(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Auš­ra BI­TĖ­NĖ, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė
GAMINK ir balsuok
Auš­ra BI­TĖ­NĖ, Šiau­lių apy­lin­kės teis­mo Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

„Teroristas“ – šuo

2016 m. liepos 27 d.
„Gel­bė­ki­te nuo šuns te­ro­ris­to!“ – to­kio pa­gal­bos pra­šy­mo „Šiau­lių kraš­tas“ su­lau­kė iš Šiau­lių ra­jo­no Ei­mu­čių kai­mo gy­ven­to­jų. Jie pa­sa­ko­jo, kad po gat­ves ir kie­mus ko­ne kas­dien bė­gio­ja „ver­šio di­du­mo“ ke­tur­ko­jis, gąs­di­na vai­kus ir suau­gu­siuo­sius, ne kar­tą jam kvie­tė po­li­ci­ją. Vi­du­ri­nės Azi­jos avi­ga­nio sa­vi­nin­kui žmo­nių bai­mė ke­lia juo­ką.Gy­ven­to­jai pa­sa­ko­jo šuns te­ro­rą ken­čian­tys ne pir­mas mė­nuo, ta­čiau pa­sku­ti­niu me­tu jis pra­dė­jęs už­pul­di­nė­ti žmo­nes.
Vie­na gy­ven­to­ja...

Diskriminaciją patiria ir rytų europiečiai

2016 m. liepos 27 d.
Man­tė Ver­te­ly­tė, Aal­bor­go uni­ver­si­te­to Da­ni­jo­je dok­to­ran­tė, at­lie­ka ty­ri­mą apie tarp­kul­tū­ri­nę drau­gys­tę. Da­ni­jo­je gy­ve­nan­ti bu­vu­si šiau­lie­tė at­krei­pė dė­me­sį: ša­ly­je dau­giau­sia kon­cent­ruo­ja­ma­si į mu­sul­mo­nų in­teg­ra­ci­ją, bet iš tie­sų ne ma­žiau sun­ku­mų ir ste­reo­ti­pų ten­ka ry­tų eu­ro­pie­čiams. Esi iš Ry­tų Eu­ro­pos? Va­di­na­si, dir­bi ne­kva­li­fi­kuo­tą, ne­le­ga­lų dar­bą.M. Ver­te­ly­tės moks­li­nio dar­bo te­ma – „Tarp­kul­tū­ri­nė drau­gys­tė“. „Ty­ri­mų apie drau­gys­tę nė­ra daug, ant­ro­po­lo­gai daž­niau­siai...

Universiteto derlius: užteks duonai ar pyragui? (5)

2016 m. liepos 26 d.
Šiau­lių uni­ver­si­te­te skai­čiuo­ja­mi bū­si­mie­ji stu­den­tai. Stu­di­juo­ti ba­ka­lau­ro stu­di­jų vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mo­se vie­to­se pa­kvies­ti 73, mo­ka­mo­se vie­to­se – 130 jau­nuo­lių. Sto­jan­čių­jų ne­su­rin­ko 6 stu­di­jų pro­gra­mos iš 30 siū­ly­tų. Nors uni­ver­si­te­tas pa­gal po­pu­lia­ru­mą – že­mu­mo­se, Šiau­lių stu­di­jų pro­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Bub­nys si­tua­ci­ją ver­ti­na op­ti­mis­tiš­kai: pir­ma­kur­sių pa­pil­dys tiks­li­nės fi­nan­suo­ja­mos vie­tos, o stu­den­tų skai­čių pa­di­dins už­sie­nie­čiai.
Lie­tu­vos aukš­tų­jų...

Futbolo bendruomenė pasirinko arenos valdytoją (8)

2016 m. liepos 26 d.
Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tu ta­po Gin­ta­ras Ra­da­vi­čius. Jis tri­mis bal­sais įvei­kė gar­sų fut­bo­li­nin­ką, il­ga­me­tį Lie­tu­vos rink­ti­nės na­rį, iš Kur­šė­nų ki­lu­sį Dei­vi­dą Čes­naus­kį. Po rin­ki­mų fut­bo­lo bend­ruo­me­nė ėmė būgš­tau­ti, kad rin­ki­mai ne­skaid­rūs, o nau­ja­sis pre­zi­den­tas Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės pa­lai­ky­mo ne­su­lauks.si­mo­na.
Šiau­lių ap­skri­ties fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (ŠAFF) vi­suo­ti­nia­me 27 na­rių su­si­rin­ki­me lie­pos 22 die­ną at­si­sta­ty­di­no bu­vęs pre­zi­den­tas...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


Kaip Klai­pė­da neį­si­vaiz­duo­ja­ma be jū­ros, taip Šiau­liai – be dan­gaus. Ne to­dėl, kad ten ka­ba Sau­lė, o to­dėl, kad...


Nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas pa­ju­dė­jo ir įstri­go. De­ja, tai ne vie­nin­te­lė am­ži­nos stag­na­ci­jos vie­ta...

eko­no­mis­tė

Teis­mai ta­po ne tik Lie­tu­vos vyk­do­mo­sios val­džios, bet ir įsta­ty­mų lei­dy­bos da­li­mi, nors...

(Par­ti­jų ka­ras. Dėl žmo­gaus? Ar dėl val­džios?)Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams in­ten­sy­vė­ja ka­ras tarp par­ti­jų. Dau­gė­ja mū­šių ir...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Aji­dos Stan­čie­nės šei­ma gry­bus rin­ko Tel­šių ra­jo­ne. Miš­kuo­se ra­do daug ba­ra­vy­kų, rau­do­ni­kių bei vo­ve­rai­čių. Gry­bų krep­še­lį...

Kaip ir kas­met „Šiau­lių kraš­tas“ kvie­čia bur­tis gry­bau­to­jus – pa­si­da­ly­ti sa­vo gry­bų der­liu­mi ir pa­ta­ri­mais...

Politikų tribūnaDaugiau

Kler­kai vėl pa­de­monst­ra­vo, kaip „rū­pi­na­si“ šiau­lie­čių ge­ro­ve. Per vi­są Lie­tu­vą nu­skam­bė­ju­si is­to­ri­ja: Et­ten...

Iš­leis­tu­vės ir bran­dos ates­ta­tų įtei­ki­mai – vie­na gra­žiau­sių kiek­vie­no vi­dur­va­sa­rio šven­čių – nuai­dė­jo per vi­sas 12...

Sei­mo na­rys, šiau­lie­tis
Šie ma­no žo­džiai bus as­me­niš­ki. Apie tai, kas ma­no min­ty­se ir šir­dy­je. Ži­nau, kad...

Ro­lan­das PAK­SAS,Eu­ro­pos Par­la­men­to frak­ci­jos „Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa“...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Daug ga­na šar­vų bran­gių­jų
Ir šal­mai iš auk­so bu­vo
Ir ži­bė­ję, kaip tik stik­las,
Ir vi­sa gra­ži šar­vuo­tė
Iš­vei­zė­jo...

Kur is­to­ri­kai nu­sta­ty­da­vo, ten ir mu­šė­me tuos bjau­ry­bes. Vėz­dais, bas­liais dau­žė­me. Mū­sų per­ga­lin­giems...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Iš verslo atėję merai turtingiausi

Įvykiai, aktualijos
2016 m. liepos 27 d.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė gy­ven­to­jų me­ti­nių tur­to dek­la­ra­ci­jų (už 2015 me­tus) iš­ra­šų duo­me­nis. Vie­ši­na po­li­ti­kų tur­tus. Iš Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių me­rų tur­tin­giau­sias bu­vo ir yra Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras.
Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras, kol gy­ve­no­me su li­tais, bu­vo mi­li­jo­nie­rius. Da­bar me­ro ir jo su­tuok­ti­nės tur­tas mi­li­jo­no ne­be­sie­kia – su­da­ro per 792 tūks­tan­čius eu­rų.
Di­džio­ji jų da­lis – šei­mos su­kaup­tos san­tau­pos, ku­rios...

Duobę sutvarkys, ar nėra pavojaus namui?

Įvykiai, aktualijos
2016 m. liepos 27 d.
Į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją krei­pė­si skai­ty­to­jai dėl „smeg­duo­bės“ prie Vy­tau­to gat­vės 90-ojo na­mo. Ji nuo­lat di­dė­ja. Nors Sa­vi­val­dy­bė pa­ža­dė­jo pro­ble­mą iš­spręs­ti, gy­ven­to­jams ne­rimą kelia daug di­des­nis pa­vo­jus.Gy­ven­to­jai pa­sa­ko­ja, kad ne­to­li laip­ti­nės du­rų žio­jė­jan­ti duo­bė per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus pa­di­dė­jo ke­lis kar­tus. Gy­ven­to­jai krei­pė­si į na­mo ad­mi­nist­ra­to­rių UAB „Šiau­lių būs­tas“, o ši iš­siun­tė raš­tą į Sa­vi­val­dy­bę.
Inf­rast­ruk­tū­ros sky­rius raš­tu at­sa­kė, kad re­mon­to...

Ką patartumėte Premjerui, kad emigraciją sumažintų?

Budintis reporteris
2016 m. liepos 27 d.
– Rei­kė­tų kel­ti at­ly­gi­ni­mus, kad jie bū­tų lo­giš­ki da­bar­ti­niam pra­gy­ve­ni­mo ly­giui. Tai – vie­nin­te­lis spren­di­mo bū­das. Ša­ly­je nė­ra su­da­ry­ta są­ly­gų nei smul­kiam, nei vi­du­ti­niam vers­lui. Ge­rai gy­ve­na tik mo­no­po­li­nin­kai. Ma­no vi­sa šei­ma yra iš­va­žia­vu­si. Aš pa­ts bu­vau iš­va­žia­vęs, pla­nuo­ju ir vėl. – Rei­kia su­kur­ti ge­ras dar­bo są­ly­gas, nes mes čia pū­na­me iš vi­daus. Iš ma­no šei­mos daug kas emig­ra­vo: pusb­ro­liai, te­tos, dė­dės. – Rei­kė­tų pra­dė­ti rū­pin­tis so­cia­li­ne ap­lin­ka. Pa­si­do­mė­ti, kaip...

Įtariamąjį susekė policijos šuo Bondas

Teisėtvarka
2016 m. liepos 27 d.
Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ne­gai­li ge­rų žo­džių sa­vo au­gin­ti­niui, bel­gų avi­ga­niui Bon­dui. Šio ke­tur­ko­jo dė­ka ope­ra­ty­viai su­lai­ky­tas vie­nas iš Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­jos skriau­di­kų.Tar­ny­bi­nio šuns Bon­do ir Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tru­lių rink­ti­nės 1-osios kuo­pos spe­cia­lis­to Ma­riaus Mi­žu­ta­vi­čiaus pa­gal­bos ieš­kant įta­ria­mų­jų bu­vo pa­pra­šy­ta sek­ma­die­nio ry­tą.
Iš pra­džių šuo ėjo vieš­ke­liu maž­daug ki­lo­met­rą, po to pa­su­ko link miš­ko, kur ga­na...

Monst­riu­kai ga­li pri­šauk­ti ir ne­lai­mę

Teisėtvarka
2016 m. liepos 27 d.
Po­li­ci­ja pa­ta­ria sau­go­ti te­le­fo­nus, nes va­gi­šiai juos ga­li nu­gvelb­ti tie­siai iš jū­sų ran­kų ir pa­spruk­ti.
Pa­ta­ria­ma nei­ti per gat­vę žiū­rint į te­le­fo­no ek­ra­ną – nors ir at­ro­do, kad au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai pra­lei­džia, ta­čiau si­tua­ci­ja per aki­mir­ką ga­li pa­si­keis­ti.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiaulių gatvėmis lenktyniaus plento dviratininkai

Sportas
2016 m. liepos 27 d.
Sek­ma­die­nį Šiau­liuo­se vyks plen­to dvi­ra­čių lenk­ty­nės – „Big­bank“ plen­to tau­rės-2016“ ket­vir­ta­sis eta­pas. Dvi­ra­ti­nin­kai lenk­ty­niaus Tra­kų, Vil­niaus, K. Ka­li­naus­ko, Vil­ka­viš­kio, Eže­ro, Til­žės gat­vė­mis. Vie­ną lenk­ty­nių ra­tą – 7,3 ki­lo­met­ro – kvie­čia­mi įveik­ti vi­si no­rin­tys su mė­gė­jų gru­pe „Min­ki­me kar­tu“.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je lenk­ty­nių or­ga­ni­za­to­riai ir vyk­dy­to­jai Ai­va­ras Stroc­kis, spor­to mo­kyk­los „Du­by­sa“ di­rek­to­rius, ir Sva­jū­nas Amb­ra­zas...

Petankės Baltijos taurė lieka Šiauliuose

Sportas
2016 m. liepos 27 d.
Mo­te­rų gru­pė­je var­žė­si 10 ko­man­dų. Šiau­lie­čių ko­man­da „3D“ (Eu­ge­ni­ja Kar­bo­čie­nė, Si­gi­ta Čer­ka­sė ir Sand­ra Iva­naus­kai­tė) ga­lu­ti­nė­je įskai­to­je li­ko šeš­ta. Nu­ga­lė­to­jo­mis bend­ro­je įskai­to­je ta­po lat­vių ko­man­da „Bou­le“.
Vy­rų var­žy­bo­se da­ly­va­vo 18 ko­man­dų. Ko­man­da „Tie Tai Ge­ri“ (Ari­da­nas Jan­kaus­kas, Ri­čar­das Bal­čiaus­kis ir Al­man­tas Bur­nei­ka) tre­čia­ja­me eta­pe užė­mė tre­čią­ją vie­tą, o bend­ro­je įskai­to­je li­ko de­vin­to­jo­je vie­to­je.
Ge­riau­siai iš šiau­lie­čių se­kė­si...

Europos čempionate iškovojo penktąją vietą

Sportas
2016 m. liepos 27 d.
Svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 60 ki­log­ra­mų, kur var­žė­si 22 da­ly­vės, K. Zai­ce­vai­tė pir­mo­je ko­vo­je su­si­ti­ko su lat­ve Eli­na Zie­di­na ir nu­ga­lė­jo ją per 1 mi­nu­tę. Ket­virt­fi­na­ly­je Kor­ne­li­ja ne­lei­do abe­jo­ti sa­vo pra­na­šu­mu im­ty­je su Mo­re­na De Vi­ta iš Ita­li­jos, ku­rią įvei­kė re­zul­ta­tu 9:4. Dėl pa­te­ki­mo į fi­na­lą Šiau­lių spor­ti­nin­kė pra­lai­mė­jo Ele­nai Sell iš Vo­kie­ti­jos.
Lai­mė­tos dvi ko­vos Kor­ne­li­jai su­tei­kė ga­li­my­bę grum­tis dėl bron­zos pa­guo­dos tur­ny­re su len­ke...

Verslą paskatino vasarinis švenčių antplūdis

Centas prie cento
2016 m. liepos 27 d.
Jau tre­ji me­tai Ni­jo­lė ir Al­vy­das Ast­raus­kai po­bū­viams nuo­mo­ja dvi sa­les ir ruo­šia sa­vo sve­čiams mais­tą. Iki praė­ju­sio pa­va­sa­rio ad­mi­nist­ra­vo Kel­mės cent­re esan­tį mė­sos pa­vil­jo­ną ir pa­tys ten pre­kia­vo. Ta­čiau ap­si­spren­dė pa­si­lik­ti tik sa­lių nuo­mą, nes klien­tų ne­trūks­ta. Ypač va­sa­rą, kai iš už­sie­nio su­grįž­ta emig­ran­tų.So­dy­ba Kel­mės ra­jo­ne, Ty­tu­vė­nų pa­kraš­ty­je. Du na­mai, pa­vė­si­nė, pui­kiai su­tvar­ky­ta ap­lin­ka. Šei­mi­nin­kai Ni­jo­lė ir Al­vy­das Ast­raus­kai po­bū­vių sa­les pa­va­di­no Ty­tu­vos...

Šeduvoje „nusėdo“ istoriniai automobiliai

Centas prie cento
2016 m. liepos 27 d.
Še­du­vo­je (Rad­vi­liš­kio r.) du­ris at­vė­rė Is­to­ri­nės bei ka­ri­nės tech­ni­kos mu­zie­jus. Ati­da­ry­me da­ly­va­vęs lenk­ty­ni­nin­kas, ko­lek­cio­nie­rius Sta­sys Brun­dza gy­rė en­tu­zias­tus už pui­kiai įgy­ven­din­tą idė­ją ir lin­kė­jo mu­zie­jų pa­pil­dy­ti vis nau­jais eks­pona­tais.Iki šiol ne­tu­rė­ję nuo­la­ti­nės vie­tos sa­vo tech­ni­kai Lie­tu­vos is­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių iš­sau­go­ji­mo aso­cia­ci­jos „Ret­ro­mo­bi­le“ Šiau­rės Lie­tu­vos fi­lia­lo na­riai leng­viau at­si­kvė­pė.
Pa­ga­liau jie ne tik...

Grybų rinko visa šeima

Paskutinis
2016 m. liepos 27 d.
Aji­dos Stan­čie­nės šei­ma gry­bus rin­ko Tel­šių ra­jo­ne. Miš­kuo­se ra­do daug ba­ra­vy­kų, rau­do­ni­kių bei vo­ve­rai­čių. Gry­bų krep­še­lį pri­rin­ko ir šei­mos at­ža­los – Ari­jus ir Ga­bi­ja.„Bus­tu­rui“ iš­rink­tas nau­jas va­do­vas iš 8 pre­ten­den­tų (11)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. liepos 26 d.
Šiuo me­tu jis dir­ba „Gir­te­kos“ gru­pės įmo­nių sunk­ve­ži­mių ir prie­ka­bų ser­vi­so di­rek­to­riu­mi.
Bend­ro­vės „Bus­tu­ras“ val­dy­ba penk­ta­die­nį pa­tvir­ti­no at­ran­kos re­zul­ta­tus. Dėl lai­mė­to­jo pa­pra­šy­ta pa­gal įsta­ty­mą pri­va­lo­mos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) iš­va­dos. Jei­gu ji bus tei­gia­ma, V. Sei­rac­kas bus pa­skir­tas ei­ti pa­rei­gas.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis in­for­ma­vo, jog pa­raiš­kas bu­vo pa­tei­kę 59 pre­ten­den­tai. Tarp jų bu­vo ir...

Menininkas iš Indijos nekonkuruoja su fotoaparatu (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. liepos 26 d.
Šią sa­vai­tę Šiau­lių me­no my­lė­to­jai tu­ri iš­skir­ti­nę ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su vie­no įdo­miau­sių in­dų me­ni­nin­ko Si­raj Sa­xe­na kū­ry­ba. Tra­kų gat­vės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta per­so­na­li­nė jo dar­bų pa­ro­da.S. Sa­xe­nos kū­ry­ba iš­siski­ria žan­rų ir me­džia­gų įvai­ro­ve. Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi ta­py­bos, teks­ti­lės ir gra­fi­kos dar­bai, ta­čiau me­ni­nin­kas ima­si ir ke­ra­mi­kos. Kū­ry­bą skir­tin­go­mis me­džia­go­mis jis pri­ly­gi­na žai­di­mui ar­ba klai­džio­ji­mui dy­ku­mo­je.
Pag­rin­di­nė pa­ro­dos te­ma –...

Į sendaikčių turgų – ir parduoti, ir pirkti (1)

Budintis reporteris
2016 m. liepos 26 d.
Tre­čia­die­niais į Šiau­lių Kaš­to­nų alė­ją ne pir­mi me­tai ren­ka­si me­no kū­ri­nių, nuo­trau­kų, an­tik­va­ri­nių daik­tų, kny­gų bei įvai­rių smulk­me­nų pir­kė­jai ir pre­kiau­to­jai. Dau­giau­sia čia – vy­res­ni žmo­nės, ku­riems įdo­mu ir pa­bend­rau­ti, ir vie­ną ki­tą eu­rą už­si­dirb­ti.Na­diež­da La­ko­vi­na – pen­si­nin­kė. Sa­vo ran­ko­mis ji da­ro įvai­rius smul­kius dir­bi­nius, par­duo­da juos tur­ge­ly­je. Ji ži­no, kad pir­kė­jams pa­tin­ka.
„Jei­gu pa­da­rau at­vi­ru­ką pa­gal sa­vo sko­nį (man pa­tin­ka, kad jis bū­tų tuš­čias, su gra­žiu...

PIRMIEJI PAKILOME VIRŠ LIETUVOS (3)

Budintis reporteris
2016 m. liepos 26 d.

Kaip Klai­pė­da neį­si­vaiz­duo­ja­ma be jū­ros, taip Šiau­liai – be dan­gaus. Ne to­dėl, kad ten ka­ba Sau­lė, o to­dėl, kad me­ta­li­niai arai nuolat rai­žo mū­sų pa­dan­gę. Kaip kiek­vie­nas fa­ta­lis­tas, pra­dė­da­mas ra­šy­ti mū­sų ae­rod­ro­mo is­to­ri­ją, min­ti­mis per­bė­gu oro erd­vės už­ka­ria­vi­mo eta­pus virš Šiau­lių. Ko­kie reiš­ki­niai į ra­maus Zok­nių dva­re­lio ari­mus nu­tup­dė ae­rod­ro­mą?
Virš Didžd­va­rio ir Alek­sand­ri­jos. Pir­mo­ji in­va­zi­ja į Lie­tu­vos oro erd­vę yra už­fik­suo­ta 1801 m. va­sa­rio 23 die­ną, kai...

Buvusio Radviliškio teisėjo byla užversta

Teisėtvarka
2016 m. liepos 26 d.
Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas va­kar pa­skel­bė spren­di­mą bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, ku­rio­je vie­nin­te­lis kal­ti­na­ma­sis bu­vo bu­vęs Rad­vi­liš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Vy­tau­tas B.2012 me­tais iš pa­rei­gų Pre­zi­den­tės dek­re­tu at­leis­tas rad­vi­liš­kie­tis bu­vo tei­sia­mas dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba. Ta­čiau nuo­spren­džio dėl pra­stos svei­ka­tos jis neiš­gir­do.
By­lą dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba iš­nag­ri­nė­jęs Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė, kad bu­vęs tei­sė­jas...

Kontrabandos mastai išaugo pusantro karto

Teisėtvarka
2016 m. liepos 26 d.
Šiau­lių ap­skri­ty­je ko­ne kiek­vie­ną sa­vai­tę į po­li­ci­jos aki­ra­tį pa­ten­ka kont­ra­ban­di­nių ci­ga­re­čių tie­kė­jai. Šie­met jau su­lai­ky­ta pu­sant­ro kar­to dau­giau ci­ga­re­čių nei praė­ju­siais me­tais.Lie­pos 21-ąją Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­nin­kai kar­tu su ko­le­go­mis iš Ka­ro po­li­ci­jos per bend­rus mo­ky­mus ke­ly­je Panevėžys–Šiauliai su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „VW Pas­sat“.
Jau­no vy­ro el­ge­sys pa­rei­gū­nams su­kė­lė įta­ri­mų, to­dėl nu­spręs­ta pa­tik­rin­ti ne tik do­ku­men­tus, bet ir pa­pra­šy­ta...

Šiaulietės apmaudžiai išleido titulą iš rankų

Sportas
2016 m. liepos 26 d.
Šiau­lių mies­to sta­dio­ne tris die­nas ka­ra­lia­vo mo­te­rų fut­bo­las. Čia vy­ko tarp­tau­ti­nis tur­ny­ras „Am­ber Cup“. Ja­me nu­ga­lė­jo vieš­nios iš Len­ki­jos, Lenč­nos „GKS Gor­nik“ ko­man­da. Ji per­mai­nin­go­je ko­vo­je dėl pir­mosios vie­tos nu­ga­lė­jo Šiau­lių „Gint­ros-Uni­ver­si­te­to“ fut­bo­li­nin­kes 3:4 (1:1).Tarp­tau­ti­nia­me mo­te­rų fut­bo­lo tur­ny­re da­ly­va­vo trys ko­man­dos – Lenč­nos „GKS Gor­nik“, šei­mi­nin­kės Šiau­lių „Gint­ros-Uni­ver­si­te­tas“ bei Ry­gos fut­bo­lo mo­kyk­los ko­man­da...

Pasveikinta Europos jaunimo čempionato vicečempionė

Sportas
2016 m. liepos 26 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­svei­kin­ta šuo­li­nin­kė į aukš­tį Ur­tė Baikš­ty­tė. 17-me­tė Gru­zi­jo­je vy­ku­sia­me Eu­ro­pos jau­nių leng­vo­sios at­le­ti­kos čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo si­dab­ro me­da­lį.Eu­ro­pos čem­pio­na­te spor­ti­nin­kė pa­ge­ri­no sa­vo as­me­ni­nį re­zul­ta­tą 5 cm – nuo 174 cm iki 179 cm. Jos pa­grin­di­nė var­žo­vė iš Šve­di­jos įvei­kė 182 cm aukš­tį ir lai­mė­jo auk­są.
Šiau­lie­tė ma­no, kad iki auk­so pri­trū­ko su­si­kau­pi­mo. „Kai pa­sie­kiau 179 cm, la­bai ap­si­džiau­giau ir at­si­pa­lai­da­vau“, –...

Sėkmė radviliškietę lydėjo veteranų varžybose

Sportas
2016 m. liepos 26 d.
Aš­tun­to­sio­se Eu­ro­pos me­ti­kų ve­te­ra­nų pir­me­ny­bė­se, vy­ku­sio­se Ju­ter­bo­ge (Vo­kie­ti­ja), sėk­mė ly­dė­jo ir Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Še­du­vos tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo sky­riaus kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ją, spor­to klu­bo „Sa­li­kal­nis“ pir­mi­nin­kę Ge­no­vai­tę Kaz­laus­kie­nę.Šo­to­ra­ma rung­ty­je rad­vi­liš­kie­tė pa­sie­kė sa­vo am­žiaus gru­pės re­kor­dą, o ak­mens stū­mi­mo tri­ko­vė­je už­fik­sa­vo nau­ją Lie­tu­vos re­kor­dą, nes iki tol šio­je am­žiaus gru­pė­je lie­tu­vės ne­bu­vo var­žę­si...

Varžybose teko nešti ir grūdų maišą

Sportas
2016 m. liepos 26 d.
65 ki­log­ra­mų grū­dų mai­šo ne­ši­mo var­žy­bo­se su­si­grum­ti pa­no­ro ­du stip­ruo­liai – bro­liai Gin­ta­ras ir Ge­di­mi­nas Pu­ke­liai.
Rung­ty­je nu­ga­lė­jo Gin­ta­ras Pu­ke­lis, dis­tan­ci­jo­je su­gai­šęs 16,25 se­kun­dės. Per­nai, ne­šant 50 ki­log­ra­mų kvie­čių ir ku­ku­rū­zų mi­ši­nio mai­šą, jis nu­ga­lė­jo su­gai­šęs 12,87 se­kun­dės. Nu­ga­lė­to­jui, kaip pri­zas, ati­te­ko ne­štas grū­dų mai­šas. Ge­di­mi­nas Pu­ke­lis dis­tan­ci­ją bai­gė per 17,63 se­kun­dės.
Net­rū­ko no­rin­čių pa­si­rung­ti ran­kų len­ki­mo var­žy­bo­se: 12 vy­rų ir še­ši...

Geriausia gyventi ir kurti gimtinėje

Krašto žinios
2016 m. liepos 26 d.
Ty­tu­vė­niš­kis vers­li­nin­kas ir bai­ke­ris Kęs­tu­tis Be­lag­lo­vis ra­ga­vo emig­ran­to duo­nos, ta­čiau ne­ra­do ge­riau už tė­vų na­mus Kelmės rajone, Ty­tu­vė­nuo­se. Jis ma­to pra­smę bū­ti ma­mos už­va­dė­liu, puoš­ti ir puo­se­lė­ti tė­vų so­dy­bą, žve­jo­ti ir poil­siau­ti prie eže­rų, bend­rau­ti su drau­gais, ku­riuos pa­žįs­ta nuo vai­kys­tės.Pa­gal pro­fe­si­ją Kęs­tu­tis Be­lag­lo­vis – zoo­tech­ni­kas, ta­čiau juo dir­bo tik pu­sant­rų me­tų – iki tar­ny­bos ar­mi­jo­je. Pas­kui dar­ba­vo­si dur­pių įmo­nė­je, iš­ban­dė me­džio ap­dir­bė­jo ama­tą...

Joniškio valdžia jau žada baseiną

Krašto žinios
2016 m. liepos 26 d.
Pro­jek­tuo­to­jams pri­sta­čius bū­si­mo Jo­niš­kio spor­to cent­ro tech­ni­nį pro­jek­tą, paaiš­kė­jo, kad ba­sei­no, ku­rio mies­tie­čiai la­biau­siai lau­kė, ne­nu­ma­to­ma. Žmo­nės su­ju­do, reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Apie tai ra­šė ir „Šiau­lių kraš­tas“. Da­bar Sa­vi­val­dy­bė skel­bia, kad ba­sei­nas vis dėl­to bus, tik ant­ra­ja­me pro­jek­to eta­pe.
Sa­vi­val­dy­bės iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad ba­sei­no sta­ty­ba pla­nuo­ja­ma ant­ra­ja­me eta­pe. Šiuo me­tu nu­ma­ty­to­je...

Pas­kelb­ta Ni­ko­de­mo Iva­naus­ko pre­mi­jos lau­rea­tė (2)

Krašto žinios
2016 m. liepos 26 d.
Šeš­ta­die­nį Pa­ra­giuo­se (Šiau­lų r.), Laz­dy­nų Pe­lė­dos mu­zie­ju­je, suor­ga­ni­zuo­ta ren­gi­nių, skir­tų mu­zie­jaus pen­kias­de­šimt­me­čiui. Pas­kelb­ta Ni­ko­de­mo Iva­naus­ko pre­mi­jos lau­rea­tė.
Pa­ra­gių dva­ro svir­ne So­fi­jos Pši­bi­liaus­kie­nės laiš­kus Ka­zi­mie­rui Ste­po­nui Šau­liui ap­ta­rė juos ty­ri­nė­ju­si Ro­ma Bonč­ku­tė, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Bal­tų fi­lo­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dė­ja. K. S. Šau­lys (1872–1964) – vi­suo­me­nės ir vals­ty­bės vei­kė­jas, Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras...

Tvarkoma bažnyčių aplinka

Krašto žinios
2016 m. liepos 26 d.
Juo­za­pa­vos baž­ny­čios prie­ky­je, maž­daug 150 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­te, im­ta pil­ti smė­lį, klo­ti trin­ke­les. Bus įreng­ti nuo­ly­džiai, kad ant nau­jo­jo grin­di­nio ne­telk­šo­tų van­duo. Taip pat trin­ke­lė­mis bus iš­klo­tas ta­kas, ve­dan­tis prie baž­ny­čios šo­ne esan­čių zak­ris­ti­jos du­rų.
Pa­ra­pi­jos kle­bo­no Alio­ni­do Bud­riaus tei­gi­mu, me­džia­gos, dar­bai kai­na­vo apie 3 tūks­tan­čius eu­rų. Jo­kių rė­mė­jų ne­tu­ri­ma, ti­kin­čių­jų pra­šo­ma paau­ko­ti, kas kiek ga­li.
Rau­dė­nų baž­ny­čios šven­to­riu­je nu­pjau­ta me­džių, dar­bų...

„Švėtės“ kapela paminėjo 15 metų sukaktį

Krašto žinios
2016 m. liepos 26 d.
Ža­ga­rės (Joniškio r.) pa­gy­ve­nu­sių ir neį­ga­lių žmo­nių klu­bo „Švė­tė“ ka­pe­la pa­mi­nė­jo 15 me­tų su­kak­tį. Liau­dies dai­nai ir mu­zi­kai lais­vą lai­ką pa­sky­rę sa­vi­veik­li­nin­kai, su­bur­ti klu­bo pir­mi­nin­ko Juo­zo Kaz­laus­ko ir va­do­vau­ja­mi mo­ky­to­jos Ro­mos Stan­kie­nės, sa­vo me­lo­di­jo­mis džiu­gi­no ne tik Lie­tu­vos, bet ir Lat­vi­jos šven­čių žiū­ro­vus.
„Švė­tės“ ka­pe­la prieš sa­vai­tę sa­vo ger­bė­jus pa­kvie­tė į ju­bi­lie­ji­nį ren­gi­nį. Ja­me da­ly­va­vę bi­čiu­liai iš Lat­vi­jos Bu­kai­šių kul­tū­ros na­mų, va­do­vau­ja­mi...

Palonai šventė Onines

Krašto žinios
2016 m. liepos 26 d.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Pa­lo­nų mies­te­lio bend­ruo­me­nė tra­di­ci­nė­je Oni­nių šven­tė­je svei­ki­no Onas ir Onu­tes, dė­ko­jo gro­žio sa­le­lių puo­se­lė­to­jams. Šven­tė­je pa­gerb­ta jau dvy­lik­ta me­tų gar­bės pi­lie­tė.Šie­met į Gar­bės kny­gą bu­vo įra­šy­ta Ona Da­nu­tė Mand­ra­vic­kie­nė.
Šal­tą ir sau­lė­tą žie­mos die­ną dar­bi­nin­kų šei­mo­je gre­ti­ma­me Pa­lo­nų kai­me­ly­je Diš­liai gi­mu­si duk­ra Onu­tė bu­vo di­de­lis džiaugs­mas tė­vams, šei­mo­je bu­vo my­li­mas ir bro­lis Ka­zi­mie­ras.
Onu­tė mo­kė­si Pa­lo­nų pra­di­nė­je, Bai­so­ga­los...

„Skrybėlėtosios Oninės“ buvo skirtos šeimoms

Krašto žinios
2016 m. liepos 26 d.
Sa­vait­ga­lį Klo­vai­nių (Pak­ruo­jo r.) mies­te­ly­je vy­ku­si tra­di­ci­nė šven­tė „Skry­bė­lė­to­sios Oni­nės“ bei Šv. Onos at­lai­dai su­kvie­tė kraš­tie­čius ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir iš Eu­ro­pos vals­ty­bių. Šie­me­ti­niai šven­tės ren­gi­niai bu­vo skir­ti šei­moms.Mies­te­lio šven­tės ak­cen­tu ta­pu­sių skry­bė­lai­čių te­bu­vo vie­na ki­ta.
Bend­ruo­me­nės ta­ry­bos na­rė, Klo­vai­nių met­raš­ti­nin­kė Vi­da Gri­ga­liū­nie­nė juo­ka­vo, jog skry­bė­lė­tu­mą la­biau­siai le­mia oras. Sa­vait­ga­lis bu­vo ap­niu­kęs, tad šven­tės da­ly­viams ne­rei­kė­jo slėp­tis...

Naikindami uodus, galime pakenkti ir sau

Sveikata
2016 m. liepos 26 d.
Šil­tuo­ju me­tų lai­ku lan­ky­da­mie­si miš­ke, kai­mo so­dy­bo­je, prie van­dens tel­ki­nių neap­siei­na­me be vabz­džius at­bai­dan­čių prie­mo­nių (re­pe­len­tų). Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro (NVSC) spe­cia­lis­tai pa­ta­ria, į ką at­kreip­ti dė­me­sį ren­kan­tis re­pe­len­tus ir kaip sau­giai juos nau­do­ti.Vabz­džius at­bai­dan­čių prie­mo­nių yra įvai­rių. Tai ga­li bū­ti te­pa­lai, kre­mai, purš­kia­mos prie­mo­nės, pieš­tu­kai ar­ba ga­ruo­jan­tys prie­tai­sai, efek­ty­viau­siai vei­kian­tys nuo 15 mi­nu­čių iki 10...

Laikinai nebus nurodomas specialiųjų poreikių nustatymo laikotarpis

Sveikata
2016 m. liepos 26 d.
Šiuo spren­di­mu pri­pa­žin­ta, kad Spe­cia­lių­jų nuo­la­ti­nės slau­gos, nuo­la­ti­nės prie­žiū­ros (pa­gal­bos), leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mo ir jo tech­ni­nio pri­tai­ky­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos ir trans­por­to iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos po­rei­kių nu­sta­ty­mo tvar­kos ap­ra­šo, ku­rį pa­tvir­ti­no so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­rai, 25 punk­tas nea­ti­tin­ka kons­ti­tu­ci­nio tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­po. Šiuo punk­tu yra nu­ro­do­ma, ko­kiam ter­mi­nui ir ko­kiu at­ve­ju...

Dienos populiariausi


Keturi kampai

Šiau­lių uni­ver­si­te­to ma­gist­ran­tė Re­gi­na Ma­čiu­ly­tė tre­ji me­tai ko­lek­cio­nuo­ja kny­gų skir­tu­kus. Jos ko­lek­ci­jo­je...

Centas prie cento

Atolankos

Į Šiau­lių ra­jo­no Ba­zi­lio­nų mo­kyk­lą-dau­gia­funk­cį cent­rą iš Či­ka­gos (JAV) li­tua­nis­ti­kos ty­ri­mų ir stu­di­jų cent­ro lai­vu per...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šiau­lie­čių Ra­ma­naus­kų šei­ma šią va­sa­rą ke­liau­ja po Lie­tu­vą lip­da­mi į ap­žval­gos bokš­tus. Šia idė­ja už­si­krė­tė per­nai. Šie­met...

Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio r.) įsi­kū­ręs vers­li­nin­kas Dai­va­nas Pran­ciu­lis su bend­ra­min­čiais Vyš­nių fes­ti­va­lio ka­liau­sių ra­liui...

JAV gy­ve­nan­ti De­bo­ra Lu­cas, tar­pu­ka­riu Šiau­liuo­se vei­ku­sio šo­ko­la­do fab­ri­ko „Auš­ra“ sa­vi­nin­ko...

Ža­ga­rie­tė Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Ele­na Mi­ka­la­jū­nie­nė lie­pos 2-ąją su­si­tuo­kė su švie­ti­mo dar­buo­to­ju...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [55385]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [57428]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai