(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ, šiaulietė
Gamink ir BALSUOK
Lau­ra BAG­DO­NAI­TĖ, šiaulietė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Į Šiaulius parvežta olimpinė bronza

2016 m. rugpjūčio 26 d.
Va­kar Šiau­liuo­se, Pri­si­kė­li­mo aikš­tės skve­re, iš­kil­min­gai su­tik­ti iš Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nių žai­dy­nių su bron­zos me­da­liais su­grį­žę bai­da­ri­nin­kai Au­ri­mas Lan­kas ir Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas. Olim­pi­niai me­da­liai į Šiau­lius par­vež­ti po 20 me­tų per­trau­kos. 1996 me­tais iš At­lan­tos olim­pia­dos į Šiau­lius su bron­zos me­da­liu grį­žo krep­ši­nin­kas Min­dau­gas Žu­kaus­kas.
Spor­ti­nin­kai į Lie­tu­vą par­skri­do nak­tį į ket­vir­ta­die­nį. Vil­niaus oro uos­te juos pa­si­ti­ko drau­gai, gi­mi­nės...

Šiau­lių Pom­pė­ją ty­ri­nės ir atei­nan­čios kar­tos

2016 m. rugpjūčio 26 d.
Šiau­lių Pom­pė­ją ty­ri­nės ir atei­nan­čios kar­tosŠiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus Ar­cheo­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ja Aud­ro­nė Ša­pai­tė šią va­sa­rą ban­dė at­skleis­ti Šiau­lių se­na­mies­čio pa­slap­tis. Ar po Šiau­lių Pri­si­kė­li­mo aikš­te ga­li sly­pė­ti sa­va Pom­pė­ja?– Ko­kia jums, kaip ar­cheo­lo­gei, ši va­sa­ra?– Mū­sų va­sa­ros vi­sa­da yra ne­prog­no­zuo­ja­mos. Šią va­sa­rą ap­siė­miau da­ry­ti tik vie­ną pro­jek­tą – Šiau­lių mies­to Pri­si­kė­li­mo aikš­tės.
Ty­ri­mai tru­ko nuo lie­pos 11 iki rugp­jū­čio 3 die­nos. Plo­tas – be­veik 77 kvad­ra­tai...

Juostomis pinta svajonė (1)

2016 m. rugpjūčio 25 d.
Jus­tės ir Do­vy­do Li­pins­kų kie­me žy­di gel­to­nos sau­lėg­rą­žos. Na­muo­se kve­pia žo­le­lių ar­ba­ta su me­du­mi, ant sta­lo de­ga ran­kų dar­bo vaš­ki­nė žva­kė, su vai­kais žai­džian­tys ka­ti­nai lau­kia pro­gos ne­pas­te­bė­ti pa­ra­gau­ti šei­mi­nin­kų ga­min­to ož­kos pie­no sū­rio. O užuo­lai­das lan­guo­se at­sto­ja Jus­tės kur­ti dra­bu­žiai, ta­pę jau­nos šei­mos vers­lu.Prieš tre­jus me­tus į gim­tuo­sius Šiau­lius su­grį­žę Li­pins­kai ne­tu­rė­jo gy­ve­na­mo­sios vie­tos, ta­čiau ne­no­rė­jo glaus­tis pas gi­mi­nai­čius. Tad su dviem...

Su pa­kly­dė­le ne­štu­vuo­se

2016 m. rugpjūčio 25 d.
Ant­ra­die­nio va­ka­rą ant ko­jų bu­vo su­kel­tos gau­sios Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­jė­gos ieš­ko­ti miš­ke pa­si­kly­du­sios se­no­lės. Ras­tą pa­kly­dė­lę pa­rei­gū­nai sa­va­dar­biais ne­štu­vais iš miš­ko ne­šė apie tris ki­lo­met­rus.
Į po­li­ci­ją ant­ra­die­nio pa­va­ka­rę krei­pė­si su­ne­ri­mę 85 metų mo­ters ar­ti­mie­ji, bergž­džiai ban­dę sa­vo jė­go­mis su­ras­ti miš­ke din­gu­sią se­no­lę. Pa­rei­gū­nams jie pa­sa­ko­jo, kad gar­baus am­žiaus mo­te­ris kar­tu su su­tuok­ti­niu ant­ra­die­nio ry­tą au­to­bu­su iš Šiau­lių at­vy­ko į...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau


NE­GI ŠAU­LIU­KAS PA­SE­NO? Ži­no­ma, kad ne! Vi­si mes jį lan­ko­me: ir šiau­lie­čiai, ir vil­nie­čiai, ir tu­ris­tai, ir...


Jot­vin­gių Kry­žiaus Ri­te­rių Or­di­nas bu­vo įkur­tas XV a. Lie­tu­vos Di­džio­jo­je Kuni­gaikštystėje. Jį su­da­rė se­no­sios...

Apie eko­no­mi­ką ga­li­ma ra­šy­ti įvai­riai, net ir ro­ma­nai ga­li bū­ti su gi­lio­mis eko­no­mi­nė­mis įžval­go­mis. Kas...

Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė Lai­ma And­ri­kie­nė ma­no, kad Lie­tu­vos val­džios ne­veik­lu­mas bei il­ga­lai­kės...

KONKURSAS „Grybų grybai“Daugiau

Gry­bus nu­fo­tog­ra­fa­vęs jos vy­ras sa­kė, jog nie­ka­da ne­bū­tų pa­gal­vo­jęs, kad tai ba­ra­vy­kai, nes bū­tų ma­nęs, jog tai –...

Politikų tribūnaDaugiau

Vil­nius, rugp­jū­čio 8 d. (EL­TA).
Po bak­te­ri­jo­mis už­krės­tų kol­dū­nų skan­da­lo že­mės ūkio mi­nist­rė Vir­gi­ni­ja...

Šiau­lių ap­skri­ty­je Sei­mo rin­ki­mams pra­dė­jo dirb­ti sep­ty­nių vien­man­da­čių rin­ki­mų apy­gar­dų ko­mi­si­jos. „Šiau­lių kraš­tas“...

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pa­skel­bė po­li­ti­kų bei vals­ty­bės tar­nau­to­jų 2015 me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas...

Ne pir­mą mė­ne­sį Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je dis­ku­tuo­ja­ma apie VšĮ Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so to­les­nės sta­ty­bos...

Daug ga­na šar­vų bran­gių­jų
Ir šal­mai iš auk­so bu­vo
Ir ži­bė­ję, kaip tik stik­las,
Ir vi­sa gra­ži šar­vuo­tė
Iš­vei­zė­jo...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Kariai Kūdikių namams pastatė tvorą

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės su­tri­ku­sio vys­ty­mo­si kū­di­kių na­mams ofi­cia­liai per­duo­ta nau­ja tvo­ra, jos įren­gi­mą fi­nan­sa­vo JAV am­ba­sa­da, bend­ra­dar­biau­da­ma su JAV gy­ny­bos de­par­ta­men­tu ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne.Pa­sak ka­riš­kių, pa­grin­di­nis pro­jek­to tiks­las – se­ną, hi­gie­nos ir sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mų nea­ti­tin­kan­čią tvo­rą pa­keis­ti nau­ja, pa­ge­rin­ti Kū­di­kių na­mų inf­rast­ruk­tū­rą ir su­kur­ti sau­ges­nę ap­lin­ką vai­kams.
Sim­bo­li­nę tvo­ros per­da­vi­mo juos­tą...

Garbės piliečiu Valdas Adamkus patvirtintas ir plojimais

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Už šį spren­di­mą bal­sa­vo vi­si 27 po­sė­dy­je da­ly­va­vę Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­riai. Pas­kel­bus bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tą mies­to Ta­ry­bos na­riai vie­nin­gai at­si­sto­jo ir spren­di­mą pa­svei­ki­no ap­lo­dis­men­tais.
Šiau­lių gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos V. Adam­kui bus įtei­kia­mos per Šiau­lių mies­to gim­ta­die­nio šven­tę – ce­re­mo­ni­ja nu­ma­ty­ta rug­sė­jo 9 die­ną 13 va­lan­dą Ch. Fren­ke­lio vi­lo­je.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Į Aviacijos bazę atskris prancūzų naikintuvai

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Mi­si­ją vyk­dan­čių ša­lių pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja vyks rugp­jū­čio 31 die­ną. Šiuo me­tu bu­din­čius po­rtu­ga­lų ka­rius su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais F-16 „Figh­ting Fal­con“ pa­keis Pran­cū­zi­jos jun­gi­nys su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais „Mi­ra­ge 2000“. Šiai mi­si­jai Pran­cū­zi­ja ski­ria apie 100 KOP ka­rių iš „Lu­xeuil“ avia­ci­jos ba­zės Pran­cū­zi­jos ry­tuo­se.
Pran­cū­zi­ja Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dys penk­tą kar­tą. Ka­riai bu­dė­jo 2007, 2010, 2011 ir 2013 me­tais.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.MISIJA: Pran­cū­zi­ja...

Nerkime į Zarasus

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Iš­gir­dę Za­ra­sų pa­va­di­ni­mą vie­ni pri­si­me­na ant eže­ro kran­to kaž­ka­da sto­vė­ju­sią Ma­ry­tę Mel­ni­kai­tę, kaž­kur ne­to­li vyks­tan­čias žir­gų lenk­ty­nes ant Sar­tų eže­ro le­do ir se­ną­jį Stel­mu­žės ąžuo­lą. Yra to­kių, ku­rie ši var­dą gir­dė­jo iš gy­vo­jo kla­si­ko Juo­zo Er­lic­ko lū­pų, kai jis te­le­vi­zi­jos pro­jek­te pa­sa­ko­jo, kur iš­mo­ko šo­ki­nė­ti nuo tramp­li­no. Jau­no­ji kar­ta, lei­džian­ti va­sa­ros sa­vait­ga­lius mu­zi­kos fes­ti­va­liuo­se, pa­sta­rai­siais me­tais į Za­ra­sus at­va­žiuo­ja ko­ne kiek­vie­ną sa­vai­tę. O...

„Fa­ce­book“ po­li­ci­ją da­ro dau­giš­kes­nę

Teisėtvarka
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Šian­dien dau­ge­lis die­ną pra­de­da skai­ty­da­mi nau­jie­nas so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. Šiuo in­for­ma­ci­jos per­da­vi­mo ka­na­lu nu­spren­dė pa­si­nau­do­ti ir po­li­ci­ja. Įsi­mai­šiu­si tarp drau­gų nuo­trau­kų ir nuo­mo­nių, ji ta­po ar­ti­mes­nė.2015 me­tais rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės TNS LT at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riau­sias so­cia­li­nis tink­las iš­lie­ka „Fa­ce­book“, ku­rį nau­do­ja 1,4 milijono žmo­nių. Prie sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ros kas­dien pri­si­jun­gia be­veik 37...

Neįgalieji baiminasi prarasti pastogę

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Pak­ruo­jo mies­to neį­ga­lių­jų klu­bo „Op­ti­mis­tai“ pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė La­gi­naus­kie­nė į re­dak­ci­ją krei­pė­si ti­kė­da­ma­si, kad vie­šu­mas pa­dės iš­sau­go­ti or­ga­ni­za­ci­jos nau­do­ja­mas pa­tal­pas. Nes su­lau­kė per­spė­ji­mo, kad ga­li tek­ti iš­si­kraus­ty­ti iš pa­čių jė­go­mis su­re­mon­tuo­tų kam­ba­rė­lių. Sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės rū­py­bos sky­riaus ve­dė­jos Dai­vos Rut­ke­vi­čie­nės tei­gi­mu, dar ne­nup­ręs­ta: ar in­ves­ti­ci­niam so­cia­li­niam pro­jek­tui rei­ka­lin­ga­me pa­sta­te šiuo me­tu įsi­kū­ru­sioms...

Paminėta Baltijos kelio diena

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Bib­lio­te­ko­je pri­sta­ty­ta do­ku­men­tų ir nuo­trau­kų pa­ro­da „Bal­ti­jos ke­lias į mū­sų lais­vę“. Jo­je eks­po­nuo­ja­mos kny­gos, ku­rio­se nuo­trau­kos ir straips­niai apie tri­jų vals­ty­bių vie­ny­bės ak­ci­ją Bal­ti­jos ke­ly­je, jo­je da­ly­va­vu­sių ra­jo­no gy­ven­to­jų nuo­trau­kos.
Poe­zi­ją apie Bal­ti­jos ke­lią skai­tė bib­lio­te­ki­nin­kė As­ta Sut­kie­nė. Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja Bi­ru­tė Va­na­gie­nė pri­sta­tė ra­jo­ne esan­čius is­to­ri­nius pa­mink­lus, skir­tus „Lie­tu­vos ge­no­ci­do“...

Tas deginantis gyvenimo keistumas

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
El­vy­ra Kai­riūkš­ty­tė (1950–2006) – vie­na įdo­miau­sių, ta­len­tin­giau­sių praė­ju­sio am­žiaus 8–9 de­šimt­me­čio Lie­tu­vos gra­fi­kių. Ji ne­ži­no­jo nei sa­vo tik­ro­jo var­do, nei pa­var­dės, nei tė­vų, nei kil­mės. Vi­sa, kas bu­vo tik­ra jos gy­ve­ni­me – tai kū­ry­ba, gai­va­liš­kas cha­rak­te­ris ir Kur­šė­nai, Kur­šė­nų vai­kų na­mai. Vil­nius ir­gi bu­vo tik­ras. Tik ir ja­me ji tu­rė­jo sa­vo Kur­šė­nus – sa­vo kur­šė­niš­kes drau­ges, jų glo­bą ir ga­li­my­bę su­grįž­ti į Kur­šė­nus, kur jos lau­kė, kur my­lė­jo, kur pa­tei­si­no.De­šimt­me­tis, kai El­vy­ros...

Meno pasaulis ir buvo jos realusis

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.

Me­ni­nin­kė El­vy­ra Kai­riūkš­ty­tė už Lie­tu­vos ri­bų pa­bu­vo­jo tik du kar­tus: 1990 me­tų ru­de­nį bu­vo nu­vy­ku­si į Nor­ve­gi­jos sos­ti­nę Os­lą su sa­vo gra­fi­kos dar­bų pa­ro­da ir tu­ris­ti­nę ke­lio­nę į Ita­li­ją. Jos ke­lio­nių že­mė­la­py­je svar­biau­sias marš­ru­tas bu­vo nu­si­tę­sęs tarp Vil­niaus ir Kur­šė­nų vai­kų na­mų. El­vy­rai už­tek­da­vo kla­jo­nių dai­lės al­bu­mų pus­la­piais, kaip dau­ge­liui me­ni­nin­kų so­vie­ti­niais me­tais.
Kai­riūkš­ty­tė ven­gė pie­ši­mo vi­sų aki­vaiz­do­je net stu­di­juo­da­ma Lie­tu­vos dai­lės ins­ti­tu­te...

Saulė ant sienos

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Me­nas Šiau­liuo­se jau se­niai at­vė­rė ga­le­ri­jų ir dirb­tu­vių du­ris ir išė­jo į mies­to erd­ves. Kaip ko­kie dai­li­nin­ko Mar­ty­no Gau­bo ba­tai (skulp­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja „Ma­no ba­tai“), ei­nan­tys iš Dai­lės ga­le­ri­jos Vil­niaus gat­ve. Ar­ba Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos sie­na rie­dan­čios Re­dos Uo­gin­tie­nės skulp­tū­ri­nės kom­po­zi­ci­jos „An­ge­lų lie­tus“ sim­bo­li­nės fi­gū­ros.
Šį kar­tą – apie me­ną, ku­ris Šiau­liuo­se už­si­ropš­tė ant pa­sta­tų sie­nų ar bal­ko­nų ir ra­gi­na mus pa­kel­ti gal­vą ir pa­ma­ty­ti, kad at­si­ra­do...

Žiemgalio knyga apie Sibiro tremtį

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
S. Tu­mė­no lei­dyk­la „Šiau­rės Lie­tu­va“ tę­sia sa­vo už­si­brėž­tą tiks­lą – skai­ty­to­jams pri­sta­ty­ti ma­žai ži­no­mus ar pri­mirš­tus Šiau­rės Lie­tu­vos po­rtre­tus. Ką tik pa­si­ro­dė bu­vu­sio Lin­ku­vos gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nio, po trem­ties gy­ve­nu­sio Jo­niš­ky­je, Alek­sand­ro Pu­pi­nio (1923-2006) kny­ga „Gy­ve­ni­mo mo­kyk­lo­je. Si­bi­ro pa­mo­kos ir pa­tir­tys“.Apie nau­ją kny­gą, jos ren­gi­mo ir lei­dy­bos ap­lin­ky­bes kal­bi­na­me kny­gos lei­dė­ją do­cen­tą dak­ta­rą Sta­sį TU­MĖ­NĄ.– Praė­jo jau ket­vir­tis...

Mokytojų kambario sindromas

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Apie ar­tė­jan­čią me­tų pa­bai­gą pra­ne­ša tam tik­ri ženk­lai. Tar­si epi­lep­ti­kui apie ar­tė­jan­tį prie­puo­lį. Ne Ka­lė­dų eg­lė mies­to cent­re, ne do­va­nų pa­ka­vi­mo po­pie­riaus ak­ci­jos prie­kyb­cent­riuo­se ir ne ten pat gro­jan­čios iš sve­tur im­por­tuo­tos Ka­lė­dų gies­mės la ,,Last Chrit­mas I ga­ve you my heart“. Ženk­lai ma­žiau ra­cio­na­lūs, men­kiau ma­te­ria­li­zuo­ti ir jau vi­sai de­zer­ty­ra­vę iš lo­gi­kos dės­nių vei­ki­mo zo­nos.
Pir­miau­sia imi veng­ti mo­ky­to­jų kam­ba­rio. Pra­de­di bai­min­tis, kad kaip Ha­ru­ki...

Ra­mūs upe­liai gre­itai sek­lė­ja

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Al­ma­na­chą lip­dė ke­tu­rios mo­te­rysPa­reng­ti al­ma­na­chą, ku­ris nu­ste­bin­tų skai­ty­to­jus, bū­tų vien­ti­sas, iš­lai­ky­tų emo­ci­nę ir kū­ry­bi­nę įtam­pą ir bran­dą, at­skleis­tų kū­rė­jų as­me­ny­bes ir sa­vi­tu­mą – la­bai sun­kus dar­bas. O gal ir neį­ma­no­mas, kai ren­gia­mas vie­no klu­bo li­te­ra­tų kū­ry­bos rin­ki­nys, į ku­rį tu­ri pa­tek­ti kuo dau­giau klu­bo na­rių. Ypač ta­da, kai klu­bas šven­čia ke­tu­rių de­šimt­me­čių ju­bi­lie­jų. Nors, jei ti­kė­tu­me įžan­gos žo­džiu, į al­ma­na­chą, ku­ris pa­sku­ti­niuo­ju me­tu lei­džia­mas kas pen­ke­ri...

Noveletės apie trumpas ir trapias laimės akimirkas

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Ra­šy­to­jai Vin­cas My­ko­lai­tis-Pu­ti­nas ir Pra­nas Trei­nys, poe­tas Jo­nas Striel­kū­nas ir Lie­tu­vos ban­ki­nin­kys­tės pra­di­nin­kas Vla­das Jur­gu­tis, poe­tė Al­ma Ka­ro­sai­tė ir li­te­ra­tū­ro­lo­gas Vy­tau­tas Ku­bi­lius, ak­to­rius Lai­mo­nas No­rei­ka ir Sta­li­no anū­kas Alek­sand­ras Bur­dons­kis bei jo bu­vu­si žmo­na re­ži­sie­rė Da­lia Ta­mu­le­vi­čiū­tė. Kas juos vi­sus jun­gia? O jun­gia vie­na kny­ga. Jie vi­si – li­te­ra­tū­ro­lo­go ir li­te­ra­tū­ros kri­ti­ko, kny­gų lei­dė­jo ir Kur­šė­nų mies­to gar­bės pi­lie­čio...

UNIŪNŲ kautynės prilygsta PILĖNAMS

Atolankos
2016 m. rugpjūčio 26 d.
Šių me­tų rug­sė­jo 10 die­ną Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Pak­ruo­jo fi­lia­las, tal­ki­nant Pas­va­lio fi­lia­lui, ren­gia Lie­tu­vos Lais­vės Ar­mi­jos III apy­gar­dos par­ti­za­nų Uniū­nų (Oniū­nų) mū­šio 70-me­čio mi­nė­ji­mą. Šia­me straips­ny­je Šiau­lių kraš­to gy­ven­to­jams no­riu pri­min­ti, kas vy­ko anuo­met Pakruojo–Pasvalio ra­jo­nų san­dū­ro­je, kuo gal­būt šis mū­šis iš­si­ski­ria iš ki­tų, vy­ku­sių šia­me kraš­te.
Zi­ta Vė­žie­nė
LPKTS Pak­ruo­jo fi­lia­lo pir­mi­nin­kė
Prieš 70 me­tų ke­lio­li­ka kar­tų stip­res­nio prie­šo ap­sup­ti...

DARBAI ŽMONĖMS IR SAVO MIESTUI

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 25 d.
Kai at­si­grę­ži at­gal, ma­tai, kad lai­kas bė­ga šuo­liais. Dir­bant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me praė­jo 12 me­tų, ku­rie iš­mo­kė nuo­lat gal­vo­ti, kaip bū­tų ge­riau žmo­nėms, kaip ne­nu­vil­ti tų, ku­rie ti­kė­jo ir ti­ki, kad pa­da­ry­si vi­sa, kas įma­no­ma, kad steng­sie­si pa­dė­ti. Dau­ge­lį da­ly­kų ten­ka ver­tin­ti, įsi­jau­čiant į ki­to si­tua­ci­ją. Vi­sa­da skai­čia­vau ne ka­den­ci­jas ir ne me­tus Sei­me, o pa­da­ry­tus dar­bus žmo­nėms, Lie­tu­vai. Sei­mo na­rio pa­grin­di­nės veik­los sri­tys yra įsta­ty­mų lei­dy­ba, dar­bas...

Šiau­lie­čiai pa­de­monst­ra­vo bud­ru­mą prie Krašto apsaugos ministerijos (7)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 25 d.
Ant­ra­die­nį, Juo­do­jo kas­pi­no die­ną, Vil­niu­je, prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, gru­pė šiau­lie­čių, va­do­vau­ja­ma Šiau­lių ta­ry­bos na­rio, skulp­to­riaus Gin­tau­to Lu­ko­šai­čio, su­ren­gė ak­ci­ją „To­bu­las ka­rei­vis“. Iš pra­džių ak­ci­ja bu­vo su­ma­ny­ta, sie­kiant at­kreip­ti dė­me­sį į su­dė­tin­gą Šiau­lių oro uos­to pa­dė­tį. Si­tua­ci­jai ėmus tai­sy­tis, ak­ci­jos nu­spręs­ta neat­šauk­ti ir ja pa­žy­mė­ti rugp­jū­čio 23-iąją bei kar­tu pa­ro­dy­ti pi­lie­tiš­ką bud­ru­mą.Ak­ci­jo­je da­ly­va­vo aš­tuo­ni Šiau­lių ka­riuo­me­nės kū­rė­jų...

Šiaulietė policininkė – tarp taikliausių pareigūnių (2)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 25 d.
Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pat­ru­lių rink­ti­nės 2-osios kuo­pos 2-ojo bū­rio vy­riau­sio­ji pa­tru­lė Ro­ber­ta Jan­kaus­kai­tė įro­dė, kad yra vie­na taik­liau­sių dai­lio­sios ly­ties at­sto­vių po­li­ci­jo­je.
Iš Aly­taus, kur praė­ju­sį šeš­ta­die­nį po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš vi­sos Lie­tu­vos mik­li­no ran­kos taik­lu­mą 1-ojo ly­gio po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pis­to­le­tų pra­kti­nio šau­dy­mo var­žy­bo­se „Aly­taus ap­skri­ties šau­lys-2016”, šiau­lie­tė grį­žo ta­pu­si šių pir­me­ny­bių pri­zi­nin­ke.
Šiau­lių...

Baigiasi socialdemokratų ir „Polifonijos“ patalpų dalybos (5)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. rugpjūčio 25 d.
Šian­dien Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je po­li­ti­kai bal­suos, ar per­duo­ti vals­ty­bei ne­gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas Auš­ros alė­jo­je 15, šiuo me­tu nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čias Sa­vi­val­dy­bei.Čia įsi­kū­ru­si kon­cer­ti­nė įstai­ga Šiau­lių vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“, pa­si­da­li­ju­si pa­tal­pas su so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Šiau­lių sky­riu­mi, pla­nuo­ja jas re­no­vuo­ti.Kol kon­cer­ti­nė įstai­ga nė­ra vie­nin­te­lė pa­tal­pų sa­vi­nin­kė, ne­ga­li pre­ten­duo­ti į fi­nan­sa­vi­mą, skir­tą...

NEGI ŠAU­LIU­KAS PA­SE­NO? (9)

Budintis reporteris
2016 m. rugpjūčio 25 d.

NE­GI ŠAU­LIU­KAS PA­SE­NO? Ži­no­ma, kad ne! Vi­si mes jį lan­ko­me: ir šiau­lie­čiai, ir vil­nie­čiai, ir tu­ris­tai, ir fe­mi­nis­tai. Juk sau­lė­je spin­din­tis auk­sas bus ma­din­gas vi­sa­da, kaip ir vy­riš­kas jau­nuo­lio kū­nas. Ma­dos ir „ge­ro sko­nio“ vė­jai anks­čiau ar vė­liau tam­pa ne­be­ma­din­gi, o tos sa­vy­bės, ku­rio­mis bliz­ga Šau­liu­kas, ta­pęs mies­to sim­bo­liu, bu­vo ir liks ver­ty­bė­mis. De­vi­zas ARS LON­GA, VI­TA BREVS (liet. „Me­nas am­ži­nas, gy­ve­ni­mas trum­pas“) vi­sa­da bus pui­kus...

Kam gali didėti mokesčiai? (5)

Budintis reporteris
2016 m. rugpjūčio 25 d.
In­ter­viu su fi­nan­sų mi­nist­re Ra­sa BUD­BER­GY­TE.– Anks­čiau sa­kė­te, kad 2017 me­tų biu­dže­tas bus ne­de­fi­ci­ti­nis, nes da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė ne­tu­ri tei­sės di­din­ti vals­ty­bės sko­los, ku­rią tu­rės grą­žin­ti atei­ties kar­tos. Ko­dėl ši Vy­riau­sy­bė, tvir­ti­nu­si vien de­fi­ci­ti­nius biu­dže­tus, sa­vo įpė­di­nę no­ri įpa­rei­go­ti dirb­ti ge­riau – ne­be­sis­ko­li­nant?– Iki 2009 me­tų fi­nan­si­nės eko­no­mi­nės pa­sau­li­nės kri­zės ne­ma­žai bu­vo eko­no­mis­tų, ku­rie gal­vo­jo, kad, esant ga­na ma­žam sko­los...

Pomidorai galiūnai

Budintis reporteris
2016 m. rugpjūčio 25 d.
„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų užau­gi­no vai­sius nuo 700 g iki 1,4 kg svo­rio.“
Da­li­ja­si jie­du ir au­gi­ni­mo pa­slap­ti­mis: „Lais­tė­mė dil­gė­lių iš­trau­ka, „ko­je­les“ mul­čia­vo­me vy­tin­ta žo­le, o „gal­ve­les“ šiu­re­no ma­lo­nus skers­vė­jis.“

Kražių siaubūnas atsakys už keturis nužudymus

Teisėtvarka
2016 m. rugpjūčio 25 d.
Kel­mės ra­jo­no Kra­žių mies­te­ly­je ir jo apy­lin­kė­se mir­tį sė­jęs 58 metų Ri­man­tas Be­kin­tis bus tei­sia­mas dėl ke­tu­rių nu­žu­dy­mų, nors iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu pri­si­pa­ži­no nu­žu­dęs še­šis žmo­nes.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui per­duo­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je R. Be­kin­čiui pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl Kra­žiuo­se gy­ve­nu­sių ke­tu­rių mo­te­rų nu­žu­dy­mo ir plė­ši­mo. Pa­gal šiuos kal­ti­ni­mus jam gre­sia lais­vės atė­mi­mas iki gy­vos gal­vos.
Nuo pat praė­ju­sių me­tų pra­džios die­na iš die­nos gir­ta­vęs R. Be­kin­tis...

Apsimetėlis advokatas į teismą bus atvesdintas

Teisėtvarka
2016 m. rugpjūčio 25 d.
Ad­vo­ka­tu pri­si­sta­ti­nė­jęs ir už žmo­nių mul­ki­ni­mą jau du kar­tus teis­tas šiau­lie­tis 37 metų Ir­man­tas Bal­čiū­nas nie­kaip ne­su­ge­ba at­vyk­ti į teis­mą dar vie­no­je dėl su­kčia­vi­mo iš­kel­to­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je, to­dėl į kitą po­sė­dį bus at­ves­din­tas.
Šiau­lių apy­lin­kės teis­mui va­kar jau ant­rą­kart ne­pa­vy­ko pra­dė­ti nag­ri­nė­ti ei­li­nės I. Bal­čiū­nui iš­kel­tos bau­džia­mo­sios by­los, nes po­sė­dy­je ne­pa­si­ro­dė pa­grin­di­nis šios by­los he­ro­jus. Abu kar­tus teis­mas bu­vo in­for­muo­tas, kad...

Seksologas A. Erilis: „Pora yra mitas“ (2)

Šeimos puslapis
2016 m. rugpjūčio 25 d.
Gy­ve­ni­mas po­ro­je iš es­mės yra kul­tū­ros reiš­ki­nys. Jis ne­sup­rog­ra­muo­tas žmo­gaus pri­gim­ty­je. Ma­ža to – mū­sų pa­są­mo­nė ne­pa­si­žy­mi po­lin­kiu į iš­ti­ki­my­bę. Taip tei­gia ži­no­mas pran­cū­zų psi­choa­na­li­ti­kas, sek­so­lo­gas, kny­gų au­to­rius Ale­nas Eri­lis (Al­lain He­ril).Iš­ti­ki­my­bė – tai pa­si­rin­ki­mas. Kaip ir gy­ve­ni­mas su vie­nu par­tne­riu. Kaip šei­ma. Jei­gu mes iš­si­rin­ko­me sau po­rą, tai vi­sai ne­reiš­kia, kad dau­giau ne­be­jau­si­me trau­kos ki­tam žmo­gui. Rei­ka­las tas, kad...

Vienatvė – ateina tokia diena

Šeimos puslapis
2016 m. rugpjūčio 25 d.
„Ski­riu sa­vo drau­gams“ – psi­cho­lo­gė Po­li­na Ga­ver­dovs­ka­ja sa­vo tink­la­raš­ty­je da­li­ja­si tu­zi­nu gy­ve­ni­miš­kų įžval­gų, ku­rios gal­būt pra­vers ir jums.1. Ateis die­na, ir tu su­pra­si, jog li­kai vie­na. Iš tie­sų tu vi­sa­da bu­vai vie­na, ta­čiau šis su­vo­ki­mas pa­pras­tai vė­luo­ja. Tė­vai nu­mirš­ta, vy­rai kei­čia­si, mei­lu­žiai pa­lie­ka, vai­kai užau­ga. O gal pa­ti nuo jų nu­si­grę­ži, nes jie da­bar tau sve­ti­mi. Tai, kas vei­kė dar va­kar, šian­dien su­lū­žę. Kad ir kas nu­tik­tų, pri­si­mink: vie­nat­vė vi­sa­da...

Siena – lyg gyva gėlė

Keturi kampai
2016 m. rugpjūčio 25 d.
Gra­žus ta­pe­tas ar me­niš­kai de­ko­ruo­ta sie­na? Dau­giau nei de­šimt­me­tį me­ni­niu sie­nų de­ko­ra­vi­mu už­sii­man­tys šiau­lie­čiai de­ko­ra­to­riai – dai­li­nin­kai Li­nas Na­vic­kas ir Da­nas Na­gins­kas – įsi­ti­ki­nę – skir­tu­mas aki­vaiz­dus, tar­si ly­gin­tum plast­ma­si­nę gė­lę su gy­va. Iš­kir­ti­nių na­mų trokš­tan­tys žmo­nės na­muo­se gro­ži­si as­me­ni­nė­mis fres­ko­mis, de­ko­ra­ty­vi­nio tin­ko ak­cen­tais.Me­ni­niu sie­nų de­ko­ra­vi­mu už­sii­man­tys Li­nas ir Da­nas pa­žy­mi, jog tai nė­ra pa­pras­tas...

Šeimas sukvietė į pikniką be „laipsnių“

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 25 d.
Radviliškio rajone, Še­du­vo­je, šei­moms pir­mą kar­tą su­reng­tas pik­ni­kas, ku­ria­me sa­vait­ga­lio po­pie­tę sma­giai lei­do ir vai­kai, ir suau­gu­sie­ji. Ren­gi­niai be al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų – vis la­biau ša­ly­je po­pu­lia­rė­jan­tis šven­čių ak­cen­tas.Šeš­ta­die­nį Še­du­vos mies­to par­kas pri­si­pil­dė mu­zi­kos gar­sų, vai­kų juo­ko ir ge­ros nuo­tai­kos. Pui­kus lyg pa­gal už­sa­ky­mą oras dar la­biau su­stip­ri­no šven­ti­nę nuo­tai­ką.
Ant žo­lės pa­si­tie­sę ple­dus, at­si­ne­šę krep­šius su mais­tu, še­du­viai mė­ga­vo­si ren­gi­nio...

Aistros dėl pažymėtos aikštelės (4)

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 25 d.
Į „Kraš­to ži­nių“ re­dak­ci­ją krei­pė­si Jo­niš­kio mies­to Me­džio­to­jų gat­vės vie­no dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­ja, pa­si­pik­ti­nu­si, kad ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė, ne­pai­sy­da­ma dau­gu­mos nuo­mo­nės, nu­brai­žė aikš­te­lė­je prie na­mo zig­za­gus ir žmo­nės ne­be­tu­ri, kur sta­ty­ti au­to­mo­bi­lių. Dėl au­to­mo­bi­lių trukš­mo ir iš­me­ta­mųjų du­jų skun­dė­si vie­na dau­gia­bu­čio gy­ven­to­ja. Mo­te­ris įsi­ti­ki­nu­si, kad Sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jai nuė­jo leng­viau­siu ke­liu: jei žmo­gus la­bai skun­džia­si, jis nu­ra­mi­na­mas...

Filatelijos parodoje – „Sibiro laiškai“

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 25 d.
Kel­mės kul­tū­ros cent­re Juo­do­jo kas­pi­no ir Bal­ti­jos ke­lio die­ną ati­da­ry­ta fi­la­te­lis­to Juo­zo Ur­bo­no pa­ro­da „Si­bi­ro laiš­kai“.Uni­ka­lio­je eks­po­zi­ci­jo­je, ku­rios tiks­las, pa­sak au­to­riaus, pa­ro­dy­ti pa­što ypa­ty­bes trem­ties ir ka­li­ni­mo la­ge­riuo­se są­ly­go­mis, įvai­rių for­mų laiš­kai-vo­kai, pa­što vo­kai, at­vir­laiš­kiai, at­vi­ru­kai, pa­što ant­spau­dai, cen­zū­ros at­žy­mos, pi­ni­gi­nės pa­što per­lai­dos ir siun­ti­nių siun­ti­mo kvi­tai bei ki­ti pa­što do­ku­men­tai.
Fi­la­te­li­jos pa­ro­dą...

Vietoje „siauruko“ – dviračių takas

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 25 d.
Ta­ko pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos dar­bus pla­nuo­ja­ma baig­ti iki šių me­tų pa­bai­gos. Juos at­lie­ka dar­bų pir­ki­mo kon­kur­są lai­mė­ju­si VĮ „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“.
Da­bar dvi­ra­čių ta­ku nuo prie­mies­ti­nio Pak­ruo­jo kai­mo bu­vo ga­li­ma nu­min­ti iki Pak­ruo­jo dva­ro. Nu­tie­sus nau­ją­ją ta­ko at­kar­pą, ja (tik kir­tus ke­lią į ki­tą pu­sę) bus ga­li­ma nu­va­žiuo­ti iki ke­liu­ko į bu­vu­sius ko­lek­ty­vi­nius so­dus. Jis ve­da prie do­lo­mi­to kar­je­ro, kur nu­ma­ty­ta įreng­ti pa­plū­di­mį.
Dvi­ra­čių...

Knygų personažai rinkosi Gruzdžiuose

Krašto žinios
2016 m. rugpjūčio 25 d.
Bib­lio­te­kos pa­da­li­niuo­se vai­kai iš­rin­ko mė­gsta­miau­sią per­so­na­žą, jį pa­si­ga­mi­no ir pa­si­ro­dė teat­ra­li­zuo­to­je šven­tė­je. Jo­je da­ly­va­vo dau­ge­lio ra­jo­no vie­to­vių bib­lio­te­kų at­sto­vai. Pe­lės, fė­jos, meš­ki­nai, rau­don­ke­pu­rai­tės, Pe­pė Il­ga­ko­ji­nė, Ka­kė Ma­kė, kem­pi­niu­kas, bo­ru­žė­lės ir ki­ti kny­gų per­so­na­žai at­vy­ko į Gruz­džius.
Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Al­do­na Šiau­lie­nė pri­sta­tė pra­ne­ši­mą „Knyg­ve­žiu­kas – ne­ti­kė­tų...

Dienos populiariausi


Keturi kampai

Gra­žus ta­pe­tas ar me­niš­kai de­ko­ruo­ta sie­na? Dau­giau nei de­šimt­me­tį me­ni­niu sie­nų de­ko­ra­vi­mu už­sii­man­tys...

Centas prie cento

Stun­gių kai­mo (Jo­niš­kio ra­jo­nas) bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia La­ba­naus­kie­nė so­di­nu­kų vers­lą pra­dė­jo dau­giau kaip...

Atolankos

El­vy­ra Kai­riūkš­ty­tė (1950–2006) – vie­na įdo­miau­sių, ta­len­tin­giau­sių praė­ju­sio am­žiaus 8–9 de­šimt­me­čio Lie­tu­vos gra­fi­kių. Ji...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Ori­gi­na­lūs vie­naa­kiai po­rtre­tai Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos mies­te­ly­je gy­ve­nan­čiai aš­tuo­nio­lik­me­tei Ka­mi­lei...

Dvy­li­ka me­tų Lon­do­ne gy­ve­nan­ti, vieš­bu­čiuo­se dir­ban­ti Ni­jo­lė Za­ka­re­vi­čie­nė net ir tvar­ky­da­ma kam­ba­rius...

Elnias rū­ke – fo­tog­ra­fi­ja at­ne­šu­si pa­sau­li­nį pri­pa­ži­ni­mą šiau­lie­čiui Kęs­tu­čiui Bal­čiū­nui. Pres­ti­ži­nia­me...

Way­ne Chong sa­va­no­riau­ti į Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nį par­ką šį rugp­jū­tį at­vy­ko iš to­li­mo­jo Hon­kon­go. Ne vie­ną pa­sau­lio ša­lį...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

„Šią sku­ban­čią, lie­tin­gą va­sa­rą mus ypač nu­ste­bi­no po­mi­do­rai, – sa­ko so­di­nin­kai. – So­din­ti iš sa­vų sėk­lų, ke­le­tas ke­rų...

Morkos [61322]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [63669]

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai