(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ, UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė
Gamink ir balsuok
Dai­va LIZ­DE­NIE­NĖ, UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Parlamentarų prašė purtyti pinigų kapšą (1)

2016 m. gegužės 25 d.
Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­si­rin­kę Šiau­lių kraš­to bi­čiu­lių par­la­men­ti­nės gru­pės na­riai ir ap­skri­ties ra­jo­nų me­rai svars­tė, į ku­rią pu­sę trauk­ti kap­šą su pi­ni­gais. Aki­vaiz­du, kad Sau­lės mū­šio me­ti­nes teks mi­nė­ti ne­baig­ta­me Sau­lės mū­šio me­mo­ria­le, o vie­nin­te­lei kon­cer­tų sa­lei ap­skri­ty­je „Sau­lė“ pi­ni­gų skir­ta tik „grio­viams“ iš­si­kas­ti. Pa­vo­jin­gų at­lie­kų tvar­ky­mo įmo­nė „Tok­si­ka“ per­spė­jo dėl „dings­tan­čių“ me­di­ci­ni­nių at­lie­kų, o Res­pub­li­ki­nė Šiau­lių li­go­ni­nė vėl pa­pra­šė mi­li­jo­nų.Sei­mo Šiau­lių kraš­to...

Savivaldybėje – „džiūvėsių“ metas (4)

2016 m. gegužės 25 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams nuo pir­ma­die­nio įtei­ki­nė­ja­mi įspė­ji­mai apie nai­ki­na­mas pa­rei­gy­bes. „Džiū­vė­sė­lius jau džio­vi­na“, – nau­jie­ną iš­gir­dę juo­ka­vo po­li­ti­kai. Iš 247 vals­ty­bės tar­nau­to­jų ir dar­buo­to­jų re­for­ma pa­lies 231-ą. Kiek iš jų liks dirb­ti, dar neaiš­ku.Sa­vi­val­dy­bi­nin­kai su­lau­kė skir­tin­gų pra­ne­ši­mų apie be­si­kei­čian­čias dar­bo są­ly­gas. Vie­ni, kad pa­rei­gy­bė nai­ki­na­ma ir siū­lo­ma nau­ja. Ki­ti, kad kei­čia­si tik pa­rei­gy­bės pa­va­di­ni­mas. Tre­ti, kad...

Žygis žemaitukais – „ontrep“ palei Dubysą (3)

2016 m. gegužės 24 d.
Ant Bu­bių (Šiau­lių ra­jo­nas) pi­lia­kal­nio bai­gė­si še­šias die­nas tru­kęs iš­tver­min­gų, ger­bian­čių tau­tą ir jos pa­pro­čius vy­rų žy­gis že­mai­tu­kais pa­lei Du­by­sos upę.Šie­met žy­gis skir­tas Di­džia­jam ku­ni­gaikš­čiui Ge­di­mi­nui ir di­džia­jai Lie­tu­vos praei­čiai, įam­žin­tai pi­lia­kal­niuo­se, se­no­vės pa­pro­čiuo­se.Žy­gis bai­gė­si penk­ta­die­nį. Su žy­gei­viais „Šiau­lių kraš­tas“ su­si­ti­ko penk­tą­ją ke­lio­nės die­ną – vė­lų ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą ma­ža­me Bu­bių se­niū­ni­jos Ju­sai­čių kai­me­ly­je, pro ku­rį te­ka Du­by­sa...

Mu­zi­kos rit­mai ne­šė į mu­zie­jus

2016 m. gegužės 24 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių gat­vė­se bruz­dė­jo mu­zi­kan­tai, mu­zi­kos ir mu­zie­jų ger­bė­jai. Gat­vės mu­zi­kos die­no­je pa­si­ro­dė apie pus­šim­tį gru­pių ir at­li­kė­jų. Į Mu­zie­jų nak­tį pa­trau­kė dau­giau nei 20 tūks­tan­čių lan­ky­to­jų.si­mo­na.Gat­vės mu­zi­kos die­ną pir­mo­sios Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­re kon­cer­ta­vo vai­kų mu­zi­kos gru­pės. Pa­si­ro­dė dai­na­vi­mo stu­di­ja „Pūūū­ka“, „Ka­ra­ku­mų asi­lė­lis“, Lau­ros stu­di­ja ir ki­tos.
Net­ru­kus bul­va­ro erd­vę pa­pil­dė būg­nų, gi­ta­rų, trom­bo­nų ir ki­tų inst­ru­men­tų gar­sai. Vi­rė įvai­rių mu­zi­kos žan­rų ka­ti­las...

Politikos aktualijosDaugiau

Vie­šo­ji įstai­ga Šiau­lių uni­ver­si­te­to gim­na­zi­ja tu­ri du stei­gė­jus – Sa­vi­val­dy­bę ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tą. Me­ras Ar­tū­ras...

Šiau­lių vie­šo­jo lo­gis­ti­kos cent­ro pro­jek­tas ne­ju­da iš vie­tos. Eu­ro­pi­nė pa­ra­ma pra­ras­ta. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas...

Šiau­liuo­se iš ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo krep­še­lio da­ly­bų šie­met iš­brauk­tos Sa­vi­val­dy­bės įstai­gos. 15 eu­rų krep­še­lis...

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pa­tvir­ti­no stra­te­gi­nį veik­los pla­ną 2016–2018 me­tams. Pa­tys po­li­ti­kai pa­si­gen­da...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Vilius PURONAS

Ne­ži­nia, ar da­bar­ti­nė kar­ta ką nors gir­dė­jo apie Iva­ną Su­sa­ni­ną, ku­rio žyg­dar­biu mus...

Regina MUSNECKIENĖ
Vis dar pri­si­me­nu vaiz­dą – Vil­niu­je Ko­vo 11-ąją ei­na tau­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių žmo­nių bū­rys ir ne­ša...

Tai, kas vyks­ta šiuo me­tu, kai tūks­tan­čiai lie­tu­vai­čių boi­ko­tuo­ja pre­ky­bos cent­rus, ir­gi yra sa­vo­tiš­kas blo­gą ži­nią...

Vi­lius PU­RO­NAS
KAS TAS „STA­ČIA­GAL­VIS“?
Da­bar an­ge­lai ma­do­je. Vi­so­kie. Ypač tie, ku­rie iš...

Politikų tribūnaDaugiau

Pra­si­dė­ju­si LR Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ja įgau­na pa­grei­tį. Ma­no va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga...

Va­le­ri­jus Si­mu­likSei­mo na­rysApie no­rą Sei­me su­kur­ti lai­ki­ną­ją ko­mi­si­ją, ku­ri aiš­kin­tų­si, kas vie­šo­jo­je erd­vė­je...

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys, frak­ci­jos Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mok­ra­ti­jos Eu­ro­pa vi­ce­pir­mi­nin­kas...

Tik­rai ne­ži­nau, kur ap­si­pirk­ti vaikš­to Prem­je­ras. Bet tik­rai ži­nau, kad aš vaikš­tau ki­tur. Nes šian­dien tik­rai...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Į Rad­vi­liš­ky­je su­reng­tą sep­tin­tą­jį ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­tą šiemet su­va­žia­vo ke­tu­rios de­šim­tys mez­gė­jų. Gau­sia­me...

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­nu­lei­džia ran­kų ir ke­ti­na ieš­ko­ti lė­šų Sau­lės mū­šio me­mo­ria­lui už­baig­ti, įsi­jung­da­ma į...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Šiau­lių mies­to gy­ven­to­jams da­li­ja­mi ža­lių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­riai

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 25 d.
VšĮ Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras in­for­muo­ja, kad Šiau­lių mies­to in­di­vi­dua­lių val­dų gy­ven­to­jams yra da­li­ja­mi 240l ža­lių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­riai. Pla­nuo­ja­ma iš­da­ly­ti apie 1700 vnt. kon­tei­ne­rių.Prie­mo­nes in­di­vi­dua­liai da­li­ja VšĮ Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras ir ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų įmo­nė UAB „Šva­rin­ta“.
Ža­lių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rius VšĮ Šiau­lių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ras jau iš­da­li­jo Šim­šės, Pa­ba­lių, Zok­nių mik­ro­ra­jo­nų gy­ven­to­jams. Ža­lių­jų at­lie­kų...

Ar jau suplanavote savo vasaros atostogas? (2)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 25 d.

– Net ne­gal­vo­ju. Nie­ka­da ne­pla­nuo­ju va­sa­ros ato­sto­gų, vis­ką da­rau eksp­rom­tu. Ge­roms ato­sto­goms rei­kia daug sau­lės, o kai ji yra, ta­da at­si­ran­da ge­ra nuo­tai­ka, ge­ra kom­pa­ni­ja. Man ato­sto­goms pa­kan­ka ir sa­vai­tės, spė­ju pail­sė­ti, nes ne­su per daug pa­var­gu­si.
– Jau su­pla­na­vau – di­džio­ji ato­sto­gų da­lis bus tė­viš­kė­je, kai­me, o vi­sa ki­ta, kaip gy­ve­ni­mas pa­ro­dys. Į už­sie­nį ne­va­žiuo­ju pail­sė­ti, nes tin­giu. Atos­to­gos kai­me rei­ka­lau­ja...

Šiauliečių robotai ir vėl greičiausi (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 25 d.
„Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas Ri­čar­das Ge­čas lai­mė­jo net dvi pri­zi­nes vie­tas: li­ni­jos se­ki­mo rung­ty­je – I vie­ta, o mi­ni su­mo rung­ty­je – II vie­ta. Ro­bo­ti­kos bū­re­lio na­rys Do­na­tas Na­vi­kas ("Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nys) li­ni­jos se­ki­mo rung­ty­je iš­ko­vo­jo III vie­tą.
Šiau­lių ro­bo­ti­kos klu­bo na­riai Ais­tis Gus­tas li­ni­jos se­ki­mo rung­ty­je iš­ko­vo­jo II vie­tą, o Re­na­tas Mont­vi­las mi­ni su­mo rung­ty­je – III vie­tą. Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro...

Pasaulinė viktorina įtraukia ir Šiaulius

Budintis reporteris
2016 m. gegužės 25 d.
Bir­že­lio 4 die­ną, 13 va­lan­dą, mėgs­tan­tys mankš­tin­ti pro­tą pen­kių pa­sau­lio že­my­nų gy­ven­to­jai vie­nu lai­ku pa­links prie už­duo­čių – vyks Pa­sau­lio vik­to­ri­nos čem­pio­na­tas. Di­džiau­sia pa­sau­ly­je vik­to­ri­na tre­čią kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­ma ir Šiau­liuo­se. Re­gist­ra­ci­ja į Pa­sau­lio vik­to­ri­nos čem­pio­na­tą vyks­ta iki bir­že­lio 1 die­nos.Vik­to­ri­na vi­sa­me pa­sau­ly­je vyks­ta tą pa­čią die­ną, vi­si da­ly­viai at­sa­ki­nė­ja į vie­no­dus klau­si­mus (Lie­tu­vo­je jie iš­vers­ti į lie­tu­vių kal­bą). Šie­met...

Kaltinamasis nuosprendžio lauks už grotų

Teisėtvarka
2016 m. gegužės 25 d.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Bui­ti­nių pa­slau­gų sky­riaus bend­ra­bu­čio bu­dė­to­jos nu­žu­dy­mu kal­ti­na­mas 18-me­tis Min­dau­gas Ba­ba­je­vas bir­že­lio pa­bai­go­je tu­rė­tų iš­girs­ti nuo­spren­dį.Va­kar Šiau­lių apy­gar­dos teis­mas pra­tę­sė kal­ti­na­mo­jo suė­mi­mą dar dviem mė­ne­siams.
Bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je M. Ba­ba­je­vas kal­ti­na­mas nu­žu­dy­mu, Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja iš­nag­ri­nė­jo per re­kor­diš­kai trum­pą lai­ką – teis­mui by­la per­duo­ta ba­lan­džio vi­du­ry­je.
Praė­ju­sių me­tų...

Automobilis nutūpė rapsų lauke

Teisėtvarka
2016 m. gegužės 25 d.
Nuo ap­vir­tu­sio au­to­mo­bi­lio sprun­kan­čius pa­žei­dė­jus ša­lia ke­lio Raseiniai–Baisogala (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) pa­rei­gū­nai pa­ste­bė­jo rap­sų lau­ke.
Sup­ra­tę, kad yra su­sek­ti, jie­du ban­dė bėg­ti ir slėp­tis rap­suo­se.
Stip­riai ap­gir­tę ir ag­re­sy­vūs kal­ti­nin­kai su­lai­ky­ti ir pri­sta­ty­ti į Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dviratininkams galioja tos pačios Kelių eismo taisyklės

Teisėtvarka
2016 m. gegužės 25 d.
Vai­kai tarp iš­dė­lio­tų sto­ve­lių vin­gu­ria­vo fi­gū­ri­nio va­žia­vi­mo rung­ty­je ir gat­vė­je ro­dė po­sū­kių at­li­ki­mo įgū­džius. Jau­nų­jų eis­mo da­ly­vių ži­nias įver­ti­nę pa­rei­gū­nai, vė­liau žy­mė­jo mo­ki­nių ir ki­tų mies­te­lio gy­ven­to­jų dvi­ra­čius. Po to ren­gi­nio da­ly­viai iš­vy­ko į žy­gį dvi­ra­čiais.
Vi­siems dvi­ra­ti­nin­kams svar­bu at­si­min­ti, kad nau­do­jan­tis dvi­ra­te trans­por­to prie­mo­ne rei­kia lai­ky­tis Ke­lių eis­mo tai­syk­lių. Švie­siuo­ju pa­ros me­tu ke­liu va­žiuo­jan­čiam dvi­ra­ti­nin­kui pri­va­lo­ma dė­vė­ti...

Olimpinė diena Šiauliuose – nuo mankštos iki koncertų

Sportas
2016 m. gegužės 25 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se vyk­sian­čios Olim­pi­nės die­nos da­ly­viams ne­mo­ka­mai siū­lo­ma iš­ban­dy­ti 45 spor­ti­nes veik­las. Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, tai bus pa­ti di­džiau­sia Olim­pi­nė die­na Lie­tu­vo­je. Čia bus ga­li­ma ran­ką pa­spaus­ti ir olim­pie­čiams.Va­kar Olim­pi­nė die­na pri­sta­ty­ta spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, vy­ku­sio­je ant Talk­šos eže­ro.
Olim­pi­nė die­na Lie­tu­vo­je mi­ni­ma 27-ą kar­tą ir tik ant­rą kar­tą – ne Vil­niu­je. Pa­sak Lie­tu­vos olim­pi­nio fon­do di­rek­to­riaus Vi­ta­li­jaus...

Lietuvos triatlono taurėje rungsis ir mėgėjai, ir elitas

Sportas
2016 m. gegužės 25 d.
Ge­gu­žės 29 die­ną Šiau­liuo­se vyks Lie­tu­vos triat­lo­no tau­rės I eta­pas. Pa­žen­gu­sie­ji ko­vos sprin­to, olim­pi­nė­je ir olim­pi­nės es­ta­fe­tės rung­ty­se, pra­de­dan­tie­siems siū­lo­ma įveik­ti „Tri-Fun“ dis­tan­ci­ją.Bū­si­mą ren­gi­nį ži­niask­lai­dai Šiau­liuo­se pri­sta­tė VšĮ Lie­tu­vos triat­lo­no tau­rės di­rek­to­rius Aud­rius Ja­ra­mi­nas ir Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to ren­gi­nių ir pro­jek­tų va­do­vas Man­tas Mar­cin­ke­vi­čius.
„Esu šiau­lie­tis, to­dėl no­rė­jau pir­mą eta­pą at­vež­ti į Šiau­lius“, –...

Vietas išsidalijo dailiojo plaukimo atstovės

Sportas
2016 m. gegužės 25 d.
Ant­rą­ją vie­tą so­lo pro­gra­mo­je 13–15 me­tų gru­pė­je iš­ko­vo­jo Na­ta­li­ja Amb­ra­zai­tė (tre­ne­rė Kris­ti­na Za­jaus­kie­nė), tre­čią­ją – Arū­nė Van­dy­tė (15–18 me­tų gru­pė), ją tre­ni­ruo­ja tre­ne­rė Jur­ga Dim­šie­nė.
K. Za­jaus­kie­nės auk­lė­ti­nės lai­mė­jo ant­rą­ją vie­tą gru­pės pro­gra­mo­je dvie­jo­se am­žiaus ka­te­go­ri­jo­se: 13–15 ir 15–18 me­tų.
Com­bi pro­gra­mo­je (15–18 m.) lai­mė­ta ant­ro­ji vie­ta, mer­gai­tes tre­ni­ruo­ja abi tre­ne­rės: K. Za­jaus­kie­nė ir J. Dim­šie­nė.
Pir­me­ny­bė­se da­ly­va­vo per šim­tas da­ly­vių iš...

„Lingvistika – irgi poezija“

Kultūra
2016 m. gegužės 25 d.
Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­re (Kel­mės ra­jo­nas) pri­sta­ty­ta kny­ga „Ling­vis­ti­ka – ir­gi poe­zi­ja“ apie iš šio kraš­to ki­lu­sio ir prieš še­še­tą me­tų mi­ru­sio gar­saus kal­bi­nin­ko bal­tis­to pro­fe­so­riaus Al­ber­to Ro­si­no gy­ve­ni­mą bei dar­bus.Kny­gą, ku­rią 200 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu iš­lei­do Vil­niaus uni­ver­si­te­to lei­dyk­la, pa­ren­gė kal­bi­nin­ko naš­lė Gra­ži­na Ro­si­nie­nė ir Re­gi­na Venc­ku­tė.
A. Ro­si­no naš­lė ir vie­na iš kny­gos su­da­ry­to­jų Gra­ži­na Ro­si­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog 2011-ai­siais, mi­nint...

Rašytojas Lietuvoje pasiilgsta prancūzų laisvės

Kultūra
2016 m. gegužės 25 d.
Jo­niš­kio Jo­no Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos kvie­ti­mu tie­siai iš Pa­ry­žiaus at­skri­dęs ra­šy­to­jas ir žur­na­lis­tas Val­das Pa­pie­vis kar­tu su ko­le­ga Liud­vi­ku Ja­ki­ma­vi­čiu­mi pri­sta­tė sa­vo nau­ją ro­ma­ną „Odi­lė, ar­ba oro uos­tų vie­nat­vė“, ku­ria­me tar­si nie­ko ne­vyks­ta, ta­čiau kal­ba­ma apie eg­zis­ten­ci­nius da­ly­kus: gy­ve­ni­mo pra­smę, vie­nat­vę, ku­rią ir pa­čiam au­to­riui te­ko pa­tir­ti, at­vy­ku­siam gy­ven­ti į Pran­cū­zi­jos sos­ti­nę. Da­bar jis ten jau­čia­si kaip na­muo­se ir ly­gin­da­mas...

Šeduvoje – pirmasis tarptautinis perkusijos festivalis „Ritmo viražai“

Afiša
2016 m. gegužės 25 d.
Ge­gu­žės 27–29 die­no­mis Še­du­vo­je vyks pir­ma­sis Tarp­tau­ti­nis Še­du­vos per­ku­si­jos fes­ti­va­lis „Rit­mo vi­ra­žai“ (me­no va­do­vas – Ar­ka­dij Go­tes­man), ap­jung­sian­tis ir pri­sta­ty­sian­tis imp­ro­vi­za­ci­jų ir ne­ti­kė­tu­mų pil­nas mu­ša­mų­jų inst­ru­men­tų ga­li­my­bes. Fes­ti­va­ly­je kar­tu su ge­riau­siais Lie­tu­vos at­li­kė­jais da­ly­vaus ir gar­sūs pa­sau­lio mu­zi­kan­tai Tim Dai­sy iš JAV ir Pe­ter Bruun iš Da­ni­jos.„Ti­kiuo­si, kad Še­du­va taps per­ku­si­jos bib­lio­te­ka, lo­by­nu, ku­riuo...

Skaistgirio jaunuoliai tyrinėjo neveikiančias kapines

Krašto žinios
2016 m. gegužės 25 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos mo­ki­niai kar­tu su bu­vu­sia pa­vel­do­sau­gi­nin­ke, da­bar vyk­dan­čia Jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rės funk­ci­jas Vil­ma Bar­ta­šie­ne, geog­ra­fi­jos mo­ky­to­ja Lau­ra Ra­ma­naus­kie­ne pri­si­jun­gė prie pi­lie­ti­nio pro­jek­to „Aš už Lie­tu­vą!“, skir­to ar­tė­jan­čiam Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čiui, ir ty­ri­nė­jo ne­vei­kian­čias ka­pi­nes.Jau­nuo­liai fik­sa­vo ir ty­ri­nė­jo kry­žius, už­ra­šus ant jų bei pa­mink­lų, ma­ta­vo tvo­ras, var­te­lius, nu­sta­ti­nė­jo da­tas...

Ūkis keičia kryptį, ūkininkai – savo gyvenimą

Centas prie cento
2016 m. gegužės 25 d.
Da­nu­tė ir Al­gi­man­tas Le­be­džins­kai iš Šed­ba­rų kai­mo (Kel­mės r.) ir jų sū­nus Jo­nas su žmo­na Li­ja­na iš Pa­vi­gai­lių prieš pen­kio­li­ka me­tų dėl ga­li­my­bės ūki­nin­kau­ti at­si­kraus­tė iš Tau­ra­gės ra­jo­no.Šian­dien pie­no ūkį ke­ti­na keis­ti mė­si­niais gal­vi­jais. Be to, sū­nus bai­gė uni­ver­si­te­tą ir su­si­ra­do dar­bo. Jo žmo­na Li­ja­na taip pat dir­ba ir nea­ki­vaiz­džiai mo­ko­si uni­ver­si­te­te. Jau­na šei­ma sua­be­jo­jo, ar ga­lės atei­ty­je pra­gy­ven­ti iš ne­di­de­lio ūkio.Al­gi­man­to Le­be­džins­ko pro­fe­si­ja –...

Seimo narys V. Simulik stabdo narystę aljanse „Už taiką ir laisvę“

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 24 d.
Sei­mo na­rys Va­le­ri­jus Si­mu­lik priė­mė spren­di­mą stab­dy­ti sa­vo na­rys­tę al­jan­se „Už tai­ką ir lais­vę“ ir nu­trauk­ti bet ko­kį bend­ra­dar­bia­vi­mą tiek su juo, tiek su al­jan­sui pri­klau­san­čiu Lat­vi­jos Atei­ties ty­ri­mų ins­ti­tu­tu.„Ma­no, kaip Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) na­rio, no­rai ir tiks­lai bu­vo ele­men­ta­rūs: bend­ra­dar­bia­vi­mas, ko­mu­ni­ka­ci­ja, švie­čiamoji veik­la – ir Lie­tu­vos po­žiū­rio bei po­zi­ci­jų Ru­si­jos at­žvil­giu, taip pat ir pa­bė­gė­lių ir ki­tais klau­si­mais...

Kas antros bendrovės vadovui mažės alga (7)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. gegužės 24 d.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės pu­sės kont­ro­liuo­ja­mų bend­ro­vių va­do­vų at­ly­gi­ni­mai nuo lie­pos 1 die­nos ma­ži­na­mi 15–20 pro­cen­tų. Vos 50 cen­tų di­dės vie­nin­te­lio bend­ro­vės „Šiau­lių ener­gi­ja“ va­do­vo at­ly­gi­ni­mas.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je in­for­ma­vo sa­vo įsa­ky­mu nu­sta­tęs aš­tuo­nių kont­ro­liuo­ja­mų bend­ro­vių va­do­vų at­ly­gi­ni­mus.
Jie įsi­ga­lios nuo lie­pos 1 die­nos.
Per­žiū­ra pa­da­ry­ta pa­gal Vy­riau­sy­bės...

Tarybos dėmesys nukrypo į Slaugos skyrių

Budintis reporteris
2016 m. gegužės 24 d.
Šiau­lių ra­jo­no Ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tas do­mė­jo­si at­ski­ra­me na­me­ly­je įsi­kū­ru­siu Kur­šė­nų li­go­ni­nės Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riu­mi. Šiai iš­vy­kai Ta­ry­bos na­rius pa­ska­ti­no vie­nas įvy­kis.
Ra­jo­no ta­ry­bos Svei­ka­tos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je Ta­ry­bos na­rė Ro­ma Alb­ri­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo at­ve­jį, kai sun­kų li­go­nį, gy­dy­tą Kur­šė­nų li­go­ni­nės Pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos sky­riu­je, iš pa­sta­to pir­mo­jo aukš­to te­ko ran­ko­mis ga­ben­ti į...

PAPILĖS SUSANINAS (8)

Budintis reporteris
2016 m. gegužės 24 d.
Vilius PURONAS

Ne­ži­nia, ar da­bar­ti­nė kar­ta ką nors gir­dė­jo apie Iva­ną Su­sa­ni­ną, ku­rio žyg­dar­biu mus pa­trio­tiz­mo mo­kė? Prie ca­ro – Ru­si­jai mo­ti­nė­lei, so­viet­me­čiu – ta­ry­bi­nei Tė­vy­nei...
Su­sa­ni­nas Iva­nas Osi­po­vi­čius (?–1613) – ru­sų tau­tos did­vy­ris, pa­trio­tiz­mo švy­tu­rys. Vi­suo­se TSRS is­to­ri­jos va­do­vė­liuo­se ir en­cik­lo­pe­di­jo­se pa­sa­ko­ja­ma, kad šis drą­suo­lis pa­si­siū­lė oku­pan­tų (lie­tu­vių-len­kų) bū­rį per­ves­ti per gū­džias gi­rias. Į gū­du­mas, į tam­sias tank­mes, į...

Ugniagesių savanorių šventėje – rekordas ir įsižiebiančios problemos

Teisėtvarka
2016 m. gegužės 24 d.
Šeš­ta­die­nį Ža­ga­rė­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) poil­sio zo­no­je po Žvel­gai­čio eže­rą laks­tė ka­te­riai, tryš­ko van­dens fon­ta­nai iš gu­mi­nių žar­nų, aukš­čio mė­gė­jai ri­kia­vo­si į ei­lę, no­rė­da­mi pa­kil­ti 42 met­rų bokš­te­liu ir čia pat siek­ta re­kor­do – kuo dau­giau ug­nia­ge­sių tu­rė­jo tilp­ti ant vie­no au­to­mo­bi­lio cis­ter­nos. Ša­lies sa­va­no­rių ug­nia­ge­sių šven­tė­je, ku­rio­je pa­si­ro­dė ir gau­sios ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pa­jė­gos, apie pro­ble­mas vie­šai ne­kal­bė­ta, ta­čiau pa­tys da­ly­viai at­vi­ra­vo, kad sa­va­no­rys­tės idė­ja šio­je...

Imtynininkės ėmėsi tarptautiniame turnyre (1)

Sportas
2016 m. gegužės 24 d.
Var­žy­boms bu­vo ak­re­di­tuo­tos Iz­rae­lio ir Ka­zachs­ta­no im­ty­nių rink­ti­nės, bet jos neat­vy­ko. Gau­siau­sia de­le­ga­ci­ja bu­vo Bal­ta­ru­si­jos – 19 im­ty­ni­nin­kių.
Šiau­lie­čių mer­gi­nų ko­man­dą su­da­rė Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos, spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ bei aso­cia­ci­jos „Sau­lės mies­to at­le­ti­kos klu­bo“ auk­lė­ti­nės – star­ta­vo 26 im­ty­ni­nin­kės.
Pir­mą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo Ves­ti­na Da­ni­se­vi­čiū­tė (2003 m., 38 kg) ir Ga­bi­ja Di­ly­tė (2003 m., 43 kg). Nu­ga­lė­to­jas...

„Vairas-Kalvis“ įveikė „Baltrex-Šiaulių“ klubą

Sportas
2016 m. gegužės 24 d.
Per­ga­lę vai­rie­čiai pa­sie­kė ne­pai­sant to, kad jiems ne­ga­lė­jo pa­dė­ti net ke­tu­ri pa­grin­di­nės su­dė­ties žai­dė­jai, šiuo me­tu su Lie­tu­vos reg­bio-7 rink­ti­ne da­ly­vau­jan­tys tur­ny­re Pran­cū­zi­jo­je. „Balt­rex-Šiau­liai“ at­si­sa­kė iš­leis­ti žai­dė­jus į rink­ti­nę ir ruo­šė­si LRF tau­rės ko­voms.
Nu­ga­lė­to­jams 12 taš­kų pel­nė Kęs­tu­tis Mar­ci­šaus­kas, 5 – Jus­ti­nas Ur­bo­nas. „Balt­rex-Šiau­lių“ gre­to­se 5 taš­kais pa­si­žy­mė­jo Vy­tau­tas Poš­kus, 3 – Vy­ta­ras Bloš­kys.
„Nuo­tai­kos po to­kių rung­ty­nių yra ge­ros...

Varžėsi Baltijos šalių galiūnai

Sportas
2016 m. gegužės 24 d.
Čem­pio­na­tą lai­mė­jo da­bar Ai­ri­jo­je gy­ve­nan­tis Vy­tau­tas La­las, su­rin­kęs 98 taš­kus.
V. La­las nu­ga­lė­jo pen­kio­se čem­pio­na­to rung­ty­se iš sep­ty­nių. Aukš­čiau­siai iš­me­tė 25 ki­log­ra­mus sve­rian­čią sta­ti­nę, dau­giau­siai kar­tų per mi­nu­tę iš­kė­lė 135 kg svo­rio „rąs­tą“, to­liau­siai nu­ne­šė du la­ga­mi­nus, ku­rių kiek­vie­nas sve­ria 120 kg, de­šimt kar­tų pa­kė­lė 320 kg sve­rian­čius „bum­bo­lus“.
Čem­pio­na­to da­ly­viams taip pat rei­kė­jo kuo il­giau iš­ties­to­je ran­ko­je iš­lai­ky­ti „varž­tus“, vers­ti bei at­kel­ti...

Kuršėnai šventė gimtadienį (6)

Krašto žinios
2016 m. gegužės 24 d.
Tris sa­vait­ga­lio die­nas įvai­rio­se mies­to vie­to­se šur­mu­lia­vo šven­tė „Kur­šė­nai – puo­džių sos­ti­nė“, skir­ta jo 435-osioms įkū­ri­mo me­ti­nėms. Bu­vo daug dai­nų, šo­kių ir įvai­rių at­rak­ci­jų.
Šven­ti­nių ren­gi­nių ma­ra­to­nas pra­si­dė­jo penk­ta­die­nį Kul­tū­ros cent­re Lau­ry­no Ivins­kio pre­mi­jos už ge­riau­sią šių me­tų lie­tu­viš­ką ka­len­do­rių įtei­ki­mu. Ja įver­tin­tas „2016 m. Že­mai­tiu ka­len­duo­rios“.
Kon­cer­ta­vo mies­to Me­no mo­kyk­los ko­lek­ty­vai ir sve­čiai iš už­sie­nio.
Pa­ro­do­je „Sug­rį­ži­mai“ eks­po­nuo­ja­mi...

Muziejų naktį atgimė daiktų istorijos (1)

Krašto žinios
2016 m. gegužės 24 d.
Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je praė­ju­sį penk­ta­die­nį įvai­rių ko­lek­ci­jų pri­sta­ty­mu, ki­no fil­mo žiū­rė­ji­mu po at­vi­ru dan­gu­mi ir nak­ti­ne eks­kur­si­ja pa­mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė mu­zie­jų die­na.Di­de­lio su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė prie bu­vu­sio Kel­mės dva­ro su­va­žia­vu­si ret­ro tech­ni­ka – 21 ta­ry­bi­nių lai­kų au­to­mo­bi­lis ir mo­to­cik­las.
Va­sa­riš­kas penk­ta­die­nio va­ka­ras prie Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus į Tarp­tau­ti­nei mu­zie­jų die­nai skir­tą Mu­zie­jų nak­ties ren­gi­nį su­trau­kė daug kel­miš­kių ir sve­čių.
Pir­mą sy­kį...

Sukvietė šei­my­ni­nis mu­zi­ka­vi­mas

Krašto žinios
2016 m. gegužės 24 d.
Pa­sak ren­gi­nio ve­dė­jų Al­do­nos Sav­či­kie­nės ir Dai­vos Kvau­kie­nės, dau­gu­ma at­li­kė­jų mu­zi­kos mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai, lan­kan­tys pa­mo­kas. Jie pa­ra­gi­no į pro­gra­mą įsi­jung­ti sa­vo bro­lius ar se­se­ris, tė­ve­lius, ku­rie yra anks­čiau gro­ję, dai­na­vę, o da­bar tam ne­bes­ki­ria lai­ko. Išd­rį­so de­biu­tuo­ti ir mu­zi­kuo­jan­tys pir­mi mė­ne­siai.
Kū­ri­nius pa­rin­ko at­li­kė­jams ir pa­dė­jo pa­si­ruoš­ti Nau­jo­sios Ak­me­nės mu­zi­kos mo­kyk­los pe­da­go­gai Lo­re­ta Rim­ku­vie­nė, Sil­va Dums­kie­nė, Ri­man­tas...

Vyriausia pakruojietė sulaukė 105-ojo jubiliejaus

Krašto žinios
2016 m. gegužės 24 d.
Penk­ta­die­nį pa­kruo­jie­tė Ma­ri­ja Lo­die­nė prii­mi­nė­jo svei­ki­ni­mus 105-ojo ju­bi­lie­jaus pro­ga. Ji – se­niau­sia ra­jo­no gy­ven­to­ja.Il­gaam­žę svei­ki­no ar­ti­mie­ji, Sa­vi­val­dy­bės ir se­niū­ni­jos va­do­vai bei dar­buo­to­jai.
Iš Prie­nų ki­lu­si M. Lo­die­nė jau dau­giau nei ket­vir­tį am­žiaus gy­ve­na sū­naus Gin­ta­ro šei­mo­je. Į Pak­ruo­jį il­gaam­žė per­si­kė­lė 1989–iaisiais, li­ku­si naš­lė.
„Išė­jus į Am­ži­ny­bę tė­ve­liui, ma­ma ne iš kar­to su­ti­ko pa­lik­ti jų abie­jų ran­ko­mis su­kur­tą šei­mos so­dy­bą Prie­nuo­se...

Aikštės medžių likimą lėmė komisija (3)

Krašto žinios
2016 m. gegužės 24 d.
Kur­šė­nų mies­to cent­re esan­ti Lau­ry­no Ivins­kio aikš­tė yra pa­ki­tu­si neat­pa­žįs­ta­mai. At­lie­ka­ma jos re­konst­ruk­ci­ja. Še­šė­lius dar me­ta aikš­tės pa­kraš­čiuo­se esan­tys me­džiai, bet ir ne vie­no jų li­ki­mas jau yra nu­spręs­tas.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja su­si­rin­ko Kur­šė­nuo­se, Lau­ry­no Ivins­kio aikš­tė­je. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Alf­re­das Bud­rys, Tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas, in­for­ma­vo, kad ją su­da­rė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ta­ry­bos...

Treniruotės sėkmę lemia ir muzika, ir trenerio charizma

Sveikata
2016 m. gegužės 24 d.
Šiau­liuo­se ap­si­lan­kęs spor­to ir svei­kos gy­ven­se­nos ju­dė­ji­mo „My He­ro“ tre­ne­ris vil­nie­tis Ig­nas Ba­kė­jus Šiau­lių uni­ver­si­te­to kie­me­ly­je ve­dė daug iš­tver­mės pa­rei­ka­la­vu­sią „In­sa­ni­ty“ spor­to pro­gra­mos tre­ni­ruo­tę. Pa­gal šią pro­gra­mą tre­ni­ruo­ja­si be­maž 25 mi­li­jo­nai žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je.
I. Ba­kė­jus Šiau­lių spor­tuo­to­jų kvie­ti­mu už­su­ko iš su­si­ti­ki­mo Pas­va­ly­je, kur taip pat ve­dė tre­ni­ruo­tę ir pa­skai­tą apie svei­ką gy­ven­se­ną ir mi­ty­bą. Nors tą die­ną tre­ne­rio lau­kė...

Kojinių mezgimo čempionatas – Saulės mūšio metams (3)

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­tai
2016 m. gegužės 24 d.
Į Rad­vi­liš­ky­je su­reng­tą sep­tin­tą­jį ko­ji­nių mez­gi­mo čem­pio­na­tą šiemet su­va­žia­vo ke­tu­rios de­šim­tys mez­gė­jų. Gau­sia­me lie­tu­vių bū­ry­je sau­lės mo­ty­vą ko­ji­nė­se mez­gė ir mez­gė­jos iš Lat­vi­jos. Vie­ną iš jų ly­dė­jo ypa­tin­ga sėk­mė – lat­vė Van­da Po­di­na ta­po čem­pio­na­to nu­ga­lė­to­ja.Šių­me­čia­me čem­pio­na­te „Et­ni­niai są­skam­biai – sau­lės ženk­las“ vir­ba­lus į ran­kas paė­mė 40 mez­gė­jų iš įvai­riau­sių ša­lies kam­pe­lių. Dau­giau­sia – ra­jo­no mez­gė­jų – rad­vi­liš­kie­čių, bai­so­ga­lie­čių, pa­kir­ši­nie­čių, še­du­vių, šiau­lė­niš­kių, taip pat Vi­sa­gi­no...

Dienos populiariausi


Sportas

Šeš­ta­die­nį Šiau­liuo­se vyk­sian­čios Olim­pi­nės die­nos da­ly­viams ne­mo­ka­mai siū­lo­ma iš­ban­dy­ti 45 spor­ti­nes veik­las...

Centas prie cento

Da­nu­tė ir Al­gi­man­tas Le­be­džins­kai iš Šed­ba­rų kai­mo (Kel­mės r.) ir jų sū­nus Jo­nas su žmo­na Li­ja­na iš Pa­vi­gai­lių prieš...

Atolankos

Kaip grei­tai bė­ga lai­kas... Ro­dos, dar va­kar, pra­si­dė­jus fo­to­me­no są­jū­džiui, vie­nas iš ak­ty­viau­sių­jų jo da­ly­vių, vis...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

„Žais­ki­te ir ne­truk­dy­ki­te žais­ti ki­tiems“ – sa­ko žai­dė­jas, kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų kri­ti­kas Ar­tū­ras Ru­mian­ce­vas...

Iš to­li ma­ty­ti vi­du­ry pla­taus ja­vų lau­ko au­gan­tis iš­la­kus ąžuo­las. Me­dis nu­džiu­vęs. Ja­me iš­kal­tas an­ge­las bei...

Iš Jo­niš­kio ki­lu­si me­ni­nin­kė Jo­li­ta Vait­ku­tė nuo­lat ste­bi­na sa­vo kū­ry­ba – šį­kart ji pa­sie­kė nau­ją Lie­tu­vos re­kor­dą –...

Te­re­sė ir Pra­nas Bart­kai – vie­nin­te­liai Kel­mės ra­jo­no Lio­lių se­niū­ni­jos Sen­lio­lių kai­mo gy­ven­to­jai. Jų gy­ve­ni­mas du...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [45654]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [47275]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai