(detali)
imestamp]" border="0" alt="" />

Orai Šiauliuose

Konkursai

Si­mo­na Kve­de­ry­tė, „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė
Gamink ir Balsuok
Si­mo­na Kve­de­ry­tė, „Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Žirgas gydosi žaizdas, raitelis liko be pergalės (5)

2016 m. birželio 23 d.
Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nių kon­kū­rų nu­ga­lė­to­ja Šiau­lių ra­jo­no Ju­sai­čių žir­gy­no tra­kė­nų veis­lės ku­me­lė Pa­rai­ba gy­do­si žaiz­das po to, kai nu­ken­tė­jo per Lie­tu­vos kon­kū­rų čem­pio­na­tą Klai­pė­dos ra­jo­ne, Dar­gu­žiuo­se, siau­tu­sį škva­lą. Du­kart Lie­tu­vos čem­pio­nas še­šio­lik­me­tis Do­man­tas Ba­ga­raus­kas il­gam pri­si­mins koš­ma­riš­ką nak­tį: gam­tos sti­chi­ja ža­lo­jo žir­gus ir į ši­pu­lius taš­kė ark­li­des, škva­las už­kir­to ke­lią jam sėk­min­gai baig­ti Lie­tu­vos kon­kū­rų čem­pio­na­tą.Įvai­rio­se žir­gi­nio spor­to...

Ramybės romė nepardavinėja (11)

2016 m. birželio 23 d.
Ke­lio­li­ka me­tų po Šiau­lių ra­jo­ną kla­jo­ja ro­mų mo­te­ris su sa­vo vai­kais. Nu­gy­ve­na vie­ną so­cia­li­nį būs­tą iki to­kios būk­lės, kad jį įma­no­ma tik nu­griau­ti. Gau­na pa­šal­pą iš vi­suo­me­nės. O vi­suo­me­nei – ne­val­do­ma ag­re­si­ja, ne­val­do­mas gir­ta­vi­mas. Ir – ne­val­do­mas kri­ti­mas į be­dug­nę.Su­si­ti­ko­me po dau­giau nei 30 me­tų: tiek me­tų il­ga­ka­sė gra­žuo­lė ėjo link dug­no.Triukš­mas. Neaiš­kios kom­pa­ni­jos. Gir­ta­vi­mas. Tūks­tan­ti­nės sko­los už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas. Žie­mą šil­do­si kam­ba­ry­je – ku­ria...

Meninių akcentų konkurse išrinktas „Penzeliukas“ (16)

2016 m. birželio 23 d.
Iš­rink­tas me­ni­nių ak­cen­tų ple­ne­ro-kon­kur­so „(Ne)at­ras­ti Šiau­liai“ lai­mė­to­jas. Juo ta­po iš Rad­vi­liš­kio ki­lęs skulp­to­rius, dai­li­nin­kas, gra­fi­kas Mar­ty­nas Gau­bas su skulp­tū­ra „Pen­ze­liu­kas“, skir­ta dai­li­nin­kui Ge­rar­dui Bag­do­na­vi­čiui at­mi­nti. Jai kur­ti skir­ta 14 tūks­tan­čių eu­rų.si­mo­na.Da­bar Birš­to­ne gy­ve­nan­tis M. Gau­bas ža­da su­kur­ti žmo­gaus dy­džio tep­tu­ko, anks­čiau va­din­to „pen­ze­liu“, skulp­tū­rą. To­kia ji pri­mins G. Bag­do­na­vi­čių, vi­sų pa­ži­no­tą Pen­ze­liu­ko pra­var­de...

ATSKLEIDIMO KODEKSAS

2016 m. birželio 23 d.

Lie­tu­vo­je šiuo ko­dek­su va­do­vau­ja­si 40 kom­pa­ni­jų, vie­ni­ja­mų Ino­va­ty­vios far­ma­ci­jos pra­mo­nės aso­cia­ci­jos (IF­PA) ir Vais­tų ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (VGA).
Pa­gal Atsk­lei­di­mo ko­dek­są kom­pa­ni­jos įsi­pa­rei­go­ja at­skleis­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vo in­dė­lį į me­di­kų kom­pe­ten­ci­jos ir kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mą, in­for­ma­ci­ją apie pra­kti­kuo­jan­čių me­di­kų pa­si­tel­ki­mą vyk­dant su me­di­ci­nos ino­va­ci­jo­mis su­si­ju­sius kli­ni­ki­nius ty­ri­mus, bei ki­tą in­for­ma­ci­ją...

Vasaros saulėgrįžos ir žolynų šventės palaikomos entuziastų (5)

2016 m. birželio 23 d.
Jau šį va­ka­rą švę­si­me va­sa­ros sau­lėg­rį­žos šven­tę, tu­rin­čią ne vie­ną var­dą – Jo­ni­nės, Ra­sos, Ku­po­li­nės.Bė­gant am­žiams šios šven­tės pa­pro­čiai ir tra­di­ci­jos kei­tė­si, pa­si­pil­dė nau­jo­mis apei­go­mis, bet svar­biau­si ele­men­tai – žo­ly­nai, ug­nis ir van­duo – iš­li­ko.
„Auš­ros“ mu­zie­jaus Et­nog­ra­fi­jos sky­riaus ve­dė­ja Si­gi­ta Mil­vi­die­nė jau ne vie­ne­rius me­tus prie Šiau­lių Ža­liū­kių ma­lū­no ren­gia Ku­po­li­nių šven­tę, yra pri­si­dė­ju­si ren­giant Ra­sų šven­tes ir ant va­di­na­mo­jo Lu­bi­nų kal­no, ne­to­li Vi­jur­kų...

Kinai žvalgosi į pieną ir apleistas gamyklas (22)

2016 m. birželio 22 d.
Du Šiau­lių ap­skri­ties ra­jo­nų me­rai Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas ir An­ta­nas Be­za­ras iš Ki­ni­jos par­si­ve­žė ži­nią – ki­nai tu­ri lais­vų pi­ni­gų ir žval­go­si nau­jų te­ri­to­ri­jų. Ki­nai pirk­tų lie­tu­viš­ko pie­no ga­mi­nius, lais­vus ga­myk­lų pa­sta­tus ir mi­li­jar­di­nius pro­jek­tus. Ką re­gio­nas gau­tų už tai mai­nais?Lie­tu­vos me­rų de­le­ga­ci­ja, ku­rio­je bu­vo du Šiau­lių re­gio­no me­rai, pir­ma­die­nį grį­žo iš vieš­na­gės 96 mi­li­jo­nus gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je He­bei pro­vin­ci­jo­je, Tang­ša­nio mies­te vy­ku­sia­me tre­čia­ja­me...

Politikos aktualijosDaugiau

Šiau­liuo­se so­cia­li­nę ir po­li­ti­nę rek­la­mą ga­li­ma iš­ka­bin­ti tik ga­vus Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą įreng­ti išo­ri­nę rek­la­mą...

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­dės reng­ti in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą dėl irk­la­vi­mo komp­lek­so Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je...

Pa­pi­lė­je (Ak­me­nės r.) prie baž­ny­čios Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės šimt­me­čiui pla­nuo­ja­ma pa­sta­ty­ti skulp­tū­ri­nę...

Šiau­lių mies­to „Sau­lės“ kon­cer­ti­nės įstai­gos pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jos ran­gos dar­bų kon­kur­sas jau vyks­ta. Ja­me...

Komentarai, nuomonėsDaugiau

Re­tai taip bū­na, kad skai­ty­tum įsta­ty­mo pro­jek­tą, ir ne­ga­lė­tum pa­ti­kė­ti tuo, ką ma­tai. Kar­tą me­tuo­se, ba­lan­džio...

Ar pa­me­na­te, kaip vi­si po­li­ti­kai tri­mi­ta­vo, kad, priė­mus Fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to įsta­ty­mą, su­ma­žės su­lau­žy­tų...

Vilius PURONAS

Ar pa­par­čiai žy­di?
Per Jo­ni­nes įpras­ta ieš­ko­ti pa­par­čio žie­do, ži­nant, kad jo nė­ra...


Aną­dien te­ko kal­bė­tis su gar­siu ša­lies vy­rų krep­ši­nio tre­ne­riu, per sa­vo kar­je­rą pa­bu­vo­ju­siu to­li­miau­siuo­se...

Politikų tribūnaDaugiau

2020-ie­ji – ri­ba, už ku­rios mū­sų lau­kia ne­ži­nia. Neaiš­ku, ar ir to­liau gau­si­me Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­nę...

Su­ti­kęs ei­ti me­ro pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas, Ta­ry­bos na­rys, so­cial­de­mok­ra­tas Jo­nas Juo­za­pai­tis...


Neaiš­kiai pa­siųs­tas ži­nias Ru­si­ja ver­ti­na kaip silp­nu­mo ir sa­vo per­ga­lės ženk­lą, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų...

Ny­der­lan­dų re­fe­ren­du­mas, ku­ria­me žmo­nės ta­rė aiš­kų ir griež­tą „ne“ Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­čiai su Uk­rai­na, dar kar­tą...

2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­taiDaugiau

Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba nu­spren­dė pri­tar­ti, kad sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio...

2016 me­tai pa­skelb­ti Sau­lės mū­šio me­tais. Mū­šio lau­ką su­si­tar­ta lai­ky­ti vie­to­vę Jo­niš­kio ra­jo­ne, ša­lia Jau­niū­no kai­mo...

imestamp]" border="0" alt="" />

PDF laikraščiai

Norėdami skaityti PDF failą, įveskite įsigytus prisijungimo duomenis
 
Vartotojas:
 
Slaptažodis:

 
 
PDF archyvas

Prenumerata

Popierinių laikraščių prenumerata internetu
Prenumeruoti
PDF laikraščių prenumerata
Prenumeruoti
Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje
Skelbimai

Lietuviai atranda vaisinį alų: „Švyturio Crimson Cherry“ šluojamas nuo lentynų

Įvykiai, aktualijos
2016 m. birželio 23 d.
Lie­tu­viai vis drą­siau ra­gau­ja ir at­ran­da Fruit beer sti­liaus alų – tai ro­do alu­da­rių lū­kes­čius ge­ro­kai vir­ši­jan­tys par­da­vi­mai. Šį pa­va­sa­rį „Švy­tu­rio“ su tik­ro­mis džio­vin­to­mis vyš­nio­mis su­bran­din­tas tam­sus la­ge­ris „Crim­son Cher­ry“ par­duo­da­mas aki­mirks­niu – vos tik at­si­du­ria len­ty­no­se. Alu­da­riai sa­ko ne­si­ti­kė­ję to­kio nau­jo alaus po­pu­lia­ru­mo ir aiš­ki­na, ko­dėl ne­ga­li jo pa­ga­min­ti dau­giau.„Švy­tu­rio“ dar pa­va­sa­rį rin­kai pri­sta­ty­tas „Crim­son cher­ry“...

Fotografija gali pasakoti, priminti, įkvėpti

Įvykiai, aktualijos
2016 m. birželio 23 d.
Vi­to Luc­kaus fo­tog­ra­fi­jos cent­ro va­do­vė Ie­va Mei­lu­tė-Svin­kū­nie­nė – Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je Šiau­liuo­se eks­po­nuo­ja­mos pa­ro­dos „Po­žiū­ris į se­no­vi­nę fo­tog­ra­fi­ją“ ku­ra­to­rė. Jos pla­nuo­se – į die­nos švie­są iš­trauk­ti me­ni­nin­kų stal­čiuo­se te­be­lai­ko­mus dar­bus.Pa­ro­do­je „Po­žiū­ris į se­no­vi­nę fo­tog­ra­fi­ją“ eks­po­nuo­ja­mi try­li­kos skir­tin­gų kar­tų Lie­tu­vos bei už­sie­nio au­to­rių – Mau­ri­zio An­ze­ri, Do­vi­lės Da­gie­nės, Kęs­tu­čio Gri­ga­liū­no, Vla­dis­la­vo Kras­noš­čo­ko, Vi­to Luc­kaus, Ga­li­nos...

Ir kad pati auksinė žuvelė man tarnautų! (5)

Budintis reporteris
2016 m. birželio 23 d.
Re­tai taip bū­na, kad skai­ty­tum įsta­ty­mo pro­jek­tą, ir ne­ga­lė­tum pa­ti­kė­ti tuo, ką ma­tai. Kar­tą me­tuo­se, ba­lan­džio pir­mą­ją, Me­la­gių die­ną, to­kie da­ly­kai nu­tin­ka. Šių me­tų me­lai jau iš­me­luo­ti.
Sei­me svars­to­ma Dar­bo ko­dek­so nuo­sta­ta, ku­ria darb­da­vys bus įpa­rei­go­tas ne ma­žiau kaip 25 pro­cen­tus už­dirb­to pel­no skir­ti dar­buo­to­jų ska­ti­ni­mui, yra tik­ra, ne­pra­ma­ny­ta. Dar dau­giau – jai pri­ta­rė Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Va­di­na­si, Sei­me yra dau­giau nei...

Laimėti padėjo dukros receptas

Budintis reporteris
2016 m. birželio 23 d.
Nau­jo­sios Ak­me­nės UAB „Kny­ga plius“ di­rek­to­rė Dai­va Liz­de­nie­nė iš­rink­ta ge­gu­žės mė­ne­sio ge­riau­sia ku­li­na­re. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams la­biau­siai pa­ti­ko jos „In­diš­ka sa­mo­sa“, pa­siū­ly­ta „Die­nos re­cep­to“ kon­kur­sui. Nu­ga­lė­to­ja ap­do­va­no­ta kny­ga „Žo­li­nin­kas pa­ta­ria“.Tai, kad lai­mė­jo kon­kur­se, D. Liz­de­nie­nei bu­vo ne­ti­kė­ta ir ma­lo­ni staig­me­na.
„Gar­bės pri­siim­ti ne­ga­liu, nes mū­sų šei­mo­je nuo­sta­bi šei­mi­nin­kė, ste­bi­nan­ti re­cep­tais, no­ru...

Šiaulių katedrai dovanojamos trijų šventųjų relikvijos (1)

Budintis reporteris
2016 m. birželio 23 d.

Bir­že­lio 26-ąją Šiau­lių ka­ted­ra iš­kil­min­gam vi­zi­tui priims Kro­ku­vos Ar­ki­vys­ku­pą kar­di­no­lą, bu­vu­sį šv. Jo­no Pau­liaus II as­me­ni­nį sek­re­to­rių, Sta­nis­la­vą Dzi­vi­šą. Jis Šiau­lių ka­ted­rai do­va­nos tri­jų šven­tų­jų re­lik­vi­jas bei jas pa­šven­tins.
Šiau­lių Šven­tų­jų Apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus pa­ra­pi­jos kle­bo­nas ir Šiau­lių de­ka­na­to de­ka­nas Egi­di­jus Venc­kus sa­kė, jog Ka­ted­rai do­va­no­ja­mos re­lik­vi­jos tai – šv. Jo­no Pau­liaus II krau­jo la­šas, šv. Faus­ti­nos Ko­vals­kos kau­las bei...

Irkluotojai pergalių siekė Lietuvos čempionate

Sportas
2016 m. birželio 23 d.
Ant­ra­die­nį Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ irk­la­vi­mo ba­zė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su bai­da­rių ir ka­no­jų irk­luo­to­jais, grį­žu­siais iš Tra­kuo­se vy­ku­sio Lie­tu­vos čem­pio­na­to. Me­da­lių iš­ko­vo­jo ne tik pa­ty­rę spor­ti­nin­kai, bet ir jau­ni­mas.
Tris die­nas vy­ku­sia­me Lie­tu­vos čem­pio­na­te pir­mą­ją die­ną bai­da­rių ir ka­no­jų irk­luo­to­jai var­žė­si 500 met­rų rung­ty­je.
Šiau­lių spor­to gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nis Emi­lis Bui­vy­das vien­vie­te bai­da­re iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. Dis­tan­ci­ją jis įvei­kė...

Miniatiūrinę pasaką prie namų pradėjo kurti nuo malūnėlio (1)

Keturi kampai
2016 m. birželio 23 d.
Ap­lin­kos puo­šy­bą kiek­vie­nas su­vo­kia sa­vaip. Daž­nas ban­do pa­kar­to­ti ro­jų pri­me­nan­čius vaiz­dus su fon­ta­nais, iš­ki­liais al­pi­na­riu­mais, ki­ti at­si­grę­žia į praei­tį, kie­me pa­sta­ty­da­mi ve­ži­mą, už­ka­bin­da­mi ra­tus ant ūkio pa­sta­to, nu­ties­da­mi pynu­čių tvo­re­lę, pri­so­din­da­mi rū­tų ir jur­gi­nų. O Stun­gių kai­mo gy­ven­to­ja Ve­ra Byčiutė–Vitkienė sa­vo so­dy­bo­je ku­ria mi­nia­tiū­ri­nę pa­sa­kai­tę, ku­rio­je „gy­ve­na“ jos pa­čios ran­ko­mis nu­lip­dy­tas ma­lū­nas, žve­jas prie ma­žu­čio na­me­lio, lai­go...

„Omniva“ paštomatas jau veikia ir Naujojoje Akmenėje

Krašto žinios
2016 m. birželio 23 d.
Paš­to­ma­tai – tai vis la­biau po­pu­lia­rė­jan­tys vi­są pa­rą vei­kian­tys sa­vi­tar­nos siun­tų ter­mi­na­lai. Jais nau­do­jan­tis ga­li­ma ir at­si­siųs­ti pre­kes, ir iš­siųs­ti siun­ti­nius Lie­tu­vo­je bei į už­sie­nio ša­lis, ne­gal­vo­jant, ku­ri da­bar va­lan­da, nes jie dir­ba vi­sa­da, kai klien­tui pri­rei­kia. Bir­že­lio 10 die­ną „Om­ni­va“ sa­vi­tar­nos siun­tų ter­mi­na­las pa­sie­kė ir Nau­ją­ją Ak­me­nę, kur jis bu­vo įreng­tas prie pre­ky­bos cent­ro „Nor­fa“, Res­pub­li­kos g. 30. Tad mies­to gy­ven­to­jai jau ga­li...

Skulptūrų meistrui geriau, kai lyja (1)

Krašto žinios
2016 m. birželio 23 d.
Ro­za­li­mie­tis, me­džio dro­žė­jas Egi­di­jus Im­po­lis, kiek­vie­ną die­ną pra­de­da ir bai­gia stuk­sen­da­mas kal­tais. Nuo­ša­lio­je so­dy­bo­je meist­ras ku­ria skulp­tū­ri­nę kom­po­zi­ci­ją Triš­ko­nių apy­lin­kių iš­ny­ku­siems kai­mams at­min­ti. Iki šven­tės, ku­rio­je nu­ma­ty­ta ati­deng­ti kom­po­zi­ci­ją, li­ko po­ra sa­vai­čių, o dar­bo – daug.Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ
pa­kruo­jis,@skratsas.lt
Lie­pos 9-ąją Triš­ko­nių kai­mo bend­ruo­me­nė ren­gia di­džiu­lę šven­tę. Ji skir­ta kraš­tie­čiams ir iš­ny­ku­siams ap­lin­ki­niams...

Pas šei­mos gy­dy­to­ją – po dvie­jų sa­vai­čių (2)

Krašto žinios
2016 m. birželio 23 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Bal­sių kai­mo gy­ven­to­jas, dėl svei­ka­tos su­tri­ki­mų bir­že­lio dvi­de­šim­tą­ją re­gist­ra­vę­sis pas šei­mos gy­dy­to­ją Pak­ruo­jo po­lik­li­ni­ko­je. Jam kon­sul­ta­ci­jos die­na bu­vo pa­skir­ta lie­pos ket­vir­tą­ją.
Atė­jęs į re­dak­ci­ją žmo­gus pik­ti­no­si: „Iki lie­pos ket­vir­to­sios ne­gau­da­mas tin­ka­mo gy­dy­mo, ga­liu tap­ti ne­dar­bin­gas. Ar nor­ma­lu, kad kon­sul­ta­ci­jos pas šei­mos gy­dy­to­ją rei­kia lauk­ti dvi sa­vai­tes?“
Laik­raš­čio skai­ty­to­jas pa­ste­bė­jo, kad pas...

Bulavėnų linksmuolis – iš muzikantų ir mokytojų dinastijos (3)

Krašto žinios
2016 m. birželio 23 d.
„Kam tų tur­tų? Svar­bu, kad pra­gy­ve­ni,“ – įsi­ti­ki­nęs Bu­la­vė­nų kai­mo sen­buvis 83 me­tų Al­fon­sas Šim­ke­vi­čius. Dar­bas ir mu­zi­ka, įkve­pian­tys op­ti­miz­mo, jam pa­dė­jo įveik­ti vi­sas gy­ve­ni­mo ne­gan­das.Prieš še­šio­li­ka me­tų li­kęs naš­lys su­ge­bė­jo gy­ven­ti ir vie­nas. Lai­kė ke­lio­li­ka kar­vių. Iš Si­bi­ro par­si­ve­žė trem­ti­nį gi­mi­nai­tį. Pa­leng­vi­no jam se­nat­vę pri­žiū­rė­da­mas.Ir gi­mi­nai­čiui iš­ke­lia­vus Am­ži­ny­bėn, Al­fon­sas ne­pa­lū­žo. Lai­ko gy­vu­lių, spau­džia sū­rius ir per daug ne­si­krem­ta, jei su­tar­tą die­ną...

Žemaitijos ralyje jėgas išbandė ir Benediktas Vanagas

Krašto žinios
2016 m. birželio 23 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Kel­mė­je vy­ku­sia­me Že­mai­ti­jos ra­ly­je da­ly­va­vo ir Da­ka­ro ra­lio žvaigž­dė Be­ne­dik­tas Va­na­gas. At­vy­ko šve­dų, suo­mių, lat­vių, es­tų, len­kų, ru­sų, bal­ta­ru­sių, ita­lo ir uk­rai­nie­čio eki­pa­žai. Iš vi­so lenk­ty­nė­se da­ly­va­vo 51 eki­pa­žas. Sėk­mė šyp­so­jo­si šve­dams ir suo­miams, pel­niu­siems dvi pir­mą­sias vie­tas. Lie­tu­vių bro­lių Ža­lų eki­pa­žas li­ko tre­čio­je vie­to­je.Jau penk­ta­die­nį ry­tą Že­mai­ti­jos ra­lio da­ly­viai užė­mė di­džią­ją da­lį Kel­mės cent­ri­nės Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vės. Ta...

„Gairelitai“ gresia teismų maratonas (1)

Krašto žinios
2016 m. birželio 23 d.
Rad­vi­liš­ky­je vei­kian­ti už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė „Gai­re­li­ta“ te­be­ke­lia rea­lų pa­vo­jų ne tik ša­lia jos gy­ve­nan­tiems žmo­nėms, bet ir vi­sam mies­tui.Bend­ro­vės te­ri­to­ri­jo­je iš­ki­lę pju­ve­nų kal­nai ir čia jau ki­lę ke­li gais­rai ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę ver­čia im­tis ra­di­ka­les­nių prie­mo­nių – gy­ven­to­jų vie­šą­jį in­te­re­są gin­ti teis­me.Pas­ku­ti­nis gais­ras Rad­vi­liš­kio mies­te vei­kian­čią UAB „Gai­re­li­ta“ už­klu­po šių me­tų ge­gu­žės pa­bai­go­je.
Sau­sio mė­ne­sį ge­sin­tu­vu ge­si­nant ven­ti­lia­ci­jos...

Mieste – problemos vairuotojams (3)

Krašto žinios
2016 m. birželio 23 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si ke­li ra­jo­no gy­ven­to­jai, pra­šy­da­mi pa­vie­šin­ti pro­ble­mas, su ku­rio­mis jie su­si­du­ria vai­ruo­da­mi mies­te au­to­mo­bi­lius.Neį­ga­lų žmo­gų prie Rad­vi­liš­kio dar­bo bir­žos at­ve­žęs rad­vi­liš­kie­tis tei­gė vos neat­sit­ren­kęs į ke­lio ženk­lą, nu­ro­dan­tį sto­vė­ji­mo vie­tą neį­ga­lio­jo au­to­mo­bi­liui.
„Ženk­las neį­ga­lie­siems prie Dar­bo bir­žos pa­sta­ty­tas prie pat ša­li­gat­vio kraš­to, to­dėl la­bai sun­ku au­to­mo­bi­lį pa­sta­ty­ti sau­giai, kad į jį neat­sit­renk­tum.
Rei­kė­tų ar­ba šį...

Į dvarą susirinko krašto bajorai (4)

Pirmas puslapis
2016 m. birželio 22 d.
Pris­ta­ty­ta pa­ro­da „Tar­pu­ka­rio ba­jo­rai“, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mos 85 nuo­trau­kos, at­spin­din­čios to me­to ba­jo­riš­ku­mo ten­den­ci­jas, ap­lin­ką, gy­ve­ni­mo bū­dą ir fo­tog­ra­fa­vi­mo sti­lių.

Į ren­gi­nį Kel­mės kraš­to mu­zie­ju­je apie dva­rų kul­tū­ros at­spin­džius su­si­rin­ko ne tik Šiau­lių kraš­to ba­jo­rų pa­li­kuo­nys, Lie­tu­vos ka­ra­liš­ko­sios ba­jo­rų są­jun­gos Šiau­lių kraš­to sky­riaus na­riai, bet ir ba­jo­rys­te be­si­do­min­tys kel­miš­kiai.
Kel­mės kraš­to mu­zie­jaus di­rek­to­rė Da­nu­tė Žal­pie­nė tei­gė...

Japonijos ambasadorius į Lietuvą kviečia tūkstančius turistų (2)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. birželio 22 d.
Jis Sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ko su mies­to me­ru Ar­tū­ru Vi­soc­ku ir vi­ce­me­ru Sta­siu Tu­mė­nu, Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­riu­mi Do­na­tu Jur­gai­čiu, Tarp­tau­ti­nių pro­gra­mų ir ry­šių tar­ny­bos di­rek­to­re Re­gi­na Kar­ve­lie­ne, Is­to­ri­jos ka­ted­ros do­cen­tu Si­mo­nu Strel­co­vu.
„Šiau­liai yra mies­tas, ku­rį pla­na­vau ap­lan­ky­ti nuo pat ta­da, kai tik pra­dė­jau dirb­ti Lie­tu­vo­je. Da­bar įgy­ven­di­nau sa­vo sva­jo­nę. Nuo Vil­niaus iki čia ke­lia­vau dvi su pu­se va­lan­dos. Su­si­sie­ki­mas...

Kreivas įstatymas griauna gyvenimus (1)

Įvykiai, aktualijos
2016 m. birželio 22 d.
Ar pa­me­na­te, kaip vi­si po­li­ti­kai tri­mi­ta­vo, kad, priė­mus Fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to įsta­ty­mą, su­ma­žės su­lau­žy­tų gy­ve­ni­mų, nes be­vil­tiš­kai įsi­sko­li­nę ir ne­pla­nuo­tai pa­ja­mas pra­ra­dę žmo­nės ga­lės pa­skelb­ti bank­ro­tą, iš tu­ri­mo tur­to su­si­mo­kė­ti sko­las ir pra­dė­ti gy­ve­ni­mą iš nau­jo? No­rė­ta kuo ge­riau, o at­si­ti­ko kaip vi­sa­da.
2012-ai­siais priim­tas įsta­ty­mas įsi­ga­lio­jo 2013 m. ko­vo 1 d. Ir jau pir­mai­siais mė­ne­siais iš­ryš­kė­jo jo spra­gos. Taip, kaip ir ža­dė­ta, sko­li­nin­kai ga­li...

Savivaldybė pasiryžo Saulės mūšiui imtis tarptautinio projekto (9)

Budintis reporteris
2016 m. birželio 22 d.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­ba nu­spren­dė pri­tar­ti, kad sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so to­les­nės sta­ty­bos teik­tų pa­raiš­ką tarp­tau­ti­nei bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mai. Šiuo me­tu in­ten­sy­viai ieš­ko­ma par­tne­rių.
Pa­gal spren­di­mą, Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja teiks pa­raiš­ką Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos bend­ra­dar­bia­vi­mo per sie­ną 2014–2020 me­tų pro­gra­mai. Ją ga­vus ti­ki­ma­si už­baig­ti Sau­lės mū­šio me­mo­ria­li­nio komp­lek­so...

Buvęs ŠRATC direktorius išteisintas (18)

Teisėtvarka
2016 m. birželio 22 d.
„Liau­diš­kai pa­sa­ky­siu: jau­čiau­si ap­derg­tas iki au­sų. Ir kaip man da­bar, kai vis­kas su­bliūš­ko, rea­bi­li­tuo­tis? “, – re­to­riš­kai klau­sė pa­šne­ko­vas.R. Ja­ku­tis bu­vo kal­ti­na­mas pikt­nau­džia­vi­mu ir tar­ny­bos pa­rei­gų neat­li­ki­mu vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus ŠRATC.
32 me­tų G. Kat­kaus­kai­tei bu­vo pa­reikš­ti ana­lo­giš­ki kal­ti­ni­mai kaip ir R. Ja­ku­čiui.
43 me­tų A. Kond­ro­tui – pa­dė­ji­mu pikt­nau­džiau­ti.
By­lo­je bu­vo iš vi­so aš­tuo­ni epi­zo­dai. Ta­čiau jie teis­mi­nio nag­ri­nė­ji­mo...

Trečiojo amžiaus universiteto studentai moka ir sportuoti

Sportas
2016 m. birželio 22 d.
Spor­to šven­tę pra­dė­jo Lie­tu­vos mo­te­rų spor­to aso­cia­ci­jai pri­klau­san­čios, šo­kius pas tre­ne­rę Ra­są Ka­zi­mie­rai­tie­nę lan­kan­čios mo­te­rys. Po jų ener­gin­go pa­si­ro­dy­mo į bend­rą mankš­tą įsi­jun­gė vi­si ren­gi­nio da­ly­viai ir or­ga­ni­za­to­riai.
Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to lan­ky­to­jai, pa­si­da­li­nę į aš­tuo­nias ko­man­das, va­do­vau­jant Spor­to cent­ro tre­ne­riams ir Vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro spe­cia­lis­tėms, jė­gas iš­mė­gi­no še­šio­se rung­ty­se. Ran­kas te­ko pa­mik­lin­ti mė­tant strė­ly­tes į...

A, A+ ir A++ klasės gyvenamųjų namų stogų šiltinimas

Centas prie cento
2016 m. birželio 22 d.
Šian­dien vis dau­giau sta­tan­čių­jų sau na­mus gal­vo­ja apie A kla­sės ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sės pa­sta­tus. To­kie pa­sta­tai yra pa­trauk­lūs ke­liais as­pek­tais. Pir­miau­sia tai ma­žai ener­gi­jos šil­dy­mui nau­do­jan­tys pa­sta­tai, to­dėl iš­lai­dos šil­dy­mui bus 2-3 kar­tus ma­žes­nės ly­gi­nant su šian­dien sta­to­mais B kla­sės pa­sta­tais. Ant­ra, šių na­mų vi­daus pa­tal­pų mik­rok­li­ma­tas bus ženk­liai ge­res­nis. Jį su­ku­ria vi­sas to­kiems pa­sta­tams tai­ko­mų prie­mo­nių rin­ki­nys: vė­di­ni­mo sis­te­ma, tie­kian­ti...

Europinės investicijos į asfaltą ir plyteles žmonių gyvenimo nepakeitė

Centas prie cento
2016 m. birželio 22 d.
Eu­ro­pi­nių fon­dų fi­nan­si­nės in­jek­ci­jos ne­priar­ti­no Lie­tu­vos žmo­nių prie eu­ro­pie­tiš­kos gy­ve­ni­mo ko­ky­bės. Ne­ga­na to, dau­giau kaip de­šim­ty­je sa­vi­val­dy­bių per 7 me­tus gy­ve­ni­mas su­pras­tė­jo, nes ES pa­ra­mos „pa­gal­vė­lė“ per kri­zę ne­su­vei­kė. Kaip su­veiks, jei­gu dau­giau­sia lė­šų įlie­ta į as­fal­tą, po auk­si­nė­mis ša­li­gat­vių ir aikš­čių ply­te­lė­mis, o in­ves­ti­ci­jų į eko­no­mi­ką ir žmo­nes kliu­vo tik did­mies­čiams?Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­sam­dy­ti eks­per­tai su­skai­čia­vo, kad Lie­tu­vos žmo­nių gy­ve­ni­mo...

Dienos populiariausi

Meninių akcentų konkurse išrinktas „Penzeliukas“ (16)

2016 m. birželio 23 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Kelmės rajoneKelmės rajone
Sportas

Ant­ra­die­nį Šiau­lių spor­to mo­kyk­los „At­ža­ly­nas“ irk­la­vi­mo ba­zė­je vy­ko su­si­ti­ki­mas su bai­da­rių ir ka­no­jų...

Keturi kampai

Ap­lin­kos puo­šy­bą kiek­vie­nas su­vo­kia sa­vaip. Daž­nas ban­do pa­kar­to­ti ro­jų pri­me­nan­čius vaiz­dus su fon­ta­nais...

Centas prie cento

Atolankos

„Bū­se­nos“ – tai pa­tir­ties, min­ties ir jaus­mų ke­lio­nė ho­ri­zon­to link, nie­kad tos li­ni­jos ne­priei­nant. Anot Izao­ko...

imestamp]" border="0" alt="" />
imestamp]" border="0" alt="" />

Gyvenimo spalvosDaugiau

Jau šį va­ka­rą švę­si­me va­sa­ros sau­lėg­rį­žos šven­tę, tu­rin­čią ne vie­ną var­dą – Jo­ni­nės, Ra­sos, Ku­po­li­nės.Bė­gant am­žiams šios šven­tės...

Ar pa­kel­tu­mė­te for­te­pi­jo­ną? Kiek kiau­ši­nių per die­ną su­val­go­te? Dau­gy­be links­mų ir rim­tų klau­si­mų vai­kai ir suau­gu­sie­ji...

Trys mu­zie­jai, dvi si­na­go­gos ir baž­ny­čia – toks ko­das ga­lė­tų skam­bė­ti ke­liau­jan­čių po Jo­niš­kio mies­tą gal­vo­se. Šie...

Ty­tu­vė­nų re­gio­ni­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je sto­vi du ap­žval­gos bokš­tai – Kel­mės ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­nuo­se...

Amerikos reportažaiDaugiau

Amerikos reportažai (8)Jaunoji kolegė siūlo pakalbėti apie meilę tėvynei, savo gimtajam kraštui, savo gimtajai kalbai ir savo žmonėms...

Amerikos reportažai (7)Iki Didžiojo kanjono visai netoli – tik keturios valandos kelio. Atrodo, jau priprantu prie tų...

Amerikos reportažai (6)– Ar pastebėjai, kad čia dingsta laiko nuovoka? – klausia jis.
Taip, jau pastebėjau. Jokių langų, jokio...

Petras DARGIS
žurnalistas
Darius įjungia lošimo aparatą, įkiša penkis dolerius, o tada mums visiems užsako kokteilių. Tokia...

Ką norite rasti po Kalėdų eglute?Daugiau

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis sako, jog prie Kūčių stalo susėdus svarbiausia paruošti savo širdis Kalėdų Kristui ir vienas kitam...

Dainininkas, kompozitorius Vytautas ŠIŠKAUSKAS, neseniai koncertavęs Šiauliuose, energija ir šlageriais klausytojus įsiūbavo nuo...

Šiaulių universiteto Dailės galerijos direktorius, dailininkas Kornelijus UŽUOTAS tiki kalėdiniais stebuklais ir su kaupu...

Šiaulietis metalo kalvis Stanislovas VYŠNIAUSKAS šiemet švęs 80-ąsias Kalėdas gyvenime. Po egle jis norėtų rasti metalo plokštelę, ant...

Gėrybių KONKURSASDaugiau

Morkos [49508]

„Pačių didžiausių „Jaučio širdies“ veislės pomidorų neskyniau iki pat šalnų. Norėjau, kad jie, skirti sėkloms, kuo labiau sunoktų“, – sakė pakruojietis...

Moliūgai [51454]

„Pakruojo krašto“ inf.

Naudinga žinotiDaugiau

Pakruojo vaikų ir jaunimo klubo prie policijos komisariato nariai, vykdydami projektą „Auginkime sveiką jaunąją kartą“, skaitė...

Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos vadovai iš Europos 16-tojo sveikatos politikos forumo „Elastingos ir novatoriškos...

Primename, kad mokslo metams prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų...

Šiais metais startuojanti masinė daugiabučių gyvenamųjų namų renovacija iškelia diskusijoms daugybę klausimų, tarp jų ir tokių kaip techninių projektų ruošimas...

SIBIRO REPORTAŽAIDaugiau

Mirties nuosprendis. Tokį teismo sprendimą 1951 metais Irkutske išgirdo Šiaulių miesto garbės pilietis, profesorius habil. dr...

Šiaulietei Marytei Jakubauskaitei-Kolegovai „Šiaulių krašto“ straipsnis apie Zimą (Irkutsko sritis) sukėlė jaunystės prisiminimus...

Kelmės rajone, Mockaičiuose, gyvenanti 88-erių Stefa Gumuliauskienė apsiverkė, „Šiaulių krašte“ pamačiusi pusseserės Vandos Valiūtės, gyvenančios...

„Mano vyras iš Olchono parsivežė brolio klieriko Valerijaus Vaitkevičiaus palaikus“, – paskambinusi į redakciją sakė kuršėniškė Ona...

Redakcija siūloDaugiau

Devynmetė Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos pianistė Janina Bartulytė Serbijoje vykusiame tarptautiniame konkurse laimėjo I vietą. Ji...

Visa, kas geriausia, iš pasaulio susirinkusi Amerika neturi to, ką turi Lietuva, – prigimtinės pasaulėžiūros, senųjų tradicijų ir šaknų. Į Ameriką...

Ginkūnuose (Šiaulių rajonas) gyvenantis ir kuriantis skulptorius, tautodailininkas Jonas Vaicekauskas tvirtai įsitikinęs, kad šalia to...

Tradicija fotografuoti per laidotuves pamažu nyksta. Muziejininkai laidotuvių fotografijoje atranda vertingų istorinių detalių. Žinomi...

Visi straipsniai