(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Gamink ir Balsuok
Mi­re­ta BA­NAI­TIE­NĖ, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Po­nams rei­kė­jo li­mu­zi­nų (2)

2016 m. spalio 21 d.
Pir­ki­mą įvar­di­ju­si ne­skaid­riu, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) pa­ža­bo­jo Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės už­mo­jus įsi­gy­ti du bran­giau­sios komp­lek­ta­ci­jos au­to­mo­bi­lius, to­dėl su Šiau­liuo­se vei­kian­čia UAB „Tran­sal­da“ su­da­ry­ta au­to­mo­bi­lių pir­ki­mo su­tar­tis tu­rės bū­ti nu­trauk­ta.Tai jau ne­be pir­ma Rad­vi­liš­kio sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų pir­ki­mų su­tar­tis, ku­rią ve­ta­vo VPT.Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos už­ma­čias įsi­gy­ti du pra­ban­gius au­to­mo­bi­lius su­stab­dė iš­sa­mų...

Neeiliniame posėdyje – neeiliniai žaidimai (30)

2016 m. spalio 21 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to ta­ry­bos neei­li­nia­me po­sė­dy­je me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas paaiš­ki­no, kas yra „ko­mu­nis­tai“. Zok­nių via­du­kas, dėl ku­rio šau­kė po­sė­dį, „ne­beak­tua­lus“. Li­be­ra­lai iš frak­ci­jos iš­me­tė sa­vo ly­de­rį Gin­ta­rą Ka­ra­le­vi­čių, o į kon­ser­va­to­rių frak­ci­ją ver­žia­si me­ro se­kė­jas Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis.
Neei­li­nis po­sė­dis pra­si­de­da ne­sklan­džiu him­no gie­do­ji­mu – lyg ženk­las, kad dar­nos ne­bus. Užst­rin­ga „Tau­tiš­kos gies­mės“ gar­so įra­šas. Bal­sin­gų po­li­ti­kų neat­si­ran­da. Lau­kia, kol įra­šas...

Ap­lin­ko­sau­gos ne­veik­lu­mas pe­rau­ga į ab­sur­dą: žūs­ta tven­ki­nys, o kal­ti­ni­mai – žu­vų gel­bė­to­jams (3)

2016 m. spalio 21 d.
Va­kar po­sė­džia­vu­si Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ekst­re­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja nau­jų spren­di­mų dėl ne­stab­do­mos Pet­rai­čių tven­ki­nio tar­šos ne­priė­mė. Ta­čiau ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai sua­be­jo­jo, ar žve­jai mė­gė­jai, gel­bė­jan­tys žu­vis ir ga­be­nan­tys į ki­tus tel­ki­nius, ne­pa­žei­dė tei­sės ak­tų. Prie­kaiš­tau­ja ir Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas.Pa­na­šu, kad jau pra­de­da­mi plau­ti mun­du­rai. O žu­vys te­gul žūs­ta.
Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ

Vals­ty­bi­nės mais­to ir...

„Revizoriai“ mokyklose tęsia „ačių“ tradicijas (37)

2016 m. spalio 20 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ko­man­da pa­si­šo­vė tik­rin­ti pe­da­go­gų „va­dy­bos ko­ky­bę“ ir mo­ki­nių „ref­lek­si­jas“, sė­dė­da­mi pa­mo­ko­se.„Mo­kyk­lo­se ke­lia­ma įtam­pa dėl vi­siš­kos be­pras­my­bės“, – taip re­vi­zo­rius api­bū­di­na pe­da­go­gai, nu­si­vy­lę ra­jo­no švie­ti­mo stra­te­gais. Ar val­di­nin­kai ga­li re­vi­zuo­ti mo­ky­to­jų dar­bą?Į re­dak­ci­ją krei­pė­si ke­lių Šiau­lių ra­jo­no mo­kyk­lų mo­ky­to­jai ir pa­sa­ko­jo, kad Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma ve­dė­jos...

Tarnystė Lietuvai reikalauja žinių ir patirties

2016 m. spalio 20 d.
– Rin­ki­mų į Sei­mą pir­mo tu­ro re­zul­ta­tai ge­ri ne tik Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai, ku­ri, ti­ki­ma­si, dirbs val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, bet ir Jums as­me­niš­kai – Kur­šė­nų-Dai­nų rin­ki­mų apy­gar­do­je už Jus bal­sa­vo 9060 žmo­nių. Ga­vo­te 4 kar­tus dau­giau bal­sų už ant­ro­je vie­to­je li­ku­sį Jū­sų kon­ku­ren­tą. Kas lė­mė to­kius re­zul­ta­tus?– Vi­sų pir­ma, nuo­šir­džiai dė­ko­ju rin­kė­jams. Tai di­džiu­lis ma­no dar­bo įver­ti­ni­mas ir dar di­des­nis įpa­rei­go­ji­mas. Tai penk­tas pa­gal di­džiau­sią rin­kė­jų...

Galimybė turėti ne vieną, o du!

2016 m. spalio 20 d.
Gin­tau­tas SIT­NI­KAS, LSDP kan­di­da­tas į Sei­mą Kur­šė­nų-Dai­nų apy­gar­do­je, pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re ga­vo 2275 rin­kė­jų pa­lai­ky­mą ir ap­len­kęs net sep­ty­nis apy­gar­dos vien­man­da­ti­nin­kus iš įvai­rių po­li­ti­nių par­ti­jų, pa­te­ko į ant­rą­jį tu­rą. Šį sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me ant­ra­ja­me rin­ki­mų tu­re so­cial­de­mok­ra­tas Gin­tau­tas SIT­NI­KAS var­žy­sis su į Sei­mą pa­gal par­ti­jos są­ra­šą jau ir taip pa­te­ku­sia po­li­ti­ke.Su so­cial­de­mok­ra­tu Gin­tau­tu SIT­NI­KU apie pa­si­rin­ki­mą – du vi­sa­da ge­riau, nei vie­nas...

Ekologinė katastrofa jau įvyko: žūsta žuvys, teršalai plaukia pasroviui (12)

2016 m. spalio 20 d.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bę už­va­kar pa­va­ka­re pa­ga­liau pa­sie­kė pir­mie­ji Obe­lės, pluk­dan­čios ter­ša­lus, at­si­ra­du­sius po pju­ve­nų gais­ro Rad­vi­liš­ky­je, van­dens ty­ri­mų re­zul­ta­tai. Re­zul­ta­tai pa­ro­dė: į Pet­rai­čių tven­ki­nį plau­kė už­terš­tas ir be­veik be de­guo­nies van­duo.Va­kar prie Pet­rai­čių tven­ki­nio tę­sė­si žu­vų gel­bė­ji­mo dar­bai. Eko­lo­gi­nė ka­tast­ro­fa fik­suo­ja­ma pli­ka aki­mi. Iš juo­do ir de­gė­siais at­si­duo­dan­čio van­dens vy­rai sė­mė prie kran­to su­si­spie­tu­sias žu­vis. Aki­vaiz­du...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Lo­re­ta KLIC­NER

Iš­sit­rin­ti iš nuo­la­ti­nių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų są­ra­šo ga­li­ma vie­no myg­tu­ko spus­te­lė­ji­mu. Tą...


Mes, bu­vę ta­ry­bi­niai žmo­nės, Di­džiuo­ju Spa­liu va­din­da­viome Lapk­ri­čio 7-ąją, dėl mė­ne­sių kai­tos ne­suk­da­mi sa­vų...

Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

Sei­mo rin­ki­mų ant­rasis tu­ras va­kar pra­si­dė­jo išanks­ti­niu bal­sa­vi­mu. Ką rink­tis? Pir­mo­jo...


„Te­le­vi­zi­ja ro­do su­kčius! Kuo aš blo­ges­nė?“ – rau­kė no­sį na­mų dar­ky­to­ja Fre­ken Bok ani­ma­ci­nia­me fil­mu­ke...

Politikų tribūnaDaugiau

– Rin­ki­mų į Sei­mą pir­mo tu­ro re­zul­ta­tai ge­ri ne tik Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai, ku­ri, ti­ki­ma­si...

Gin­tau­tas SIT­NI­KAS, LSDP kan­di­da­tas į Sei­mą Kur­šė­nų-Dai­nų apy­gar­do­je, pir­ma­ja­me rin­ki­mų tu­re ga­vo 2275 rin­kė­jų...

Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ti­ki­na, kad pa­siil­go po­ky­čių, tad jie tu­rė­tų la­bai rim­tai pa­gal­vo­ti, ar ver­ta jau...


Mie­li šiau­lie­čiai,
No­riu tar­ti Jums pa­pras­tą ir nuo­šir­dų „AČIŪ“ už tai, kad pa­lai­kė­te ma­ne pir­ma­ja­me Sei­mo...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

Va­kar Jau­niū­nuo­se (Jo­niš­kio ra­jo­nas), kur prieš 780 me­tų vy­ko lem­tin­go­ji ko­va su ka­la­vi­juo­čiais, įve­du­si Lie­tu­vą ir...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Tvarkė Linkaičių kaimo pilkapį

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 21 d.
Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus or­ga­ni­za­vo Lin­kai­čių kai­mo pil­ka­pio tvar­ky­mo ak­ci­ją, į ku­rią su­kvie­tė gau­sų bū­rį tal­ki­nin­kų. III–IV am­žiaus pil­ka­pis per dau­ge­lį me­tų bu­vo ap­leis­tas, apau­gęs krū­mais ir ne­nau­din­gais me­de­liais, ku­rie slė­pė jį nuo žmo­nių akių.
Į tal­ką en­tu­zias­tin­gai įsi­traukė apie 25 žmo­nės. Jo­niš­kio se­niū­ni­ja pa­si­rū­pi­no iš anks­to nu­pjau­ti žo­lę. Te­ri­to­ri­ja ten api­ma maž­daug hek­ta­rą. Lin­kai­čių kai­mo bibl­io­te­ki­nin­kė Alek­sand­ra Stul­gins­kie­nė, su­ži­no­ju­si apie...

VMVT: Radviliškio gaisro padariniai kelia pavojų sveikatai

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 21 d.
Gais­rui ge­sin­ti bu­vo pa­nau­do­tas di­de­lis kie­kis van­dens, ku­ris už­lie­jo ša­lia esan­čius gy­ven­to­jų skly­pus, to­dėl kai kur šach­ti­nių šu­li­nių van­duo ta­po ru­das ir ne­ma­lo­naus kva­po. Toks van­duo ypač ga­li bū­ti pa­vo­jin­gas kū­di­kiams ir nėš­čio­sioms.
Be to, gais­rui ge­sin­ti nau­do­tas van­duo pa­te­ko į Obe­lės upę ir ati­te­kė­jo iki Pet­rai­čių (Sta­čiū­nų) tven­ki­nio. Van­duo šia­me tel­ki­ny­je pa­kei­tė spal­vą, ja­me at­si­ra­do suo­džių, smar­kiai su­ma­žė­jo de­guo­nies kon­cent­ra­ci­ja.
„Pet­rai­čių (Sta­čiū­nų)...

Spust, ir mūsų nėra (3)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 21 d.
Lo­re­ta KLIC­NER

Iš­sit­rin­ti iš nuo­la­ti­nių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų są­ra­šo ga­li­ma vie­no myg­tu­ko spus­te­lė­ji­mu. Tą pa­ty­rė kiek­vie­nas emig­ran­tas, tu­rė­jęs „iš­si­dek­la­ruo­ti“. Spust, ir ta­vęs nė­ra. Nut­rūks­ta ta­vo ry­šys su vals­ty­bės PSD mo­kes­čiu. Ir nie­kas ta­vęs ne­ban­do stab­dy­ti ar per­kal­bė­ti.
Ne­ži­nia, gal to im­sis kaž­ko­kios emig­ra­ci­jos tar­ny­bos ir de­par­ta­men­tai, apie ku­riuos prieš rin­ki­mus kal­ba kan­di­da­tai į Sei­mą? Vi­si jie ba­do į emig­ra­ci­jos skai­čius ir ža­da ar­ba...

PASAULYJE IR ŠIAULIUOSE – DIDYSIS SPALIS! (1)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 21 d.

Mes, bu­vę ta­ry­bi­niai žmo­nės, Di­džiuo­ju Spa­liu va­din­da­viome Lapk­ri­čio 7-ąją, dėl mė­ne­sių kai­tos ne­suk­da­mi sa­vų sme­ge­nų. Mums bu­vo svar­bu jį su­tik­ti šau­nio­mis dar­bo per­ga­lė­mis, švie­siais vei­dais pra­žy­giuo­ti pro tri­bū­ną Per­ga­lės aikš­tė­je, pro pa­mink­lą „Ta­ry­bi­niam ka­riui – išvaduotojui”. Iš mik­ro­fo­nų ai­dė­da­vo tei­sin­gos kal­bos, iš dū­dų – op­ti­miz­mo ku­pi­ni mar­šai. Ži­no­jo­me vi­si, kad su mu­mis pro tri­bū­ną žy­giuo­da­vo vi­sa pa­žan­gio­ji žmo­ni­ja, da­bar ta­pu­si ne­be­pa­žan­gi, kai ją pauos­tė­me...

Kvie­čia­me da­ly­vau­ti na­cio­na­li­nia­me kon­kur­se „Ma­no žo­dy­nas“! (1)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 21 d.
At­si­ver­tęs Dai­ny­ną, at­pa­žįs­tu na­mus.
Dai­no­se yra pa­sa­ky­ta,
kur bu­vo var­tai, dar­že­lis, se­na obe­lis,
pro ku­rį lan­gą te­kė­da­vo sau­lė.
[...]
Vi­sa tai ga­li pa­tiks­lint Žo­dy­nas:
ja­me su­ra­šy­ti vi­si mū­sų įran­kiai, dar­bai,
pa­sta­tai, me­džiai, žo­ly­nai...
Ar žo­džiai yra ant­spau­duo­ti?
(Mar­ce­li­jus Mar­ti­nai­tis)
Lie­tu­vių kal­bos ins­ti­tu­to Li­tua­nis­ti­kos ži­di­nys ir Bend­ri­nės kal­bos ty­ri­mų cent­ras kvie­čia da­ly­vau­ti jau tre­čią...

Automobilių sporto prezidentas kalės ilgiau

Teisėtvarka
2016 m. spalio 21 d.
Šiuo me­tu Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se dėl ap­gau­lin­go bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos tvar­ky­mo ir lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mo ka­lin­tis Šiau­lių au­to­mo­bi­lių spor­to klu­bo pre­zi­den­tas 47 me­tų Ri­čar­das Abel­kis va­kar Šiau­lių apy­gar­dos teis­me iš­gir­do nuo­spren­dį ir dėl be­veik tri­jų mi­li­jo­nų li­tų (apie 800 tūks­tan­čių eu­rų) pa­si­sa­vi­ni­mo bei ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo.Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas va­kar R. Abel­kiui sky­rė dve­jų me­tų ir ke­tu­rių mėnesių lais­vės atė­mi­mo baus­mę.
Prie baus­mės pri­dė­jus da­lį anks­čiau skir­tos ir dar...

Tamsūs akiniai savamokslio advokato nepaslėpė

Teisėtvarka
2016 m. spalio 21 d.
Ad­vo­ka­tu pri­si­sta­ti­nė­ju­sio ir už žmo­nių mul­ki­ni­mą jau du kar­tus teis­to šiau­lie­čio 37 me­tų Ir­man­to Bal­čiū­no by­lą Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas už­va­kar ėmė nag­ri­nė­ti iš es­mės.At­kak­liai nuo žur­na­lis­tų po tam­siais aki­niais be­si­slaps­čiu­siam ta­ria­mam tei­si­nin­kui va­kar pa­si­slėp­ti ne­pa­vy­ko.Va­ka­rykš­čia­me teis­mo po­sė­dy­je bu­vo pa­gar­sin­tas kal­ti­na­ma­sis ak­tas. Pa­ro­dy­mus da­vė ir sa­vo vei­dą nuo žur­na­lis­tų at­kak­liai slė­pęs I. Bal­čiū­nas.
Kal­ti­na­ma­sis krei­pė­si į teis­mą, pra­šy­da­mas by­lą...

Vagis paspruko su beveik 47 tūkstančiais eurų (2)

Teisėtvarka
2016 m. spalio 21 d.
Va­gys­tė pa­ste­bė­ta spa­lio 18-osios po­pie­tę, kai į par­duo­tu­vę at­va­žia­vo in­ka­sa­to­riai paim­ti pi­ni­gų. De­ja, jiems ati­duo­ti ne­bu­vo ko, nes in­ka­sa­ci­jai pa­ruoš­tų 46 tūks­tan­čių 752 eu­rų ne­be­bu­vo – ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­po­se įreng­tas sei­fas bu­vo tuš­čias.
Per­žiū­rė­jus šios par­duo­tu­vės vaiz­do ka­me­rų įra­šus bu­vo iš­siaiš­kin­ta, kad ry­tą, at­ra­ki­nęs stal­čiu­je ras­tais rak­tais sei­fo spy­ną, pi­ni­gus pa­si­sa­vi­no šios par­duo­tu­vės dar­buo­to­jas 29 me­tų Ar­de­nas Doc­ke­vi­čius. Net­ru­kus jis pa­si­pra­šė...

Susidūrė au­to­bu­siu­kas ir mo­pe­das

Teisėtvarka
2016 m. spalio 21 d.
Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, mo­pe­dą vai­ra­vęs Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jas, va­žia­vęs pir­mo­je eis­mo juos­to­je, stai­ga kir­to ant­rą­ją ir bu­vo kliu­dy­tas čia va­žia­vu­sio mik­roau­to­bu­so „Fiat Du­ca­to“, ku­rį vai­ra­vo 24 me­tų kur­šė­niš­kis.
Per ava­ri­ją su­ža­lo­tas mo­pe­do vai­ruo­to­jas. Dėl gal­vos trau­mos vy­ras grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu iš­ga­ben­tas į li­go­ni­nę ir gy­do­mas Neu­ro­chi­rur­gi­jos sky­riu­je.
Abie­jų trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai ava­ri­ją pa­ty­rė blai­vūs.
„Šiau­lių...

Saulės mūšio jubiliejui skirtas bušido turnyras

Sportas
2016 m. spalio 21 d.
Ren­gi­nio žiū­ro­vai iš­vys dau­giau kaip 10 ko­vų. At­vyks spar­čiai bu­ši­do kar­je­ros laip­tais ky­lan­tys ko­vo­to­jai: vil­nie­tis Igo­ris Osi­ni­nas ("Spar­ta gym“, 65 kg svo­rio ka­te­go­ri­ja), at­sto­vau­jan­tis Lie­tu­vai pa­sau­li­niuo­se tur­ny­ruo­se, kau­nie­tis Ka­ro­lis Bus­lys ("Dain­ral­fas“, 60 kg sv. kat.), vil­nie­tis Ri­čar­das Ku­lis ("Fight Aka­de­mi­ja“, 80 kg sv. kat.).
Šiau­liams tur­ny­re at­sto­vaus Ar­nol­das Mi­siū­nas ("Fight-fit­nes gym“, 82 kg sv. kat.) ir Egi­di­jus...

„Šypsenos“ šokėjai nugalėjo konkurentus

Sportas
2016 m. spalio 21 d.
Vai­kų gru­pė­je, E3 kla­sė­je, ab­so­liu­čiai ge­riau­sio­mis po­ro­mis bu­vo pri­pa­žin­tos Os­ka­ro Vi­li­mo ir Eli­jos Vai­no­ky­tės bei Arin­go Šliap­ni­ko­vo ir Vė­jos Be­niu­šy­tės po­ros.
Pir­mą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Ąžuo­las Švei­kaus­kas ir Eva Re­mei­kai­tė, Gus­tas Bei­no­ras ir Evi­ta Na­vic­kai­tė, Her­kus Miš­ki­nis ir Ger­da Ku­čins­kai­tė bei Do­mi­ny­kas Alek­na­vi­čius ir Bea­ta Nau­ro­ny­tė.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Sėkmingai dalyvavo sostinės čempionate (1)

Sportas
2016 m. spalio 21 d.
Kur­šė­niš­kiai lai­mė­jo 36 me­da­lius. Čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­jais ku­mi­te rung­ty­je ta­po Mė­ta Sa­ly­gai­tė, No­jus Grikš­tas, Au­gus­ti­nas Dva­rio­nas, Rai­gar­das Sa­ly­ga, Go­tis Nauc­kū­nas, Gab­rie­lius Tin­te­ris, Ge­ral­das Dva­rio­nas, To­mas Mi­tu­zas, Gvi­das Rim­kus, Ju­lius Si­mo­no­vi­čius ir Gab­rie­lė Vis­man­tai­tė. Sep­ty­ni spor­ti­nin­kai lai­mė­jo ant­rą­sias, pen­ki – tre­čią­sias vie­tas.
Ka­ta rung­ty­je pir­mą­sias vie­tas lai­mė­jo Ka­jus Jo­nai­tis, Mig­lė Mi­siu­ly­tė, Ju­lius Si­mo­no­vi­čius ir...

„Vairo“ regbininkai tapo čempionais ir vicečempionais

Sportas
2016 m. spalio 21 d.
Pa­čių ma­žiau­sių (vai­ku­čių) gru­pė­je, kur rung­ty­nia­vo 8–9 me­tų reg­bi­nin­kai, čem­pio­nai ir pri­zi­nin­kai ne­bu­vo nu­sta­to­mi.
10–11 me­tų am­žiaus gru­pė­je nu­ga­lė­to­jais ta­po Kau­no FM „Ąžuo­las-Tau­ras“ vai­kai. Ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Šiau­lių „Kle­vo-Vai­ro“ auk­lė­ti­niai, tre­ti li­ko Vil­niaus „Ge­le­ži­nio vil­ko“ jau­nie­ji reg­bi­nin­kai. Ge­riau­sių „Kle­vo-Vai­ro“ ko­man­dos žai­dė­jų pri­zai įteik­ti Ar­mi­nui Blan­kai ir Ai­ro­nui Mar­ma­zins­kiui.
Su­su­ma­vus vi­sų še­šių tu­rų re­zul­ta­tus, Lie­tu­vos...

Eko­lo­gi­nė ka­tast­ro­fa dau­giau ste­bi­ma, nei val­do­ma (2)

Krašto žinios
2016 m. spalio 21 d.
Nuo pir­ma­die­nio Pak­ruo­jy­je pa­skelb­tas ekst­re­ma­lus įvy­kis dėl Pet­rai­čių tven­ki­nį pa­sie­ku­sių ter­ša­lų ir ja­me žūs­tan­čių žu­vų per sa­vai­tę ne­pa­si­kei­tė: tven­ki­nio van­duo, už­terš­tas po pju­ve­nų kal­no ge­si­ni­mo Rad­vi­liš­ky­je, ne­truk­do­mai te­ka link Mū­šos že­mu­pio, gru­pe­lė žve­jų mė­gė­jų trau­kia to­nas leis­gy­vių žu­vų.Eko­lo­gi­ne ka­tast­ro­fa vir­tu­siam ekst­re­ma­liam įvy­kiui su­val­dy­ti Sa­vi­val­dy­bė iš Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos iš­si­kvie­tė eks­per­tus. Jie tu­rė­tų at­vyk­ti šian­dien. Aki­vaiz­dus fak­tas – eko­lo­gi­nė...

Neregintieji siekia išeiti iš atskirties

Krašto žinios
2016 m. spalio 21 d.
Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos (LASS) Pak­ruo­jo fi­lia­lo va­do­vy­bė pra­šo Pak­ruo­jo ra­jo­no ta­ry­bos skir­ti or­ga­ni­za­ci­jos veik­lai di­des­nes pa­tal­pas. Ši pro­ble­ma kel­ta, ir mi­nint Tarp­tau­ti­nę bal­to­sios laz­de­lės die­ną.Di­des­nių pa­tal­pų, nei šiuo me­tu Pak­ruo­jy­je nuo­mo­ja­mas ke­tu­rio­li­kos kvad­ra­ti­nių met­rų kam­ba­rys, neį­ga­lie­siems rei­kia ma­ži­nant so­cia­li­nę at­skir­tį bei įsi­jun­giant į vi­suo­me­nę.
Or­ga­ni­za­ci­jos pa­tal­po­se ne tik sau­go­mi do­ku­men­tai. Čia...

Šimto aitvarų arka pasiekė Lietuvos rekordą

Paskutinis
2016 m. spalio 21 d.
Šių me­tų ge­gu­žės 9-ąją, mi­nint Eu­ro­pos die­ną, Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos sta­dio­ne į dan­gų iš­kel­ta šim­to ait­va­rų ar­ka ta­po nau­ju Lie­tu­vos re­kor­du. Tai spa­lio 18 die­ną ofi­cia­liai pa­skel­bė jį įre­gist­ra­vu­si agen­tū­ra „Fac­tum“.Į dan­gų ant vie­nos ri­tės bu­vo pa­kel­ta Sa­vi­val­dy­bės ir Jo­niš­kio „Ro­ta­ry“ klu­bo šim­to ait­va­rų ar­ka, ku­rią su­vė­rė Kau­ne vei­kian­tis klu­bas „Lie­tu­vos ait­va­rų ju­dė­ji­mas“.
Prieš tai ant jos vi­si no­rin­tie­ji ga­lė­jo pa­ra­šy­ti lin­kė­ji­mus 400 me­tų su­kak­tį šie­met šven­tu­siam Jo­niš­kio...

Rudens gė­ry­bės ti­ko ir kū­ry­bai, ir vai­šėms

Mokyklų naujienos
2016 m. spalio 21 d.
Pir­mo­kai ry­tą pra­dė­jo po­kal­biu „Kaip su­ma­žin­ti mais­to švais­ty­mą?“. Žiū­rė­jo fil­mu­ką, jį ap­ta­rė. Po to pa­ban­dė į mais­tą pa­žvelg­ti ki­taip – iš dar­žo­vių ir vai­sių lėkš­tė­se kū­rė pa­veiks­lus.
Ant­ros kla­sės mo­ki­niai sa­vo veik­lą pra­dė­jo nuo fo­to­se­si­jos su sa­vo ru­de­ni­nė­mis skulp­tū­ro­mis. Vė­liau mar­ke­riais puo­šė de­ko­ra­ty­vi­nius mo­liū­gus.
Tre­čiak­la­siai ne­tra­di­ci­nį ryt­me­tį pra­dė­jo nuo kla­sės drau­gų ir jų tė­ve­lių įspū­din­gų me­no kū­ri­nių iš vai­sių, uo­gų, dar­žo­vių ir ki­tų gam­tos gė­ry­bių ap­žiū­ros. Vai­kai pa­si­kar­to­jo jau ži­no­mus...

Šaškėmis žai­dė ir vai­kai, ir tė­vai

Mokyklų naujienos
2016 m. spalio 21 d.
Į fi­na­lą pa­te­ko 18 ge­riau­sių šaš­ki­nin­kų, įvei­ku­sių prie­ši­nin­kus pir­ma­jame tu­re, ku­ria­me šaš­kė­mis žai­dė net 198 mo­ki­niai.
Tur­ny­re sa­vo jė­gas iš­ban­dy­ti pa­no­ro 11 tė­ve­lių, 2 ma­my­tės bei 4 b kla­sės mo­ki­nio Ado­mo pro­se­ne­lis Al­fon­sas Re­mei­kis. Šia­me tur­ny­re nu­ta­rė da­ly­vau­ti net aš­tuo­nių fi­na­li­nin­kų tė­ve­liai.
Tur­ny­ro vy­riau­sio­ji tei­sė­ja bu­vo šaš­ki­nin­kė Sand­ra Lau­ru­tie­nė – daug­kar­ti­nė šaš­kių čem­pio­nė, ko­man­di­nių čem­pio­na­tų bei VII pa­pras­tų­jų šaš­kių pa­sau­lio mo­te­rų čem­pio­na­to 5-osios...

Dėlionės

Mokyklų naujienos
2016 m. spalio 21 d.

HERCUS mokėjimo kortelė su kredito limitu – patogus sprendimas, kai reikia pinigų

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 20 d.

Su­ge­do au­to­mo­bi­lis, o iki at­ly­gi­ni­mo dar de­šimt die­nų... Stai­ga Jū­sų vai­kui pri­rei­kė ne­pi­gių odon­to­lo­go pa­slau­gų, o ki­še­nė­se švil­pau­ja vė­jai... Pa­žįs­ta­ma? Su­val­dy­ti to­kią ar pa­na­šią si­tua­ci­ją pa­pras­ta, kai tu­ri HER­CUS mo­kė­ji­mo kor­te­lę su kre­di­to li­mi­tu. Tai pa­to­gus bū­das pa­si­sko­lin­ti pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis, o kre­di­to li­mi­tą nau­do­ti tik pri­rei­kus. Pa­lū­ka­nos mo­ka­mos tik už pa­nau­do­tą kre­di­to su­mą ir tik už tą lai­ko­tar­pį, per ku­rį pa­nau­do­ta kre­di­to da­lis bu­vo...

Šiaulių regione – nei pabėgėlių, nei prašymų (2)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. spalio 20 d.
Spa­lio mė­ne­sį į Lie­tu­vą pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo pro­gra­mą tu­rė­tų at­vyk­ti 73 as­me­nys. Apie 30 imig­ran­tų iš Ruk­los pa­bė­gė­lių priė­mi­mo cent­ro tu­rė­tų per­si­kel­ti į sa­vi­val­dy­bes. Šiau­lių ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai ne­ma­no, kad šie­met su­lauks pa­bė­gė­lių.Per­nai Ak­me­nės, Jo­niš­kio, Kel­mės, Pak­ruo­jo, Šiau­lių ra­jo­nų ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai nu­ro­dė, kad su­tin­ka priim­ti pa­bė­gė­lius.
Jau prieš me­tus ša­lies sa­vi­val­dy­bės kė­lė klau­si­mą: kaip ir į...

Vardan tos Lietuvos (7)

Budintis reporteris
2016 m. spalio 20 d.
Rū­ta JAN­KU­VIE­NĖ

Sei­mo rin­ki­mų ant­rasis tu­ras va­kar pra­si­dė­jo išanks­ti­niu bal­sa­vi­mu. Ką rink­tis? Pir­mo­jo tu­ro lai­mė­to­jus ar pra­lai­mė­to­jus? Ar iš vi­so nei­ti bal­suo­ti? Po­ten­cia­lūs lai­mė­to­jai ir pa­tys nau­ją val­džią jau dė­lio­ja.
Pir­ma­jame tu­re į rin­ki­mus spjo­vė dau­giau nei pu­sė rin­kė­jų.
Nea­tė­jo į rin­ki­mus gal­būt dėl to, kad dau­gu­ma jų me­tų me­tus gy­ve­na va­ži­nė­da­mi tarp Lie­tu­vos ir Ang­li­jos, Ai­ri­jos ar Nor­ve­gi­jos ar­ba se­niai jų na­mai ne­be Lie­tu­vo­je.
Per pir­mą­jį...

Dėl naikinamo autobuso maršruto pateikė peticiją

Budintis reporteris
2016 m. spalio 20 d.
Ini­cia­ty­vi­nė ža­ga­rie­čių gru­pė su­ra­šė pe­ti­ci­ją at­sa­kin­goms ins­ti­tu­ci­joms dėl nai­ki­na­mo au­to­bu­so marš­ru­to Šiauliai–Joniškis–Žagarė–Joniškis–Šiauliai, ku­riuo gy­ven­to­jams pa­to­gu at­vyk­ti į ra­jo­no cent­rą bei pa­siek­ti Šiau­lius.
Mi­nė­tu marš­ru­tu pri­va­tus ve­žė­jas „Trans­bu­sas“ kur­suo­ja ke­tu­ris kar­tus per die­ną. Tad nuo 2017 me­tų sau­sio 1 die­nos ne­liks iš kar­to ke­tu­rių rei­sų. Nai­kin­ti marš­ru­tą, at­li­ku­si stu­di­ją, nu­ta­rė jį pa­tvir­ti­nu­si Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, nes šiuo marš­ru­tu...

Prisistatė Šiaulių universiteto regbio ir tinklinio komandos

Sportas
2016 m. spalio 20 d.
Ant­ra­die­nį Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­tos stu­den­tų reg­bio ir tink­li­nio ko­man­dos. Ir vie­ni, ir ki­ti šie­met sieks kuo aukš­tes­nių re­zul­ta­tų ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už­sie­ny­je.
Reg­bio-7 ko­man­dą tre­ni­ruo­ja Ed­mun­das Šča­vins­kas, tink­li­nin­kus – Ai­va­ras Stroc­kis. Abu tre­ne­riai su stu­den­tais dir­ba neat­ly­gin­ti­nai. Reg­bio ir tink­li­nio ko­man­das su­da­ro ŠU stu­den­tai.
Reg­bio ko­man­do­je re­gist­ruo­ta še­šio­li­ka vai­ki­nų: Kor­ne­li­jus...

Jaunieji krepšininkai tapo prizininkais

Sportas
2016 m. spalio 20 d.
Vai­ki­nų fi­na­le ko­vo­jo Vil­niaus, Kau­no, Šiau­lių ir Plun­gės krep­ši­nin­kai. Nu­ga­lė­to­jų tau­rę iš­ko­vo­jo Kau­no mies­to pir­mo­ji ko­man­da. Juo­zo Bar­kaus­ko auk­lė­ti­niai fi­na­le 80:72 pa­lau­žė Šiau­lių mies­to at­sto­vus, tre­ni­ruo­ja­mus Ma­riaus Kra­pi­ko.
Tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Vil­niaus krep­ši­nin­kai, ku­rie ma­če dėl bron­zos 86:57 ne­pa­li­ko vil­čių Plun­gės ko­man­dai.
Pir­mą­ją die­ną, pus­fi­na­liuo­se, kau­nie­čiai 81:56 įvei­kė Vil­niaus eki­pą, o šiau­lie­čiai 82:77 nu­ga­lė­jo Plun­gės krep­ši­nin­kus.
Pa­ke­liui...

Šiaulių im­ty­ni­nin­kės pa­si­ekė per­ga­lių (3)

Sportas
2016 m. spalio 20 d.
As­me­ni­nė­je įskai­to­je čem­pio­nė­mis ta­po Ves­ti­na Da­ni­se­vi­čiū­tė (svo­rio ka­te­go­ri­ja iki 43 kg), Ga­bi­ja Di­ly­tė (iki 49 kg), Lau­ra Sta­ne­ly­tė (iki 52 kg), Ine­ta Dan­tai­tė (iki 56 kg) ir Jus­ti­na Če­ka­vi­čiū­tė (iki 60 kg).
Ant­rą­sias vie­tas pel­nė Ad­ria­na Da­ni­se­vi­čiū­tė (iki 27 kg), Gre­ta Šim­ku­tė (iki 31 kg), Emi­li­ja Su­da­ry­tė (iki 49 kg), Ka­mi­lė Stat­ku­tė (iki 56 kg) ir Ka­mi­lė Šer­naus­kai­tė (iki 52 kg).
Tre­čią­sias vie­tas pel­nė Ka­ro­li­na Mu­šins­ky­tė (iki 52 kg) ir Au­re­li­ja...

Plovas – kaip Dievo dovana (1)

Keturi kampai
2016 m. spalio 20 d.
Jo­niš­kie­tis Al­gis Ma­tai­tis į ran­kas vie­to­je fo­toa­pa­ra­to vis daž­niau pai­ma sam­tį ar me­di­nę men­tę. Ra­jo­ne ge­rai ži­no­mas pro­fe­sio­na­lus fo­tog­ra­fas po tru­pu­tį sa­ve at­ran­da mais­to ga­my­bo­je. Jį ga­li­ma pa­ma­ty­ti šven­tė­se, su­si­bū­ri­muo­se, be­si­su­kan­tį apie ke­taus kros­ne­lę ir puo­dą. Vy­ras sa­ko, kad fo­tog­ra­fi­jos po­rei­kis, atė­jus skait­me­ni­nei erai, ėmė spar­čiai ma­žė­ti, o veik­los no­ri­si.
Anks­ty­vą šeš­ta­die­nio ry­tą Al­gis Ma­tai­tis su sam­čiu su­ka­si ap­link rūks­tan­čią...

Įsi­ga­lios rei­ka­la­vi­mai gy­vū­nų vieš­bu­čiams (5)

Keturi kampai
2016 m. spalio 20 d.
Pa­sak Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT), ša­lies gy­ven­to­jams vis daž­niau ke­liau­jant po už­sie­nio ša­lis, dau­gė­ja no­rin­čių sa­vo au­gin­ti­nius pa­lik­ti gy­vū­nų vieš­bu­ty­je ir vis dau­giau lie­tu­vių čia ma­to vers­lo ga­li­my­bes. Ta­čiau to­kia veik­la ga­li­ma už­siim­ti tik lai­kan­tis tam tik­rų rei­ka­la­vi­mų.
„Sie­kiant už­tik­rin­ti gy­vū­nų vieš­bu­čiuo­se lai­ko­mų au­gin­ti­nių ge­ro­vę, VMVT pir­mą kar­tą nu­sta­tė spe­cia­liuo­sius rei­ka­la­vi­mus šia veik­la už­sii­man­tiems as­me­nims...

Apie duoną ir pyragus žinome ne viską

Keturi kampai
2016 m. spalio 20 d.
107 ga­mi­niuo­se (16,3 pro­c.) bu­vo nu­sta­ty­ta įvai­rių pa­žei­di­mų: dau­giau kaip 60 at­ve­jų ženk­li­ni­mo eti­ke­tė­se bu­vo nu­ro­dy­ta ne­tei­sin­ga ar ne­visa in­for­ma­ci­ja, per 40 at­ve­jų bu­vo rea­li­zuo­ja­mi ga­mi­niai su pa­si­bai­gu­siais tin­ka­mu­mo var­to­ti ter­mi­nais, kai kur pre­kiau­ta ne­ženk­lin­tais duo­nos ir py­ra­go ga­mi­niais.
Pa­tik­ri­ni­mų me­tu pre­ky­bos įmo­nė­se bu­vo at­rink­ti 32 pa­va­di­ni­mų duo­nos ir py­ra­gų ga­mi­nių mė­gi­niai ir iš­tir­ti la­bo­ra­to­ri­jo­je dėl mais­to prie­dų...

Vaistinė melisa – kvapni vertinga vaistažolė

Keturi kampai
2016 m. spalio 20 d.
Me­li­sa – dau­gia­me­tis žo­li­nis vais­ti­nis au­ga­las. Liau­dy­je me­li­sa dar va­di­na­ma bi­čių žo­le, bit­žo­le, gum­ba­žo­le, me­li­ca, mi­luš­ke... Gy­dy­mui nau­do­ja­ma ant­že­mi­nė au­ga­lo da­lis.Liau­dies me­di­kai tvir­ti­na, jog me­li­sa gy­dy­mui nau­do­ja­ma nuo neat­me­na­mų lai­kų. Tar­pu­ka­riu Lie­tu­vo­je iš­leis­to­je vais­ta­žo­lių kny­ge­lė­je apie me­li­są gra­žiai ra­šo­ma: „Me­li­sos ar­ba­ta pui­ki prie­mo­nė silp­nų ner­vų nu­ra­mi­ni­mui ir stip­ri­ni­mui. Ji pa­ša­li­na šir­dies vei­ki­mo ir virš­ki­ni­mo...

Nežinoma daržovė – ilgamoliūgis

Keturi kampai
2016 m. spalio 20 d.
L. Jan­kū­nie­nė tris neaiš­kios dar­žo­vės sėk­las pa­va­sa­rį ga­vo iš kai­my­nės. Vi­sas pa­so­di­no prie ūki­nio pa­sta­to tvo­ros, ap­sau­go­to­je nuo skers­vė­jų vie­to­je.
Sėk­los il­gą lai­ką ne­ro­dė jo­kių gy­vy­bės ženk­lų. Ne­dy­go ir kai­my­nei. Ta­da jo­niš­kie­tė pri­den­gė po­lie­ti­le­no plė­ve­le.
„Ir ste­buk­las – pa­si­ro­dė vie­nas dai­ge­lis, – pa­sa­ko­jo dar­ži­nin­kė. – Eg­zo­ti­nė dar­žo­vė ėmė aug­ti ne die­nom, o va­lan­dom.“ Vi­są va­sa­rą au­ga­las gau­siai žy­dė­jo bal­tais žie­dais. Rugp­jū­čio pa­bai­go­je pa­ro­dė ir vai­sius...

Apygardos komisijos pirmininkui krenta šešėlis (1)

Krašto žinios
2016 m. spalio 20 d.
Joniškio rajono Žiem­ga­los rin­ki­mų apy­gar­dos pir­mi­nin­kui Gied­riui Bal­čiū­nui kren­ta kal­ti­ni­mų še­šė­lis, kad jis pa­si­sa­vi­no di­džią­ją da­lį ko­mi­si­jos dar­bų ir jiems at­lik­ti skir­tų lė­šų.
Žiem­ga­los rin­ki­mų apy­gar­dos ko­mi­si­jos na­riai raš­tu krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją rin­ki­mų apy­gar­dą, pa­si­pik­ti­nę pir­mi­nin­ko lė­šų skirs­ty­mu. Už dar­bą lie­pos ir rugp­jū­čio mė­ne­siais ko­mi­si­jos na­riai ta­be­liuo­se pa­si­ra­šė, juo­se bu­vo nu­ro­dy­ta, kad dir­bo po 1–2 va­lan­das. Už tą lai­ką jiems skir­tas už­mo­kes­tis sie­kė...

Konferencija apie psichikos sveikatą (2)

Krašto žinios
2016 m. spalio 20 d.
Kel­mė­je su­reng­ta moks­li­nė pra­kti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Psi­chi­kos svei­ka­ta Lie­tu­vo­je: moks­lo ir pra­kti­kos pa­ra­dig­mos“.Pra­ne­ši­mus skai­tę moks­li­nin­kai tei­gė, jog, ofi­cia­liais duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je 5,5 pro­cen­to žmo­nių ser­ga psi­chi­kos li­go­mis. Ta­čiau fak­tiš­kai jų ser­ga dau­giau – apie 7,3 pro­cen­to. Tik dau­ge­lis bai­mi­na­si kreip­tis į psi­chiat­rą, nes jį lai­ko bau­bu, ku­ris pri­riš ir pri­far­ši­ruos vais­tų.Svei­ka­tos kon­fe­ren­ci­jos įvai­rio­mis te­mo­mis Kel­mės ra­jo­ne vyks­ta...

Knygoje – 50 medžioklės metų (3)

Krašto žinios
2016 m. spalio 20 d.
Iš­leis­ta apie Gil­vy­čių (Šiau­lių r.) me­džiok­lės bū­re­lį, šie­met šven­čian­tį pen­kias­de­šimt­me­tį, pa­sa­ko­jan­ti kny­ga. Skai­ty­to­jui su­teik­ta pro­ga dau­giau su­ži­no­ti ir apie šį kraš­tą, jo praei­tį. Kny­gos au­to­rius – me­džio­to­jas, kraš­to is­to­ri­jos ži­no­vas, žur­na­lis­tas Al­gi­man­tas Puo­džiū­nas.
Kny­go­je pri­sta­to­mas bū­re­lio me­džiok­lės plo­tas – 11,3 tūks­tan­čio hek­ta­rų. Iš ry­tų pu­sės plo­tus ri­bo­ja Du­by­sos tven­ki­nys, iš pie­tų – Ven­tos–Du­by­sos ka­na­las, va­ka­ruo­se priar­tė­ja­ma prie Ven­tos va­gos. Tik...

Radviliškietei – vėl geriausios operatorės nominacija

Krašto žinios
2016 m. spalio 20 d.
Re­ži­sie­riaus Li­no Mi­ku­tos do­ku­men­ti­nis fil­mas „Šal­tos au­sys“ tarp­tau­ti­nia­me Ru­si­jos do­ku­men­ti­nių fil­mų fes­ti­va­ly­je „Ros­sia“ pel­nė du ap­do­va­no­ji­mus. Vie­nas iš jų skir­tas fil­mo ope­ra­to­rei, bu­vu­siai rad­vi­liš­kie­tei Kris­ti­nai Se­rei­kai­tei už ge­riau­sią ope­ra­to­ri­nį dar­bą.Do­ku­men­ti­nis fil­mas „Šal­tos au­sys“ kon­kur­si­nė­je fes­ti­va­lio pro­gra­mo­je var­žė­si su ki­tais 33 fil­mais.
Bai­gia­mo­jo­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ko­mi­si­ja ypa­č pa­brė­žė...

Šimtas lentelių ant namų primena istoriją (2)

Krašto žinios
2016 m. spalio 20 d.
Ža­ga­rė­je (Joniškio r.) re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jos ini­cia­ty­va prieš sa­vai­tę ant na­mų pri­tvir­tin­ta šim­tas len­te­lių su įra­šais apie XIX am­žiaus pa­bai­go­je – XX am­žiaus pra­džio­je gy­ve­nu­sias žy­mias as­me­ny­bes, vie­tos ama­ti­nin­kus. Taip pri­si­me­na­ma is­to­ri­ja ir su­tei­kia­ma ga­li­my­bė sa­va­ran­kiš­kai su ja su­si­pa­žin­ti mies­to sve­čiams, tu­ris­tams bei vie­tos gy­ven­to­jams.
Šim­tas len­te­lių pri­tvir­tin­ta prie įvai­rių bu­vu­sių vie­tos ama­ti­nin­kų, pre­ky­bi­nin­kų, gy­dy­to­jų, me­ni­nin­kų bei...

Paminklas laisvei atlaikė sovietmetį (4)

Krašto žinios
2016 m. spalio 20 d.
Ma­no­ma, jog pa­mink­las pa­sta­ty­tas dvie­jų ru­sų bėg­lio nu­žu­dy­tų po­li­ci­nin­kų gar­bei. Ta­čiau ko­vos už lais­vę Šau­kė­nuo­se tę­sė­si nuo 1905 me­tų.
Tuo me­tu, kai Ru­si­jo­je vy­ko 1905–1907 me­tų re­vo­liu­ci­ja, Šau­kė­nuo­se su­reng­tas po­li­ti­nis mi­tin­gas. Ora­to­riai rei­ka­la­vo pa­ša­lin­ti ru­sų val­džią ir įves­ti mo­ky­mą gim­tą­ja kal­ba. De­monst­ran­tai su­de­gi­no deg­ti­nės par­duo­tu­vę, iš­vi­jo iš mies­te­lio vi­sus ru­sus tar­nau­to­jus, iš­rin­ko sa­vo at­sto­vus į vals­čiaus ta­ry­bą.
Iš Šiau­lių at­vy­kęs 200 dra­gū­nų...

Strateginis plėtros planas sukėlė diskusiją (1)

Krašto žinios
2016 m. spalio 20 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je pri­sta­ty­tas jos stra­te­gi­nio plėt­ros pla­no 2017–2023 me­tams pro­jek­tas. Da­ly­va­vu­sie­ji dis­ku­si­jo­je pa­tei­kė pa­siū­ly­mų jam pa­tiks­lin­ti.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, at­si­žvelg­da­ma į jo vys­ty­mo­si ten­den­ci­jas ir plėt­ros ga­li­my­bes, vals­ty­bi­nio lyg­mens il­ga­lai­kius stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo do­ku­men­tus, nau­ją Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nės pa­ra­mos skirs­ty­mo lai­ko­tar­pį, ini­ci­ja­vo stra­te­gi­nio plėt­ros pla­no 2017–2023...

Jaunimas domėjosi savivalda

Krašto žinios
2016 m. spalio 20 d.
Da­lis jau­nuo­lių ke­lias va­lan­das imi­ta­vo Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vų ir ki­tų ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tų dar­bą.
Ra­jo­no me­ro asis­ten­te ta­po Ra­mu­čių gim­na­zi­jos moks­lei­vė, Ak­me­nės ra­jo­no jau­ni­mo ir jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos „Jau­ni­mo ap­skri­ta­sis sta­las“ biu­ro sa­va­no­rė Dei­man­tė Šim­ku­tė, me­ro pa­va­duo­to­jo – Šiau­lių uni­ver­si­te­to Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo stu­di­jų pro­gra­mos stu­den­tas Ry­tis Mil­kin­tas. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai ėmėsi...

Dienos populiariausi

Neeiliniame posėdyje – neeiliniai žaidimai (30)

lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Keturi kampai

Jo­niš­kie­tis Al­gis Ma­tai­tis į ran­kas vie­to­je fo­toa­pa­ra­to vis daž­niau pai­ma sam­tį ar me­di­nę men­tę. Ra­jo­ne...

Centas prie cento

Už sėk­min­gą smul­kiojo ir vi­du­ti­nio vers­lo plėt­rą, dar­bo vie­tų Šiau­lių re­gio­ne kū­ri­mą šie­met Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kai gar­bės...

Atolankos

Lie­tu­vos is­to­ri­jos ins­ti­tu­to moks­lo dar­buo­to­jui, hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui šiau­lie­čiui Dan­gi­rui...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Ja­po­nų pa­tar­lė sa­ko, kad vie­nas mie­las žo­dis ga­li su­šil­dy­ti trims žie­mos mė­ne­siams. Ar­ba­tos puo­de­liui...

Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos tar­pu­ka­rio pre­zi­den­tai, prem­je­rai, mi­nist­rai, ne­prik­lau­so­my­bės ak­to...

„Iš pra­džių bu­vo Ki­je­vas. Jis jau sto­vė­jo, kai žmo­nės dar nė ne­ži­no­jo apie Uk­rai­ną ar Ru­si­ją“, – sa­ko uk­rai­nie­čiai ir...

Jei pri­trūks­ta su­kne­lės – ją pa­si­siu­va, prireikia pa­to­gios pi­ni­gi­nės – su­si­konst­ruo­ja. Iš Šiau­lių ki­lu­si che­mi­jos...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Ne­su nei aist­rin­ga, nei la­bai iš­ma­nan­ti dar­ži­nin­kė. Bet to­kią cu­ki­ni­ją užau­gi­nau pir­mą kar­tą“, – sa­kė jo­niš­kie­tė...

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [71381]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai