(detali)
Prisijungti Registruotis
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Dei­man­tė DA­NI­KAUS­KIE­NĖ
Gamink ir balsuok
Dei­man­tė DA­NI­KAUS­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Menų inkubatoriui neliko jokios prošvaistės (23)

2015 m. balandžio 21 d.
Šiau­lių me­nų in­ku­ba­to­riaus rei­ka­lai ati­de­da­mi dar dau­giau nei mė­ne­siui. Va­kar apie tai in­for­ma­vęs Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Eduar­das Bi­vai­nis pa­reiš­kė, jog pro­jek­tą įgy­ven­din­ti ne­rea­lu.
Pir­mą­ją sa­vo spau­dos kon­fe­ren­ci­ją su­ren­gęs di­rek­to­rius tei­gė su­si­pa­ži­nęs su „ob­jek­tu“. Spė­jo per pir­mą­ją dar­bo sa­vai­tę pa­ma­ty­ti, ko­kios būk­lės yra Me­nų in­ku­ba­to­rius.
„Vaiz­das ne­džiu­gi­nan­tis, – pa­si­da­li­jo įspū­džiu E. Bi­vai­nis. – Pro­jek­to baig­tis...

Linkuvietis prisipažino nužudęs draugę (5)

2015 m. balandžio 21 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas lei­do trims mė­ne­siams suim­ti nuo ba­lan­džio 11 die­nos ieš­ko­tos lin­ku­vie­tės 21-erių Sa­man­tos Ra­kaus­kai­tės su­gy­ven­ti­nį Ša­rū­ną Že­mai­tį. Pris­paus­tas įro­dy­mų, jis pri­si­pa­ži­no įvyk­dęs žmog­žu­dys­tę ir pa­ro­dė, kur pa­slėp­tas kū­nas.Ty­ri­mui va­do­vau­jan­čios Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rės Jū­ra­tės Ta­ma­šaus­kie­nės tei­gi­mu, įta­ria­ma­sis žmog­žu­dys­te sa­kė ne­pri­si­me­nan­tis, dėl ko vis­kas įvy­ko.Šeš­ta­die­nį, po de­vy­nių ry­to, į Šiau­lių apy­lin­kės teis­mą, kur tu­rė­jo bū­ti pa­skir­ta...

Ar ligonis dėl mirties visada pats kaltas? (13)

2015 m. balandžio 21 d.

Pa­siun­tė į die­nos sta­cio­na­rą
Praė­ju­sių me­tų lapk­ri­tį 47-erių me­tų Aud­ro­nį Mo­tie­jų Sa­ba­liaus­ką pa­lai­do­ju­si, 20 me­tų su juo kar­tu gy­ve­nu­si Zi­ta Ja­kov­le­va dar ir da­bar sun­kiai ren­ka žo­džius, pri­si­min­da­ma ne­lem­tą gy­dy­mo is­to­ri­ją.
Gy­ve­ni­mo drau­gas pra­stai pa­si­ju­to anks­tų 2014-ųjų spa­lio 31-osios ry­tą. Jam svai­go ir la­bai skau­dė­jo gal­vą, akys bi­jo­jo švie­sos. Vie­tos bend­ruo­me­nės slau­gy­to­ja, įver­ti­nu­si būk­lę, pa­sa­kė, kad vy­riš­kį rei­kia gul­dy­ti į li­go­ni­nę.
Ta­čiau...

Mokyklų naujienosDaugiau

R. Baš­kie­nė vai­kams at­sklei­dė įvai­rių dar­bo Sei­me de­ta­lių, pa­sa­ko­jo apie ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų veik­lą, Sei­mo po­sė­džius...

Gimnazijos penkių mokinių ir šešių mokytojų grupė dalyvavo Turkijos Eregli mieste surengtoje projekto veiklos savaitėje. Ten viešėjo ir...

Laureatais tapo bei Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse, rugsėjo 17–22 dienomis vyksiančiame Milane (Italija), Lietuvai...

Mokiniai kaups surinktą medžiagą aplankuose, jeigu norės, rinks pašto ženklų kolekciją, gamins maketus, kurs filmus, kuriuos pristatys...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Svajonių neįgyvendinantis žmogus tik egzistuoja. Lygiai kaip ir valstybės ilgalaikės pažangos strategijos „Lietuva – 2030“ kūrėjai...

Nuo šiol valstybei priklausančių įmonių valdybos bus sudaromos kitaip. Bent trečdalį didžiųjų įmonių valdybų turės sudaryti ne valstybės tarnautojai...

Rūta JANKUVIENĖ

Šiaulių miesto meras nepartinis Artūras Visockas ir naujoji Taryba pradėjo strigti nuo pirmųjų žingsnių. Politikos...


Sidas AKSOMAITIS, „Respublikos“ žurnalistas
Žuvis ieško, kur giliau, žmogus – kur geriau. O šalies valdžia, kurios...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami parsisiųsti PDF failą, įveskite isigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Mėnesio kulinarės virtuvė – ne vien iš studentiškų pajamų (1)

Budintis reporteris
2015 m. balandžio 21 d.
Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to far­ma­ci­jos spe­cia­ly­bės penk­to kur­so stu­den­tė, kur­šė­niš­kė Ir­ma Var­ga­ly­tė ta­po ge­riau­sia ko­vo mė­ne­sio ku­li­na­re. Skai­ty­to­jai įver­ti­no jos pa­siū­ly­mą, kaip pa­tiek­ti viš­tie­nos sa­lo­tas su ka­ra­me­li­zuo­tais ana­na­sais.Re­dak­ci­ja ku­li­na­rę ap­do­va­no­jo kny­ga „Šiuo­lai­ki­nė lie­tu­vių vir­tu­vė. Tra­di­ci­jos ir da­bar­tis“.I. Var­ga­ly­tė ku­li­na­ri­jai ski­ria­mą lai­ką va­di­na gy­ve­ni­mo at­gai­va.
„Ir kuo daž­niau su­kuo­si vir­tu­vė­je –...

Krepšininkės viešėjo JAV

Sportas
2015 m. balandžio 21 d.
Ke­tu­rios jau­nos krep­ši­nin­kės, tarp jų ir šiau­lie­tė Dia­na Ja­tu­ly­tė, ly­di­mos Šiau­lių krep­ši­nio aka­de­mi­jos „Sau­lė“ di­rek­to­riaus Do­na­to Sla­ni­nos, vie­šė­jo Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se.
JAV vy­riau­sy­bės kar­tu su Te­ne­sio uni­ver­si­te­to Spor­to, tai­kos ir vi­suo­me­nės cent­ru or­ga­ni­zuo­ja­mo­je pro­gra­mo­je da­ly­va­vo po ke­tu­rias 13–18 me­tų at­sto­ves iš Lie­tu­vos, Gru­zi­jos, Uk­rai­nos, Len­ki­jos ir Bal­ta­ru­si­jos. Prog­ra­mos tiks­las – ska­tin­ti vi­so pa­sau­lio mo­te­ris...

Kelmės „Vilties“ projektas nebus laidojamas

Krašto žinios
2015 m. balandžio 21 d.
Ba­lan­džio 3-ią­ją „Šiau­lių kraš­te“, straips­ny­je „Neį­ga­lių­jų vil­tį lai­do­ja Kel­mės ta­ry­ba“, ra­šy­ta apie spren­di­mą nu­trauk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mą „Vil­ties“ bend­ri­jos gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mų sta­ty­bą ir į ES fon­dus grą­žin­ti pu­sę mi­li­jo­no li­tų, ku­rie jau bu­vo iš­leis­ti ko­mu­ni­ka­ci­joms, pa­ma­tams ir da­liai sie­nų. Nau­jo­ji Ta­ry­ba spren­di­mą tu­rės at­šauk­ti.Kaip jau ra­šy­ta „Šiau­lių kraš­te“, Kel­mė­je la­bai rei­kė­jo glo­bos na­mų su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nėms. „Vil­ties“ bend­ri­ja pa­ren­gė pro­jek­tą...

Pertvarką Paragių muziejuje siūlo studentai

Krašto žinios
2015 m. balandžio 21 d.
Laz­dy­nų Pe­lė­dos mu­zie­jaus Pa­ra­giuo­se eks­po­zi­ci­jų sa­lės at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tus pa­ren­gė Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Tel­šių fa­kul­te­tas, ge­riau­si jų ap­tar­ti praė­ju­sią sa­vai­tę. Su­ma­ny­mus no­ri­ma rea­li­zuo­ti jau ki­tą­met, kai bus mi­ni­mas Laz­dy­nų Pe­lė­dos me­mo­ria­li­nės eks­po­zi­ci­jos įkū­ri­mo 50-me­tis.Pa­ra­giuo­se su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je „Laz­dy­nų Pe­lė­dos me­mo­ria­li­nės eks­po­zi­ci­jos per­spek­ty­vos ir vi­zi­jos“ Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos Tel­šių fa­kul­te­to de­ka­nas...

Kalbos dovana slypi smegenų labirintuose

Sveikata
2015 m. balandžio 21 d.
Iki 6 me­tų vai­ko sme­ge­nys – ak­ty­viau­sios. Paaug­lys­tė­je „ga­li­my­bių lan­gai“ pri­si­ve­ria. Ne­rei­kia lauk­ti mo­kyk­li­nio am­žiaus, kad im­tum mo­ky­ti vai­kus. Taip praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių uni­ver­si­te­te su­reng­ta­me II Bal­ti­jos ša­lių lo­go­pe­dų kong­re­se kal­bė­jo gy­dy­to­ja vai­kų neu­ro­lo­gė Ind­rė Ba­ka­nie­nė. Kong­re­se Eu­ro­pos ša­lių moks­li­nin­kai svars­tė apie neu­ro­lo­gi­nius kal­bė­ji­mo bei kal­bos su­tri­ki­mus.Vai­kų neu­ro­lo­gė Ind­rė Ba­ka­nie­nė, Vai­kų rea­bi­li­ta­ci­jos li­go­ni­nės „Lop­še­lis“...

Orai: atkeliauja dar viena šilumos porcija

Paskutinis
2015 m. balandžio 21 d.
Šian­dien to­liau pūs šiau­rys, tik kiek silp­nes­nis. Nors dan­gu­mi plauks de­be­sys, lie­taus ne­su­lauk­si­me. Vil­niaus ir Kau­no apy­lin­kė­se, nak­tį ir ry­te, tem­pe­ra­tū­ra svy­ruos tarp 2–4 laips­nių. Vy­raus ma­žas de­be­suo­tu­mas. Įdie­no­jus oras šils iki 10–11 laips­nių. De­be­sys vis pri­dengs sau­lę. Šiau­liuo­se, pir­mo­je pa­ros pu­sė­je, bus gied­ra. Ter­mo­met­rai fik­suos 1–4 laips­nius ši­lu­mos. Die­nos me­tu dan­gus ap­niuks, kri­tu­lių ne­nu­ma­to­ma. Tem­pe­ra­tū­ra kils iki 10 laips­nių. Pa­jū­ry­je, tam­siuo­ju...

Ekskursija – po Seimą

Mokyklų naujienos
2015 m. balandžio 21 d.
R. Baš­kie­nė vai­kams at­sklei­dė įvai­rių dar­bo Sei­me de­ta­lių, pa­sa­ko­jo apie ko­mi­te­tų ir ko­mi­si­jų veik­lą, Sei­mo po­sė­džius, ren­gia­mas kon­fe­ren­ci­jas, tarp­tau­ti­nius ren­gi­nius, už­sie­nio ša­lių po­li­ti­kų vi­zi­tus ir pa­na­šiai.
Sei­mo na­rė ra­gi­no vai­kus bū­ti ak­ty­viems, žin­gei­diems, mo­ky­tis už­sie­nio kal­bų, ta­čiau la­biau­siai gerb­ti ir puo­se­lė­ti lie­tu­vių kal­bą, kul­tū­rą, pa­pro­čius ir tra­di­ci­jas.
Kur­šė­niš­kiai ste­bė­jo Sei­mo po­sė­dį. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jų sa­lė­je mo­ki­niai da­ly­va­vo...

Dienos populiariausiKelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Ke­tu­rios jau­nos krep­ši­nin­kės, tarp jų ir šiau­lie­tė Dia­na Ja­tu­ly­tė, ly­di­mos Šiau­lių krep­ši­nio aka­de­mi­jos „Sau­lė“...

Keturi kampai

Dygsnis po dygsnio – ir po adata ant medžiagos plečiasi pasaulis. Kuršėniškė Edita Pleškaitė kantriai kryželiu trečius metus siuvinėja...

Centas prie cento

Elektroninės komercijos konsultantas šiaulietis Vytautas Vorobjovas įsitikinęs – verslininkams nereikia kelti klausimo, ar verta...

Atolankos

Romualda ir Vytautas VAITKAI Žagarėje (Joniškio rajonas) pažįsta kiekvieną vyresnės kartos žmogų. Per jų mintis perbėgę daugelio gyvenimai...

imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Šian­dien Šiau­lių kon­cer­tų sa­lė­je „Sau­lė“ šo­kių an­samb­lis „Žel­me­nė­liai“ mi­nės sa­vo 45-ąjį gim­ta­die­nį. Į kon­cer­tą „Dan­guj pra­žy­dę...

Ko­kia kū­ry­bos ter­pė bu­vo so­viet­me­čiu, ko­kios ek­vi­lib­ris­ti­kos te­ko im­tis sie­kiant iš­veng­ti cen­zū­ros...

Jo­niš­kie­tė Zel­ma Kru­pe­lie­nė vi­są gy­ve­ni­mą dir­ba slau­gy­to­ja, ta­čiau jau 20 me­tų ji ne­si­ski­ria ir su fo­toa­pa­ra­tu...

Saveikių kaimo (Šiaulių rajonas) pakraštyje ganosi būrelis nedaug kam matytų gyvūnų. Tai – iš Čilės parvežti verslininko, ūkininko Raimondo Neverdausko...

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai