­ti­kų ir...

Išvadas padarė ne partija, o rinkėjas (14)

Pirmas puslapis
2016 m. spalio 25 d.
– La­bai ge­rai, kad lai­mė­jo Sta­sys Tu­mė­nas. Ban­dy­čiau spė­ti, kad Ri­ma Baš­kie­nė ga­lė­tų tap­ti Sei­mo Pir­mi­nin­ke. Va­le­ri­jus Si­mu­lik tu­ri daug pa­tir­ties, yra or­ga­ni­zuo­tas ir lai­ku ži­no, į ko­kią par­ti­ją nuei­ti: ma­nau, vals­tie­čių vė­lia­va jam da­vė di­džiu­lį pliu­są.
Ar­vy­das Moc­kus su­rin­ko ne­ma­žai bal­sų, jei­gu bū­tų po vals­tie­čių vė­lia­va, nė abe­jo­nių ne­ky­la, kad bū­tų pa­te­kęs. Šiau­lių mies­to me­ro pa­lai­ky­mas A. Moc­kui da­vė ir pliu­sų, ir mi­nu­sų. Tiems, ku­rie ger­bia me­rą, da­vė pliu­sų, ku­rie ma­žiau...

Lietuva ieš­ko, kaip išnarplioti kri­zių ka­ltū­ną (3)

Pirmas puslapis
2016 m. spalio 25 d.
– Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su­rin­ko vi­sus pro­tes­to bal­sus: jiems pa­vy­ko kon­so­li­duo­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir lai­mė­ti rin­ki­mus.
Tai iš es­mės bu­vo Sa­vi­val­dos ir me­rų rin­ki­mų tę­si­nys, kai iš­rink­ti vi­suo­me­ni­nių ju­dė­ji­mų at­sto­vai ta­po me­rais ir su­da­rė koa­li­ci­jas Kau­ne, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je, Aly­tu­je.
Lie­tu­vo­je bu­vo kal­ba­ma, ar tai ga­lė­tų bū­ti tik vie­na­die­nis reiš­ki­nys, ar yra kaž­kas reikš­min­ges­nio? Šį kar­tą pa­ma­tė­me, kad pa­si­prie­ši­ni­mo ar­ba...

INVESTICIJOS Į VANDENTVARKOS ŪKĮ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 25 d.
Šva­rus ge­ria­ma­sis van­duo yra gy­vy­biš­kai svar­bus vi­suo­me­nės svei­ka­tai ir eko­no­mi­kos ge­ro­vei. Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja da­ro iš­va­dą, kad „priei­gos prie sau­gaus ge­ria­mo­jo van­dens ir sa­ni­ta­ri­nių są­ly­gų ge­ri­ni­mas ga­li bū­ti nau­din­gas ne tik svei­ka­tai, nes taip už­ker­ta­mas ke­lias per van­de­nį plin­tan­čioms li­goms“. Taip ga­li bū­ti su­tau­py­ta lė­šų svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­ty­je, pa­di­dė­ti dar­bin­gų die­nų me­tuo­se skai­čius, pa­ge­rė­ti mo­kyk­los lan­ko­mu­mas ir iš­sau­go­ta gy­vy­bė...

Svarbu: ar derinate vaistus?

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 25 d.
Jei var­to­ja­te bent dve­jus ar dau­giau skir­tin­gų vais­tų, rei­kė­tų su­klus­ti: vais­tų ne­su­de­ri­na­mu­mas ga­li su­kel­ti rim­tų pa­sek­mių svei­ka­tai. Lai­mei, nuo šiol vais­tų su­de­ri­na­mu­mą bus ga­li­ma ne­sun­kiai pa­si­tik­rin­ti.Spa­lio vi­du­ry­je „Gin­ta­ri­nė­se vais­ti­nė­se“ ir „Nor­fos vais­ti­nė­se“ pra­dė­jo veik­ti vie­na pa­žan­giau­sių Eu­ro­po­je vais­tų su­de­ri­na­mu­mo sis­te­mų. Mar­ty­nas Gel­ži­nis, „Gin­ta­ri­nės vais­ti­nės“ vais­ti­nin­kas ir val­dy­bos na­rys sa­ko, kad ši nau­jo­vė pa­dės žmo­nėms ap­si­sau­go­ti nuo...

Mero nuomone, turėjo laimėti jo remtas kandidatas (10)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 25 d.
Pir­ma­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ko­men­tuo­da­mas rin­ki­mų re­zul­ta­tus Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas sa­kė, jog lai­mė­ti tu­rė­jo jo rem­tas kan­di­da­tas Ar­vy­das Moc­kus. Me­ras kri­ti­ka­vo lai­mė­to­jo Va­le­ri­jaus Si­mu­lik ak­ci­ją so­cia­li­nia­me tink­le – kon­ku­ren­to agi­ta­ci­nių laik­raš­čių de­gi­ni­mą.Į Sei­mą iš­rink­tą Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų sąjungos kan­di­da­tą vi­ce­me­rą Sta­sį Tu­mė­ną ir Ta­ry­bos na­rį, is­to­ri­ką Arū­ną Gu­mu­liaus­ką mies­to Ta­ry­bo­je pa­keis Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos...

Naujuosius politikos Heraklius pasitinkant (4)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 25 d.
Pa­ga­liau bai­gė­si aud­rin­gie­ji Sei­mo rin­ki­mai, ku­rie į val­džios Olim­pą iš­kė­lė nau­juo­sius po­li­ti­kos He­rak­lius.
Sek­ma­die­nį iš­rin­ko­me dar 68 Tau­tos at­sto­vus vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se (3 už­bū­rė rin­kė­jus dar I tu­re), ku­rie pri­si­jun­gė prie 70 po­li­ti­kos (pus)diev(i)ų, pa­si­da­bi­nu­sių par­ti­nių bi­lie­tų vai­ni­kais po pir­mo­jo tu­ro.
Ak­ty­vu­mas sie­kė 37,85%, bet sva­riau­sią vaid­me­nį čia, ma­tyt, su­vai­di­no per­mai­nų troš­ki­mas ir Baž­ny­čia, šven­tą die­ną su­glo­bu­si Ma­ri­jos že­mės...

„Šiaulių“ klubui vadovaus Mindaugas Žukauskas

Sportas
2016 m. spalio 25 d.
Va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pri­sta­ty­tas nau­ja­sis krep­ši­nio klu­bo „Šiau­liai“ pre­zi­den­tas. Juo ta­po bu­vęs krep­ši­nin­kas, olim­pi­nis pri­zi­nin­kas, Eu­ro­pos čem­pio­nas Min­dau­gas Žu­kaus­kas.
Tap­ti klu­bo pre­zi­den­tu M. Žu­kaus­ką pa­kvie­tė val­dy­bos na­riai. Bu­vęs krep­ši­nin­kas sa­kė, kad ap­si­spręs­ti tu­rė­jo per vie­ną va­ka­rą. Tai ne­bu­vę sun­ku, nes yra nea­be­jin­gas Šiau­lių krep­ši­niui ir no­ri pa­dė­ti.
Nau­ja­sis klu­bo pre­zi­den­tas pa­si­džiau­gė, kad šiau­lie­čiai ne­nu­sig­rę­žė nuo...

Stiprus skausmas praneša apie kasos problemas

Sveikata
2016 m. spalio 25 d.
Ka­sos už­de­gi­mas (pank­rea­ti­tas) – gy­vy­bei pa­vo­jin­ga li­ga. Ką da­ry­ti, no­rint iš­sau­go­ti vie­ną svar­biau­sių žmo­gaus or­ga­nų, pa­lai­kan­tį vi­są virš­ki­ni­mo sis­te­mos dar­bą, pa­ta­ria gy­dy­to­ja gast­roen­te­ro­lo­gė, Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Gast­roen­te­ro­lo­gi­jos-en­dok­ri­no­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja Gi­ta­na Acu­tė.
Ka­sa – tai ne­di­de­lis, 75 gra­mus sve­rian­tis virš­ki­na­mo­sios sis­te­mos or­ga­nas, esan­tis vir­šu­ti­nė­je cent­ri­nė­je pil­vo da­ly­je, gi­liai po ki­tais or­ga­nais...

Rankinės iš liemenėlių – pretekstas rimtam pokalbiui (2)

Sveikata
2016 m. spalio 25 d.
Ren­gi­nį ini­ci­ja­vo Šiau­lių pa­lia­ty­viosios pa­gal­bos ir slau­gos cent­ro va­do­vė Si­gi­ta Pet­ke­vi­čie­nė. Ji pa­žy­mi, kad tik­rin­tis krū­tis rei­kė­tų mo­ky­ti jau mer­gai­tes. Mo­te­rys ga­li pa­si­tik­rin­ti kiek­vie­ną kar­tą be­si­praus­da­mos du­še: ar krū­tys vie­no­dos, ar nė­ra gu­ze­lių, ki­tų pa­ki­ti­mų.
Mo­te­rims nuo 50 iki 69 me­tų Lie­tu­vo­je vei­kia ne­mo­ka­mos pro­fi­lak­ti­nės vė­žio pro­gra­mos – krū­tys tik­ri­na­mos at­lie­kant ma­mog­ra­mą. Mo­te­rims nuo 40 me­tų ma­mog­ra­fi­jos ty­ri­mą re­ko­men­duo­ja­ma at­lik­ti...

Dienos populiariausi


Sportas

Sa­vait­ga­lį Šiau­lių are­no­je vy­ko Sau­lės mū­šio ir mies­to ju­bi­lie­jui skir­tas tarp­tau­ti­nis tur­ny­ras Bus­hi­do SWAT...

Keturi kampai

Jo­niš­kie­tis Al­gis Ma­tai­tis į ran­kas vie­to­je fo­toa­pa­ra­to vis daž­niau pai­ma sam­tį ar me­di­nę men­tę. Ra­jo­ne...

Centas prie cento

Už sėk­min­gą smul­kiojo ir vi­du­ti­nio vers­lo plėt­rą, dar­bo vie­tų Šiau­lių re­gio­ne kū­ri­mą šie­met Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kai gar­bės...

Atolankos

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­tės vai­kiš­kų kny­ge­lių au­to­rės, dai­li­nin­kės Li­nos Žu­tau­tės po­pu­lia­ru­mas – fe­no­me­na­lus. Jos is­to­ri­jos...

Ža­ga­rės (Jo­niš­kio r.) „puo­dų na­mo“ sa­vi­nin­kui, me­džio meist­rui Ed­mun­dui VAI­ČIU­LIUI te­ko nuo le­gen­di­nio...

Uk­rai­no­je ne­to­li fron­to li­ni­jos ties Ma­riu­po­liu šią va­sa­rą be­veik mė­ne­sį sa­va­no­ria­vo Nau­jo­sios Ak­me­nės...

Ja­po­nų pa­tar­lė sa­ko, kad vie­nas mie­las žo­dis ga­li su­šil­dy­ti trims žie­mos mė­ne­siams. Ar­ba­tos puo­de­liui...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [71623]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai